Особен залог: характеристики, договор и вписване


Особен залог: характеристики, договор и вписване

Особеният залог дава възможност за обезпечаване на правни задължения на търговско предприятие без предаване на заложното имущество (например машини и съоръжения) към кредитора. Наместо това се сключва договор, последван от вписване на особения залог в съответния регистър.

Тази статия ще разгледа нормативната уредба, договора за особен залог, основните характеристики, както и вписването на договора в Централния регистър на особените залози. При нужда от допълнителна консултация или съдействие, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем!

Закон за особен залог и основни характеристики

Особеният залог е уреден в Закона за особените залози (ЗОЗ), съществуващ от 1997 г. А за неуредените в ЗОЗ случаи, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, приложими за реалния залог.

Особеният залог се прилага в стопанската дейност. Бизнес отношенията често налагат две страни да подпишат договор, според който едната предоставя нещо в аванс (което я поставя в ролята на кредитор), а другата поема насрещното задължение да извърши или предаде нещо в определен срок. Този тип договор изисква обезпечение на дълга, като често това се случва под формата на ипотека на недвижим имот, реален залог на вещ или особен залог.

Страната, която залага свое имущество под формата на особен залог, се нарича залогодател, а отсрещната, очакваща изпълнение - заложен кредитор.

Основната разлика между реалния и особения залог се състои в това, че докато реалният залог преминава във владение на кредитора, особеният се учредява без да се налага предаване на заложното имущество.

Например ако един производител заложи свои машини и съоръжения срещу кредит с цел закупуване на суровини или разширяване на дейността, оборудването остава у длъжника. Това му позволява да продължи дейност, което от своя страна гарантира на кредитора, че длъжникът ще има възможност да изпълни задължението си.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Какво може да бъде обект на особен залог?

Тъй като особеният залог не предполага предаване на заложното имущество, възможностите са по-обширни от предвидените като реален залог в ЗЗД.

Според ЗОЗ обект на особен залог могат да бъдат:

 1. Машини и съоръжения;
 2. Движими вещи (с изключение на кораби и въздухоплавателни средства);
 3. Вземания и безналични ценни книжа;
 4. Дялове от командитни и събирателни дружества, както и дружества с ограничена отговорност (ООД);
 5. Права върху патенти за изобретения, регистрирани марки, промишлен дизайн и пр. индустриална собственост;
 6. Селскостопанска продукция, суровини, материали, стоки;
 7. Търговско дружество или обособена част от предприятие;
 8. Съвкупности от машини и съоръжения, вземания, стоки и материали, безналични ценни книжа.

Част от тези обекти на особен залог имат своите специфични характеристики.

За разлика от безналичните ценни книжа, например, наличните се залагат чрез заложно джиро като реален залог.

Особеното при залога на вземане е, че той влиза в действие едва след оповестяването на длъжника (както е при цесията). Според закона, съобщаването може да се извърши както от заложния кредитор, така и от залогодателя, като това става в писмена форма. Друг важен аспект е, че заложното право в този случай се простира и върху лихвите по вземането.

Обект на особен залог в селското стопанство могат да бъдат и бъдещи вещи - например бъдеща реколта може да бъде заложена през  текущата стопанска година.

Интересно е, че могат да се залагат и чужди вещи, които все още не са станали собственост на залогодателя. Това носи известен риск за заложния кредитор, тъй като в момента на пристъпване към изпълнение, може да се окаже, че вещта все още не е станала собственост на длъжника, т.е. кредиторът не може да бъде удовлетворен.

Особен случай представлява и обектът на особен залог върху съвкупност. Обикновено той се формулира общо - например “всички стоки и материали на дружество Х”. Това означава, че залогът е динамичен (например, стоките се продават или се купуват нови материали, т.е. съвкупността се променя).

Тъй като се залага съвкупността като цялост, залогът се простира върху всеки елемент от съвкупността, докато той не се отдели от нея. Той обхваща и елементите, внасяни в съвкупността впоследствие. Залогодателят губи правото си да изважда отделни елементи от съвкупността, когато заложният кредитор впише пристъпване към изпълнение.

Когато обект на особен залог е търговско предприятие, в случай че в договора за залог са описани отделни активи от предприятието (съвкупността), договорът ще важи и за тях, дори да се отделят от дружеството. Макар кораби и въздухоплавателни средства да не могат да се залагат отделно, като част от залагано дружество те подлежат на вписване съгласно Закона за особените залози.

Договор за особен залог

Договорът за особен залог се сключва в писмена форма, за да бъде действителен.

При особен залог върху търговско предприятие или дружествени дялове, договорът се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Страни по договора за особен залог са заложният кредитор и залогодателят (длъжник, предолжил залог, за да обезпечи задължението си). 

