Възстановяване на ДДС: процедура, условия и срокове


Възстановяване на ДДС: процедура, условия и срокове

На възстановяване на ДДС има право всяко регистрирано лице при резултат от 3 последователни данъчни периода “ДДС за възстановяване”.

Настоящата статия ще представи повече подробности около механизма, процедурата, условията и сроковете, както и дължимите от НАП лихви и възможността за обжалване. Свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси и нужда от консултация или съдействие. Ще се радваме да помогнем!

Механизъм за възстановяване на ДДС

Възстановяването на данъка върху добавената стойност засяга всички регистрирани по ЗДДС лица, които извършват облагаеми доставки на стоки и услуги:

 • местни доставки на стоки и услуги;
 • вътреобщностни придобивания (в рамките на ЕС) на стоки и услуги с място на изпълнение България;
 • внос на стоки.

Ставката на ДДС върху тези стоки и услуги е 20% в България, като хотелиерският бизнес работи при намалена ставка от 9%.

Всички регистрирани лица са задължени да:

 • издават документация за извършваните и получени доставки;
 • отразяват тази информация в дневника за покупко-продажба;
 • отчитат доставките и да декларират и внасят дължимия ДДС в държавния бюджет всеки месец.

За целта се подава декларация по образец, единствено по електронен път, до Националната агенция за приходите (НАП).

Данъчен период

Срокът за подаване на справка-декларация е 14-то число на месеца, следващ отчетния период, а необходимата информация се взима от водената документация. Така се формира данъчния период за начисляване на ДДС, който се равнява на един календарен месец.

Справка-декларация

Декларация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се подава всеки месец, дори при нулеви данни (т.е. при никакви доставки за месеца).

Извършващите доставки на стоки и услуги в друга държава-членка на ЕС подават и VIES декларация, но само за месеците, в които са извършени такива доставки.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Данъчен кредит

Данъкът, дължим според подадената декларация, се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Законът предвижда възможност за приспадане на платения ДДС от дължимия ДДС, т. нар. данъчен кредит. Може да се приспада сума на данъка за:

 • получени облагаеми стоки или услуги;
 • извършени плащания преди възникване на данъчното събитие за облагаема доставка;
 • осъществен внос;
 • изискуем данък като платец по гл. 8 от ЗДДС.

Механизмът на данъчния кредит е въведен, за да се избегне многократното облагане с данък на даден продукт по цялата верига от доставчици  до крайния потребител. Така търговецът има възможност да приспадне платения на предходния доставчик данък от данъка, който трябва да внесе.

Важно условие е получените доставки, за които се приспада ДДС, да са свързани с икономическата дейност на лицето и предназначени за последващи облагаеми доставки. В противен случай органът по приходите ще издаде отказ за приспадане на данъчния кредит.

Резултат за данъчния период

Според чл. 88 от ЗДДС, резултатът за даден данъчен период се формира като от сумата на дължимия ДДС на лицето се извади сумата на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане за съответния данъчен период.

Резултат = дължим ДДС - данъчен кредит.

Този резултат за даден данъчен период може да бъде:

 • данък за внасяне - когато дължимият ДДС е по-голям от данъчния кредит;
 • данък за възстановяване - когато дължимият ДДС е по-малък от данъчния кредит.

Всеки сам определя резултата от съответния данъчен период в подаваната към НАП данъчна декларация.

При резултат “данък за възстановяване” за три поредни данъчни периода, се задейства процедура по възстановяване.

Процедура по възстановяване на ДДС

Съгласно чл. 92 от ЗДДС когато общият резултат от 3 последователни отчетни периода е “ДДС за възстановяване” се задейства процедура. Размерът на данъка, който подлежи на възстановяване се определя като от платения ДДС се извади дължимия ДДС за последните 3 последователни данъчни периода.

Следващият етап от процедурата е проверка или ревизия.

Проверка

Срокът в този случай е 30 дни от подаване на последната декларация. Органът по приходите може да изисква допълнителна информация (напр. копия от фактури, дебитни и кредитни известия и т. н.), които да докажат валидността на правото за възстановяване на ДДС.

Ревизия

Срокът при ревизия е 3 месеца, като е възможно и удължаване, в случай че НАП изисква допълнително изясняване на факти и обстоятелства. Ревизия се прави при:

 • по-големи суми;
 • възстановяване за първи път;
 • неточности или неясноти в декларирания ДДС за възстановяване. 

След проверката/ ревизията се издава Акт за прихващане и възстановяване (АПВ).

Сумата на ДДС се възстановява по сметка, посочена от регистрираното лице.

Ако задълженото лице има неплатени публични задължения към момента на проверка, те ще бъдат прихванати с подлежащото на възстановяване ДДС.

Ускорено възстановяване на ДДС

При определени условия ДДС се възстановява в срок 30 дни от подаване на ежемесечната справка-декларация, когато:

 • Лицето е извършило за последните 12 месеца облагаеми доставки с нулева ставка* на обща стойност 30% от всички извършени облагаеми доставки.

*Към облагаеми доставки с нулева ставка са приравнени и доставките на транспортни услуги с място на изпълнение друга държава-членка на ЕС с получател лице, регистрирано по ДДС в друга страна-членка, т.е. транспорт в рамките на ЕС и свързани с него услуги (например куриерски, пощенски и др.)

 • Лицето е земеделски производител, извършил за последните 12 месеца облагаеми доставки със ставка 20% с обща стойност над 50% от всички извършени облагаеми доставки.

Дерегистрация по ЗДДС

В случай че към датата на дерегистрация лицето е в процес по приспадане на ДДС съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДДС, се счита, че двата едномесечни периода са изтекли и в справката-декларация се посочва остатъкът от данък за възстановяване след извършеното приспадане към момента.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Обжалване

Ако НАП издаде Акт за отказ на възстановяване или възстановяване в непълен размер на ДДС, деклариран в справката-декларация, лицето има право на обжалване на Акта по ДОПК.

Срокът за обжалване е до 7 дни след връчване на Акта, като за целта се подава жалба до директора на териториална дирекция на НАП. Той се произнася с мотивирано решение в срок до 14 дни. Ако решаващият орган не се произнесе в срок, се счита, че Актът е потвърден. 

Решението на директора на ТР на НАП може да се обжалва пред административния съд, като в този случай срокът е 7 дни. Решението на Административния съд не подлежи на обжалване.

Ако не е възстановила ДДС неоснователно НАП дължи лихви.

Пропусната процедура по възстановяване

По реда на чл. 129 от ДОПК прихващане и възстановяване може да се извърши от компетентния орган или по искане на лицето, пропуснало да декларира ДДС за възстановяване. 

Искания за възстановяване се подават в писмен вид, като срокът е максимум 5 години от възникване на вземането (считано от 1-ви януари на годината, следваща отчетния период). Подаването става в териториалната дирекция на НАП по адрес на регистрация на лицето. С това се задейства процедурата по възстановяване, т.е. проверка или ревизия.


При необходимост от съдействие за възстановяване на ДДС и всякакви свързани правни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското,  административното, данъчното, облигационното и трудовото, право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532