Декларация за съответствие: важни въпроси и отговори


Декларация за съответствие: важни въпроси и отговори

Какво представлява декларацията за съответствие, какво трябва да съдържа и кой я изготвя? Статията ни ще отговори на тези основни въпроси и ще представи някои специфични аспекти. При нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас. Ще се радваме да помогнем!

Какво представлява декларацията за съответствие?

Декларацията за съответствие е документ, който производителите подписват, когато пускат нов продукт на пазара. С нея те декларират, че продуктът отговаря на нормативните изисквания за безопасност и качество. Такива изисквания има както на национално ниво, така и на ниво на Европейския съюз.

Документът се изготвя обикновено от производителя или от вносителя, когато той е този, който въвежда продукта на пазара. Тя се прилага по отношение на храни, детски играчки, дрехи, строителни материали, техника и много други.

Декларацията за съответствие на ЕС лежи в основата за маркировката “СЕ” на продуктите. С подписването й, производителят поема отговорност за това, че продуктите му отговарят на изискванията за здраве и безопасност и съответстват на всички европейски директиви.

Какво съдържа декларацията за съответствие?

Декларацията за съответствие се изготвя в свободен текст, в същото време има определени елементи, които задължително трябва да бъдат включени.

Когато предвиждате да продавате продукта си на европейския пазар, декларацията за съответствие с европейските стандарти трябва да съдържа:

 • име и пълен служебен адрес на производителя (или на негов упълномощен представител);
 • серийния номер на продукта/ модела или идентификация на модела/ типа
 • начини за идентификация на продукта, позволяващи проследяването му (тук може да се включи и изображение);
 • декларация - текст, с който производителят/ дистрибуторът посочва, че поема пълна отговорност;
 • законодателството или хармонизираните стандарти, с които продуктът е в съответствие;
 • информация за нотифицирания орган, който е извършил процедурата за оценка на съответствието (ако е приложимо)
 • име и подпис на деклариращия;
 • датата, на която е съставена декларацията;
 • допълнителна информация (ако е приложимо).

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Специфични характеристики

Често един продукт трябва да отговаря на редица различни нормативни актове. В този случай описанието на всички стандарти се обединява в една обща декларация за съответствие.

За някои продукти декларацията трябва винаги да съпътства продукта, а при други тя трябва да бъде налична при проверка на контролните органи.

Когато продуктът се изнася на чужд пазар, декларацията трябва да бъде преведена на съответния език.

Това означава, че ако произведен в България продукт ще бъде изнасян в 3 европейски държави - Франция, Германия и Италия, декларацията трябва да бъде изготвена на български и преведена на френски, немски и италиански. Когато придружава продукта, декларацията се предоставя на съответния език, придружена от оригинала (в случая версията на български).

Вносителите също изготвят декларация за съответствие, когато въвеждат продукт на даден пазар. Според изискванията вносителят е длъжен да гарантира, че продуктът му е придружен от декларация за съответствие. Копие от документа се съхранява в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара.

Ако имате нужда от съдействие при изготвянето на декларация за съответствие, свържете се с нас.

Какво представлява СЕ маркировката?

СЕ е съкращение от френски (Conformité Européenne) и означава “европейско съответствие”, като на практика представлява система за управление на качеството.

Знакът “СЕ” се поставя задължително върху определени продукти, пуснати на пазара на ЕС. СЕ маркировката показва, че даден продукт е преминал процедурите за оценяване на съответствието и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност и качество.

Според т. нар. “Нов подход” тези изисквания са хармонизирани като част от общия европейски план за улесняване на движението на стоки и услуги в рамките на европейската икономическа зона. Те се регулират от Регламента на ЕС относно изискванията за продуктите и надзора на пазара.

Производителят има избор между тези хармонизирани стандарти или друг стандарт, отговарящ на съществените изисквания на европейските директиви.

СЕ маркировката се изисква за ред продуктови категории, като електрически съоръжения, съдове под налягане, детски играчки, строителни продукти, електромагнитно оборудване, машини. Изисквания има и относно лични предпазни средства, медицински изделия, газови уреди, бойлери, плавателни съдове, асансьори, радионавигационно оборудване, измервателни уреди и пр.

Какви отговорности налага СЕ маркировката?

Хармонизираните стандарти налагат определени изисквания и отговорности към производителите, вносителите и дистрибуторите на продуктите от посочените категории.

Производителят е задължен да създаде и изработи продуктите си съгласно изискванията, както и да проведе оценка на съответствието според процедурите, описани в европейските директиви.

От него се изисква да постави СЕ маркировката върху продуктите си, както и да подготви необходимата техническа документация и да изготви и подпише декларация за съответствие. В зависимост от приложимата директива, оценката и сертифицирането се извършва:

 • от външна служба, т. нар. нотифициран орган, или
 • вътрешнофирмена система за контрол на качеството.

Вносителят на продукти на производител, нерегистриран в ЕС и без упълномощен представител в ЕС, поема задължението да предоставя при поискване техническата документация и копие на декларацията за съответствие.

Дистрибуторът е задължен да познава законовите наредби и носи отговорност за това да предлага на пазара стоки, съобразени с изискванията.

Заключение

Декларацията за съответствие гарантира безопасността и качеството на предлагания на пазара продукт и е възможност за всяко предприятие да спечели доверието на потребителите си. При нужда от съдействие по този или други въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.


Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право и партньор, на когото можете да разчитате. 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532