Какво е факторинг: същност, видове, характеристики


Какво е факторинг: същност, видове, характеристики

В тази статия ще се спрем на същността, предимствата и недостатъците на този вид оборотно финансиране за бизнеса наречен факторинг. Тъй като всеки тип финансова сделка включва известен риск, важно е да се познават както механизмът, така и възможните ползи и последици. Ако имате нужда от допълнителна консултация, свържете се с нас.

Какво е факторинг?

Факторингът е краткосрочен финансов инструмент, който цели да донесе на даден бизнес свежи парични средства, за да се постигне по-добра ликвидност.

По същността си договорът за факторинг представлява сделка по прехвърляне на търговски вземания по фактури, която не изисква допълнителни обезпечения. Този тип финансиране се използва често от търговци на стоки или услуги, които работят при отложено плащане. Когато имат нужда от средства, за да посрещнат своите оперативни или производствени нужди, или за да разширят бизнеса си, и не могат да си позволят да изчакат своите вземания, търговците могат да продадат вземанията си на трета страна - т. нар. Фактор.

Какъв е механизмът на факторинга?

Страните по факторинга са три: търговец, купувач и фактор (който играе ролята на посредник).

Търговецът е предприятие, което продава услуга или стока при дълъг бизнес цикъл и отложено плащане. Това означава, че приходите на продавача остават блокирани за целия срок на изчакване на плащането.

Купувачът на стоката или услугата е задължен да заплати сумата за полученото в договорен срок, който обикновено е доста дълъг (60 / 90 / 120 дни и пр.).

Факторът е страната-посредник, като това може да бъде банка, предприятие или небанкова институция. Тази страна купува търговските вземания (фактури), произтичащи от доставката на стоки или предоставянето на услуги. По този начин факторът осигурява необходимите на търговеца средства и поема задължение да събере плащането от купувача. Това означава, че факторът поема риск, освен че осигурява средства на търговеца, за което начислява комисиона - неговото възнаграждение.

Важно е да знаете, че според ЗКПО и ЗДДС, факторингът е сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали съществува риск за фактора. Следователно тези услуги са облагаем доход от източник в страната и се облагат с плосък данък със ставка 10% от реализираното възнаграждение по сделката.

Каква е разликата между банков кредит и факторинг?

Когато е изправен пред необходимостта от свеж оборотен капитал, търговецът може да се обърне към различни финансови институции. 

Отпускането на банков кредит обикновено е обвързано с проверка на финансовото състояние на търговеца, обезпечение и по-дълги срокове.

От друга страна, факторингът осигурява оборотни средства в по-кратък срок.

Факторът сключва договор, едва след като е анализирал състоянието на търговеца, разгледал е финансовите му отчети и дейности. При сключването на договор, факторът обикновено плаща между 80% и 95% от стойността на сделката на търговеца. Той приема и администрира документацията по покупко-продажбата с купувача и получава от него плащането, когато настъпи съответният срок.

Част от задържаните от фактора средства покриват неговото възнаграждение, а друга част се задържа, за да покрие евентуални липси в прихода (например при констатиране на дефектни стоки). Накрая остатъкът се възстановява на търговеца.

Също така, ако се чудите каква е разликата между цесия и факторинг, прочетете статията ни на тема цесия.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Предимства и недостатъци на факторинга

За търговеца 

Основното предимство на факторинга за търговеца е в притока на оборотни средства, които той може да използва за навлизане на нови пазари или посрещането на производствени/ оперативни нужди.

Този тип финансова услуга му осигурява и възможността да се съсредоточи върху производството и продажбите, а не върху събирането на дългове от свои клиенти.

Факторингът е подходяща практика и при навлизането на нови пазари, със специфични финансови или културни особености, тъй като факторът поема администрирането на съответната документация и общуването с клиента.

Недостатък на факторинг услугите от гледна точка на търговеца е сравнително високата цена на тази финансова сделка. Друг важен аспект е и това, че появата на посредник (фактора) води до промяна в отношенията с клиента.

За фактора

Както вече споменахме, факторът извършва финансова услуга, срещу която получава възнаграждение.

Основният недостатък за фактора е рискът за забавяне или неполучаване на плащането от страна на длъжника.

За купувача

Основната разлика за купувача се свежда до промяната в отношенията с търговеца.

Видове факторинг

В страните с развит финансов пазар съществуват различни видове факторингови сделки.

Скрит/открит факторинг

Промяната в отношенията с търговеца може да се избегне чрез т. нар. скрит факторинг, при който длъжникът дори не е информиран за прехвърлянето и плаща на търговеца.

От друга страна, при открития купувачът знае за прехвърлянето на задълженията му към фактора.

Същински/несъщински факторинг

При същинския съществува защита срещу неплащане. Факторът поема риска по събиране на вземанията и при неплащане няма право да изисква компенсация от търговеца.

От друга страна, при несъщинския факторинг, посредникът може да предяви претенции към търговеца за дължимите по вземането несъбрани суми.

Факторинг включващ/ невключващ финансиране

При факторинг с финансиране, продавачът получава между 80% и 95% от сумата по вземанията веднага. Така факторът изпълнява ролята на негов кредитор. Когато след настъпване на срока купувачът изплати задълженията си, факторът превежда на търговеца останалата част от сумата, като удържа своето възнаграждение.

При факторинга без финансиране, продавачът прехвърля само риска и работата по вземането, а получава цялата сума при настъпването на срока на плащане.

Заключение

Сега когато вече познавате основните параметри и видове факторинг, можете да оцените предимствата и недостатъците за вашия бизнес при сключването на този тип сделка. Когато една сума влияе на оборотния ви капитал и не можете да изчакате изплащането на клиента, един целесъобразен вариант е прибягването до факторинг услуги.

В случай, че се нуждаете от допълнителна консултация и още по-подробна информация или помощ за събиране на вземания, не се колебайте да ни пишете.


При нужда от консултация, съдействие, изготвяне и проверка на договори от добър адвокат по свързани и други правни въпроси, свържете се с нас. Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” са винаги насреща.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532