Закон за електронното управление и последни правни промени

 

Закон за електронното управление и последни правни промени

Закона за електронното управление урежда предоставянето на административни услуги по електронен път на гражданите, както и обмена на електронни документи между държавните и общинските администрации.

Законът за електронното управление е основна правна структура, регулираща използването на информационни технологии в държавната администрация. Този закон дефинира правилата и процедурите, които трябва да се спазват при внедряването и използването на електронни системи в административния процес. В настоящата статия ще проучим основните аспекти на Закона за електронното управление, предизвикателствата и възможностите, свързани с неговото прилагане, както и последните прави промени.

В съвременния свят, технологичният напредък играе ключова роля в оптимизирането на административните процеси. Всеки ден нови иновации се появяват, предоставяйки възможности за по-ефективно и устойчиво управление на държавните и обществени органи.

История и развитие на Закона за електронното управление

Законът за електронното управление (ЗЕУ) е ключов правен документ, регулиращ използването на информационни технологии в администрацията. В България този закон е приет през 2007 година, с цел адаптиране към съвременните технологични изисквания. ЗЕУ създава правен режим, който да улесни внедряването на електронни системи в административните и правосъдни процеси.

След приемането на ЗЕУ, държавната администрация започва активно да разработва и внедрява електронни услуги и системи в различните сфери на обществото. Това включва електронни услуги за гражданите, бизнеса и държавните органи. Внедряването на електронните услуги има за цел да оптимизира административните процеси, да увеличи транспарентността и да подобри взаимодействието между гражданите и държавната администрация.

През следващите години са предприети множество стъпки за развитие на електронното управление. Някои от ключовите моменти в историята на ЗЕУ включват:

Внедряване на електронни идентификационни средства

В съвременната цифрова ера електронните идентификационни средства предоставят възможност за удостоверяване на самоличността и сигурен достъп до различни онлайн услуги и ресурси. Внедряването им е важна стъпка към модернизацията на обществото и държавната администрация.

Развитие на порталите за електронно управление

Българската администрация разполага с редица уеб портали и платформи, които дават достъп до различни електронни услуги и информация за гражданите и фирмите. Те преобразяват достъпа до административни услуги за гражданите.

В съвременния цифров свят електронните портали за управление имат ключова роля в оптимизирането и модернизирането на държавната администрация и взаимодействието между гражданите, фирмите и държавните органи. Тези портали предоставят лесен и удобен достъп до разнообразни административни услуги и информация.

Етапи на развитие на порталите за електронно управление

Развитието на порталите за електронно управление преминава през няколко етапа:

 • Създаване на базови портали: На първия етап се създават основни портали, които предоставят информация за държавните услуги и контакти на държавните органи.
 • Внедряване на електронни услуги: На втория етап се разработват и внедряват различни електронни услуги като електронни плащания, онлайн регистрация и др.
 • Интеграция с различни системи: Порталите стават централна точка за връзка между различните държавни системи и бази данни, което улеснява обмена на информация между органите.
 • Подобряване на сигурността: С разрастващата се употреба на порталите, сигурността на информацията става все по-важна. Въвеждат се иновации в сферата на сигурността.
 • Персонализирани услуги: Порталите започват да предоставят персонализирани услуги, които се адаптират към предпочитанията на потребителите.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Електронни услуги за бизнеса

Създадени са множество електронни услуги, насочени към предприятията, които оптимизират процесите на регистрация, данъчно облагане, електронно попълване и изпращане на изисквани от закона документи и други.

Електронни услуги за гражданите

Гражданите получават възможност да извършват редица административни процеси онлайн.

След като ЗЕУ е приет и внедрен, следват няколко ревизии и актуализации, за да се адаптира към постоянно развиващите се технологични изисквания и предизвикателства. Тези актуализации включват разширяване на обхвата на електронните услуги, подобряване на сигурността на информацията и стандартизиране на технологии и системи.

