Please enable JS

Неделя, 22 Март 2020 15:02

На 14.03.2020 г. в Държавен вестник са обнародвани изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с...

Понеделник, 23 Март 2020 11:07

Какви мерки трябва да предприемете, за да запазите бизнеса си? Тече карантина и затваряне на границите. Авиолиниите са едни от най-засегнатите при това положение, но далеч не единствените....

Сряда, 16 Октомври 2019 13:14

I. Въведение Настоящата статия разглежда правната рамка, приложното поле, процедурата за преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз (ЕС), или от друга държава -...

Четвъртък, 03 Октомври 2019 10:25

Пакети „Мобилност“ № 1, 2 и 3 са инициативи на Европейската комисия за усъвършенстване на европейското законодателство в транспортния сектор. Всяка от инициативите включва предложения за промени,...

Четвъртък, 11 Юли 2019 14:08

Възможността документи от трудовото досие да се съхраняват в електронен вид е създадена още през януари 2017 г.[1]От 19 май 2018 г. са в сила конкретни правила за вида на електронните документи в...

Четвъртък, 05 Юли 2018 08:58

Предстоят важни реформи в европейското законодателство, засягащи сектора на автомобилните превози, осъществявани на територията на Съюза. На заседание от 04.06.2018 г. Комисията по транспорт и...

Сряда, 25 Април 2018 07:44

На 30.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“), който транспонира Директива (ЕС) 2015/849 от 20.05.2015 г. в българското законодателство. В...

Четвъртък, 19 Април 2018 07:14

Прехвърлянето на дружествени дялове представлява обстоятелство, което подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Срокът за заявяване...