Съгласно закона за особените залози, залогодател може да бъде:

 1. търговец;
 2. лице, което се занимава със стопанска дейност или упражнява свободна професия;
 3. юридическо лице с нестопанска цел, което извършва стопанска дейност;
 4. община, която обезпечава общински дълг, ако той е поет по реда на Закона за общинския дълг;
 5. фонда за гарантиране на влоговете на банките при обезпечаване на ползваните от него заеми.

Договорът е едностранен, тъй като поражда задължения само за едната страна - залогодателя.

Първото задължение на залогодателя е да застрахова имуществото, ако запази държането му. В случай на обременяване с тежест или разпореждане със залога, длъжникът трябва да впише сделката в ЦРОЗ и да уведоми кредитора. Ако е вписана специална клауза в договора за особен залог, може да се договори изискването на съгласие от страна на кредитора преди подписването на разпоредителна сделка.

Право на заложния кредитор е, в случай че длъжникът не успее да  изпълни задълженията си, кредиторът да пристъпи към процедура по продажба на заложеното имущество. Спечелената сума покрива задължението към кредитора, а остатъкът се връща на заогодателя.

Договорът за особен залог задължително се регистрира, тъй като вещта остава за ползване при залогодателя. 

Вписване на особен залог

Вписването на договора за особен залог в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) става по партида на залогодателя. Регистърът е публичен и издава справки и удостоверения за наличието/ липсата на вписани обстоятелства. 

В ЦРОЗ се вписват и договори за продажба с право на запазване на собствеността до момента на изплащане на цената. На регистриране подлежат и договори за лизинг и залог на търговско предприятие. Регистрират се и действия като назначаване на управител на заложеното предприятие, запориране на имущество, пристъпване към изпълнение, изоставяне на изпълнението и др.

Вписванията могат да се променят и заличават, при отпадане на породилите ги обстоятелства.

С процедурата по вписване учреденият залог става противопоставим на трети лица. Датата на вписване на договора е важна от гледна точка на поредността на удовлетворяване на кредиторите, в случай че те са повече от един.

За да се впише договора, се подава заявление - лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверени подписи). Всички заявления се разглеждат веднага и се издава потвърждение за вписването. То има давност 5 години (чл. 30, ал. 2 от ЗОЗ), след което може да бъде подновено с подаването на заявление по образец.

За вписването се заплаща такса, определена по Тарифа на Министерски съвет за държавните такси, събирани от ЦРОЗ по Закона за особените залози. Сумата се превежда по банков път по сметката на ЦРОЗ.

В повечето случаи договорите за особени залози се вписват в ЦРОЗ, но в някои специфични ситуации регистрация се извършва в други ведомства:

 • В патентно ведомство се вписват договори, чиито обект е индустриална собственост.

Например патент за изобретение или полезен модел, регистрирана марка, промишлен дизайн, сертификат за породи животни или сортове растения.

 • В централния депозитар се вписват безналичните ценни книжа.*

* Държавните ценни книжа като залог се вписват в регистрите за ДЦК.

 • В Търговския регистър по партида на дружеството се регистрират залозите върху дружествени дялове или залогът на търговско предприятие.

В случай че други кредитори придобиват права върху отделни активи на дадено заложено предприятие, следва да се пристъпи към т. нар. вторично вписване. Недвижимият имот на предприятието се вписва в Имотния регистър, движими вещи и вземания - в ЦРОЗ, а индустриалната собственост на предприятието - в Патентно ведомство.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Изпълнение върху заложено имущество

ЗОЗ дава възможност на заложния кредитор да продаде заложното имущество извънсъдебно. Това означава, че кредиторът може да се удовлетворява чрез продажбата на заложеното имущество, без да има нужда от изпълнителен лист или изпълнително производство.

Законът изисква само кредиторът да впише пристъпването към изпълнение в ЦРОЗ и да уведоми залогодателя в писмена форма. За целта заложният кредитор подава заявление по образец в ЦРОЗ, в което посочва депозитар.

Следващата стъпка е изпращането на съобщение до залогодателя. Ако той не предприеме действия, кредиторът сезира съдебен изпълнител въз основа на извлечение за стартираното изпълнение, издадено от ЦРОЗ.

В случай че заложеното имущество или част от него не бъде открита у длъжника, се пристъпва към събиране на паричната му равностойност.

При продажба на заложеното имущество, получената цена се предава на депозитаря. Въз основа на данни от ЦРОЗ той изготвя списък на всички кредитори, които имат право върху заложеното имущество. Ако то не е достатъчно, за да удовлетвори всички кредитори, депозитарят съставя и разпределение.

Заключение

Особеният залог дава на длъжника възможност да се разпорежда със заложеното имущество и в някои случаи се счита за несигурно обезпечение от гледна точка на заложния кредитор. Важно и за двете страни е да познават добре правата и задълженията си, както и  договорът за особен залог да бъде съставен прецизно и професионално.


При нужда от консултация, съдействие, изготвяне и проверка на договори от добър адвокат по свързани и други правни въпроси, свържете се с нас.

Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” са винаги насреща.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532