Неустойка: кога и колко се дължи?


Неустойка: кога и колко се дължи?

Неустойката е позната на потребителите обикновено като клауза при сключване на договор, например за мобилни услуги. Тя е законово предвидена като механизъм, който да гарантира, че всяка страна ще изпълни задължението си, и да обезщети изправната страна при неизпълнение. Но кога и колко се дължи и може ли да се отмени плащането й или да се намали нейният размер?

“Данаилова, Тодоров и партньори” предлагат отговор на тези основни въпроси, за да ви запознаят с вашите права. Ако се нуждаете от допълнителна консултация или правно съдействие, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем!

Какво представлява неустойката?

Неустойката се уговаря между равноправни субекти, като клауза в договора, и представлява предварителна оценка на вреди при неизпълнението на определени задължения, неточно изпълнение или неспазването на определен срок. Тя е уредена в чл. 92 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл. 309 от Търговския закон.

Размерът й, както и случаите, при които се дължи, се определят в самия договор, като изправната страна има право да потърси обезщетение за вредите от другата страна, нарушила договора (неизправната).

Например, при сключен двугодишен договор за доставяне на мобилни или кабелни услуги, ако даден потребител реши да прекрати договора предсрочно, може да дължи неустойка на доставчика.

Основни характеристики: Какво трябва да знаете?

  • Длъжникът не може да се освободи от плащането на неустойка. Възможно е единствено намаляването й.
  • Не е необходимо изправната страна да доказва вреди, тъй като отговорността на страните е предварително договорена (съгласно чл. 92, ал.1 от ЗЗД).
  • Изправната страна има право да търси допълнително и обезщетение, ако претърпените вреди са по-големи.
  • При разваляне на договор не може да се изисква неустойка, тъй като то има обратно действие и самото основание отпада.

В какви случаи се договаря?

Неустойка обикновено се договаря и дължи в следните случаи:

  • при пълно неизпълнение на договорените задължения;
  • при неточно или некачествено изпълнение;
  • при забавено изпълнение на задълженията. 

Видове неустойка

Изключителната неустойка лишава изправната страна от правото да търси допълнително обезщетение.

От другата страна, кумулативната може да бъде съчетана с обезщетение, т.е. тя дава право на кредитора да получи и неустойка и обезщетение в случай на по-големи вреди.

Съществува и т. нар. нормативна неустойка, при която законът определя минималния или максималния й размер. Важно е да се знае, че в практиката тя се среща много рядко, именно затова се налага неустойките и техният размер да се уточнят от страните  при изготвянето на договор.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кога може да се промени неустойката по съдебен ред?

Законът регулира размера на неустойката, тъй като целта е изправната страна да възстанови претърпените вреди, а не печалба. Ако предварително уговорената неустойка е по-голяма или по-малка от настъпилите вреди, съответната страна може да търси правата си по съдебен ред.

Увеличаване

Ако неустойката не е достатъчна да покрие вредите, изправната страна може да подаде иск за обезщетение. В този случай ще трябва да докаже претърпените вреди, както и връзката между неизпълнението и вредите. Обезщетението бива отсъдено, за да покрие разликата между предваритено уговореното и действително претърпените вреди.

Намаляване

 Законът предвижда намаляване на неустойката в следните случаи:

  • частично изпълнение на задължението (например изработена е част от договореното)
  • неправилно изпълнение (например доставена е друга вещ или вещта има недостатък)
  • неустойката е прекомерно голяма - в този случай тя се сравнява с вредите и съдът се произнася.

Това намаляване е предвидено единствено за физическите лица и не важи при двустранни сделки между търговци.

При нужда от съдействие при подаването на иск или други свързани въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Неустойка при сделка между търговци

Когато две търговски фирми сключат договор и предвидят определена неустойка, тя не може да бъде намалена поради прекомерност. Счита се, че търговците познават добре дейността си, затова предварително уговореният размер отговаря на вредите при неизпълнение.

Същевременно ако задължението е изпълнено неправилно или отчасти, неустойката може да бъде намалявана със съдебно решение. Тя може да бъде обявена и за нищожна, ако съдът прецени, че накърнява добрите нрави.

Закон за защита на потребителите

В случай че неустойката е прекомерно голяма, потребителят има право на възражение, както и да не я плати, като се позове на Закона за защита на потребителите. Тъй като договаря отношенията между равноправни субекти, в случай че тя е прекомерна, неравноправните клаузи могат да бъдат обявени за нищожни.

Комисията за защита на потребителите е завеждала колективни искове срещу мобилни оператори за прекомерни неустойки, уговорени в предварително изготвени договори.

Такава възможност обаче няма, ако е сключен индивидуален договор, при който се счита че всяка от страните може да влияе върху условията.


При нужда от консултация, съдействие, изготвяне и проверка на договори от добър адвокат по свързани и други правни въпроси, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532