Фотоволтаици: Какво трябва да знае всеки инвеститор


Фотоволтаици: Какво трябва да знае всеки инвеститор

Фотоволтаиците ще нараснат тройно като капацитет до 2030 г., когато България трябва да постигне 27% дял на ВЕИ от общото потребление на енергия.

Инвеститорите във фотоволтаични централи трябва да познават основните характеристики на сектора, преференциалните цени, процедурата за присъединяване към електрическата мрежа и възможностите за продажба на електроенергия на свободния пазар. Важно е също да се направят всички необходими проверки дали фотоволтаичната система и проект отговарят на законовите изисквания.

Настоящата статия ще представи основната информация, необходима за всеки инвеститор. При необходимост от консултация или конкретна оферта, не се колебайте да се свържете с нас.

Инвестиции в слънчева енергия

Според Българската фотоволтаична асоциация, 2019 г. е отбелязала бум на слънчевата енергия в ЕС и над 100% ръст на пазара. Прогнозите са за нов рекорден ръст на инсталираната мощност от 24,3 ГВт за 2022 г. и 26,8 ГВт за 2023 г. Според асоциацията бъдещето на фотоволтаиците е в градските проекти и транспорта.

Инвеститори

Фотоволтаиците са подходяща инвестиционна възможност за:

 • Инвеститори, включително фондове, насочени към ВЕИ сектора
 • Преприятия, големи консуматори на електроенергия, които могат да задоволяват собствените си нужди, а остатъка да продават
 • Производители на соларни панели, които да реализират проект с произведените фотоволтаични системи, инвертори и пр.

Винаги съветваме нашите клиенти да извършат цялостна проверка на проекта, преди да пристъпят към инвестиране. При нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.

Предимства

Фотоволтаиците са подходяща инвестиционна възможност за:

 • ниски цени на технологията, използвана при соларната система;
 • висока ефективност на фотоволтаичните панели;
 • преференциални цени за изкупуване на електрически ток, произведен от фотоволтаици;
 • опростена процедура за свързване към мрежата;

Фотоволтаичният парк е вид слънчева електроцентрала, която произвежда електрическа енергия с помощта на слънчеви панели, изградени от фотоволтаични клетки (слънчеви батерии). Фотоволтаичните модули могат да се произвеждат на едро, което води и до икономия от мащаба.

За да постигнат европейските държави поставените от ЕС цели, страните-членки водят целенасочена политика за поощряване на инвестициите във ВЕИ.

В България това се осъществява чрез премии и преференциални цени.

Преференциални цени

Инвестициите във фотоволтаици получават подкрепа в зависимост от инсталираната мощност.

Над 1 MW

Всички производители на енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 1 MW включително се подкрепят чрез премии. След прекратяването на подписаните споразумения през 2018, тези производители бяха пренасочени да сключат споразумения с Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

Те продават генерираната енергия на свободния пазар. Последните промени причисляват към тази група и ВИ производителите с инсталирана мощност над 500 KW от 1 юли 2021 г.

Под 1 MW

Енергията, генерирана от ВИ производители с мощност под 1MW се изкупува на преференциални цени, определяни и актуализирани ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Актуалните тарифи се обявяват на сайта на Комисията.

За нови фотоволтаични проекти преференциални цени се предлагат при инсталирана мощност до 30 KW включително върху фасадни и покривни конструкции на присъединени към мрежата обекти в урбанизирани територии.

Повече информация за ВЕИ проектите можете да намерите в статията ни, тук ще се спрем по-подробно на най-новите промени, подкрепящи фотоволтаиците.

При нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нашите експерти.

Присъединяване на фотоволтаици

Присъединяването на ВЕИ производителите към мрежата зависи от конкретния проект.

Производители, които смятат да продават генерираната от ВИ енергия на свободния пазар или да я използват за собствени цели, се присъединяват към мрежата и без наличие на свободни мощности.

Проекти, които се възползват от преференциалните цени, биват присъединявани към мрежата при наличие на свободни мощности, които се обявяват от КЕВР ежегодно до 1 юли. Обектите подават заявления, за да кандидатстват.

Фотоволтаичните проекти с мощност до 30 KW, изградени върху фасадни и покривни конструкции на имоти, присъединени към мрежата и намиращи се в урбанизирани територии, се ползват от облекчена процедура:

 1. Подаване на заявление за проучване условията за присъединяване към мрежата. Заявлението се подава писмено, по образец, към регионалния оператор, като към него се прилага документация, която включва информация за обекта като:
   
  • Адрес и предназначение на обекта
  • Срок за изграждане
  • Инсталирана мощност на обекта
  • Адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща
  • Документ за собственост/ вещно право върху сградата/ имота
  • Договор за наем и нотариално заверено съгласие от собственика
  • Документ, удостоверяващ, че сградата е в урбанизирана територия (скица или удостоверение)
  • Техническо описание на съоръжението*

 2. Плащане на такса за проучвателната работа (по ценоразпис, обявен от електроразпределителното дружество)

 3. Електроразпределителното дружество издава становище за условията за присъединяване на обекта

 4. Подаване на искане за сключване на договор за присъединяване, към което се прилагат комплект документи, включително:

  • Издаденото становище за условия за присъединяване от електроразпределителното дружество (валидно 6 месеца)
  • Становище от електроинженер за изпълнение на обекта
  • Издадено разрешение за нов строеж*

 5. Плащане на такса за присъединяване

 6. Проектиране и изграждане на инсталацията

 7. Подаване на заявление за изкупуване на произведената електроенергия

 8. Присъединяване към мрежата

*Срокът за разглеждане на заявлението и искането е 30 дни от постъпването им. При некоректно попълнени документи, заявителят получава отговор до 14 дни и има 30-дневен срок да отстрани неизправностите. В противен случай процедурата се прекратява и трябва да се рестартира, като се плати нова такса.

При нужда от допълнителна информация и съдействие при процедурата по кандидатстване, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Свободен пазар

Фотоволтаична система, свързана към мрежата и сключила договор за изкупуване на енергията на преференциални цени, може да продава електричество и на свободния пазар, дори зад граница на по-високи цени.

На борсата продават генерирания ток всички производители с инсталирана мощност над 1 MW (над 500 KW след 1 юли 2021).

Правен анализ на фотоволтаични проекти

При закупуване или стартиране на фотоволтаичен обект, изключително важно е да се направи цялостен правен анализ, включващ:

 • Режим на собствеността

 • Анализ на проектната документация, необходима за присъединяването към мрежата

 • Проверка дали обектът не попада в защитена територия

 • Проверка на наличната мощност за безпрепятствено присъединяване към мрежата

Научете повече за пълната гама правно-консултантски услуги в областта на енергетиката.

При нужда от консултация с добър адвокат, както и ако желаете да получите конкретна оферта, не се колебайте да се свържете с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532