Основни аспекти на Закона за електронното управление

ЗЕУ обхваща широк спектър от въпроси и регулира различни аспекти на електронното управление.

Електронни идентификационни средства и електронно подписване

Законът установява правилата и стандартите за използването на електронни идентификационни средства и електронно подписване на документи.

В цифровата епоха, електронните комуникации и транзакции се превръщат в приоритет. Електронните идентификационни средства и електронното подписване са ключови компоненти в този контекст, позволявайки на потребителите да подписват документи и сделки онлайн.

Електронните идентификационни средства

Електронните идентификационни средства са методи за проверка на идентичността на потребителите в онлайн среда.

Електронното подписване

Електронното подписване позволява на потребителите да подписват документи и сделки онлайн със същата юридическа стойност като хартиените подписи. Това е възможно чрез използване на криптографски технологии и сертификати.

 • Цифрови сертификати: Потребителите получават цифров сертификат, който свързва техния онлайн идентификатор със сигнатурния им ключ.
 • Сигнатурни ключове: За подписване се използва сигнатурен ключ, който се съхранява сигурно на устройството на потребителя.
 • Електронен подпис: Потребителите използват сигнатурния ключ, за да създадат уникален електронен подпис.

Предимства

 • Сигурност: Електронните идентификационни средства и електронното подписване предоставят висока степен на сигурност, като предотвратяват неоторизиран достъп.
 • Достъп: Потребителите могат да подписват документи, без да се налага лично присъствие.
 • Ефективност: Процесите на подписване и идентификация стават по-бързи и ефективни, без необходимостта от хартиени документи, лични преговори и спазване на определено работно време.

Предизвикателства и бъдеще

 • Регулации: Разработването на ефективни регулации и законови стандарти е от съществено значение за правилното интегриране на ЕИС.
 • Иновации: Технологичните иновации ще продължат да формират бъдещето на електронните идентификационни средства и електронното подписване. Което изисква обновяване и актуализиране на изградените системи и стандарти.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Електронни услуги и портали

ЗЕУ предвижда създаването и управлението на различни уеб портали и платформи, чрез които гражданите и фирмите да могат да получават електронни услуги и информация.

Законът установява изискванията за сигурност и защита на личните данни и информация, съхранявани и обработвани в електронните портали.

В бъдеще се очаква нарастване на броя на електронните услуги и портали, както и развитие на технологиите, които ще подобрят функционалността и сигурността им. Иновациите в тази област ще продължат да променят начина, по който обществото и бизнесът взаимодействат с институциите и информацията, като по този начин създават по-ефективен и достъпен цифров свят.

Интероперабилност и стандарти

ЗЕУ насърчава използването на стандартизирани технологии и формати, които да осигурят съвместимост и взаимодействие между различните електронни системи и уеб портали.

Интероперабилност и Стандарти: Осигуряват съвместимост и ефективно обменяне на данни между различни системи, устройства и софтуерни приложения.

Интероперабилност

Интероперабилността се отнася до способността на различни системи, приложения и устройства да комуникират и работят интегрирано. Това означава, че информацията може да се обменя, споделя и използва между различни платформи и технологии, без значение от техния производител или доставчик.

Значение на интероперабилността

 • Подобряване на потребителския опит: Интероперабилността позволява на потребителите да комбинират и използват различни устройства и приложения, без да се сблъскват със затруднения.
 • Подкрепа на иновациите: Когато системите и устройствата са интероперабилни, това допринася за иновациите, тъй като нови решения могат да се интегрират лесно в съществуващите инфраструктури.
 • Ефективност и производителност: Интероперабилността намалява дублирането на информация, тъй като данни могат да се обменят между различни системи.

Предизвикателства и бъдеще

Сигурност: Интероперабилността може да повиши риска от изтичане на информация, затова сигурността трябва да бъде висок приоритет.

Обновления и поддръжка: С развитието на нови технологии, съвместимостта със стари системи може да се окаже предизвикателство.

В бъдеще, се очаква интероперабилността и стандартите да играят все по-важна роля, особено с разширяването на "Интернет на нещата" и във връзка със съвместимостта между различни устройства и технологии.

Електронни архиви и съхранение на електронни документи

Законът регулира съхранението и управлението на електронни документи и архиви, осигурявайки тяхната цялостност и достъпност.

Способността да се съхраняват и управляват електронни данни със сигурност и ефективност е важна за организациите и институциите.

Значение на електронните архиви и съхранението на електронни документи

Електронните архиви и съхранението на електронни документи представляват процеса на съхраняване, организиране, управление и предоставяне на електронни данни и документи в цифров формат. Този процес има следните ключови цели:

 • Съхранение на информацията: Гарантиране на дългосрочното съхранение и достъпността на важна информация и документи.
 • Сигурност: Защита на данните и документите от загуба, повреда или неоторизиран достъп.
 • Ефективност и управление: Улесняване на управлението на данните, търсенето и използването им.
 • Съответствие със законовите изисквания: Задължението да се спазват законовите изисквания за съхранение на определени видове информация.

Предизвикателства и ключови аспекти

 • Съхранение на дългосрочна информация: Гарантиране на съхранението на данните и документите дългосрочно, включително спазване на законовите изисквания за архивиране.
 • Управление на обема на данните: С нарастващия обем на електронните данни и документи, е важно да се имплементират ефективни методи за организация и управление.

Най-добри практики и решения

 • Използване на подходящи технологии: Организациите и институциите трябва да използват подходящи технологии за съхранение и управление на електронния архив.
 • Архивация и резервни копия: Архивацията на данните и създаването на резервни копии са от значение за предотвратяване на загуба на информация.
 • Сигурност на данните: Използването на криптиране, двуфакторна автентикация и други мерки за сигурност трябва да бъде внедрено.
 • Политики и процедури: Изграждането на ясни политики и процедури за управление и съхранение на електронните документи е ключово.

Електронните архиви и съхранението на електронни документи допринасят за успешното функциониране на организации и институции в днешния цифров свят. Електронните архиви не само предоставят сигурност и съответствие със законодателството, но и подпомагат устойчивостта и ефективността на работата.

Новите промени на Закона за електронното управление

Новите промени на Закона за електронното управление допринасят за по-съвременно и по-ефективно функциониране на държавната администрация в република България. Промените в закона, обхващат редица аспекти и подобрения на административните услуги, предлагани от държавните и общински институции.

Тези промени в Закона за електронното управление се въвеждат в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че администрациите трябва да приведат регистрите си в електронен вид в срок не по-късно от 31 март 2024 г.

Служебни справки вместо удостоверения

С новия закон се отменят различните видове удостоверения, които гражданите трябва да предоставят към администрацията. Това означава, че вместо да изискват удостоверения, институциите ще извършват служебни справки в регистрите, което ще улесни и опрости процесите за гражданите.

Гражданите вече няма да бъдат задължени да предоставят документи за доказване на различни обстоятелства, които вече са в вписани в даден електронен регистър, като например удостоверение за постоянен или настоящ адрес, както и за липса на задължения към Националната агенция по приходите.

Електронизация на регистрите

Законът предвижда електронизиране на всички хартиени регистри в държавните администрации.

Е-услуги без е-подпис и на по-ниска цена

Гражданите ще имат възможност да заявяват електронни услуги без изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП). Задължително електронните услуги ще са с намаление в сравнение с тези на гише. Заложено е таксата за е-услуга да е намалена минимално с 10% от тази на гише.

Документ за платена такса

За предоставяне на административни услуги по електронен път не се изисква представяне на документ за платена такса, когато таксата е заплатена електронно.

Фишове и актове се връчват електронно

Създава се ред за връчване на електронни фишове от КАТ или НАП и наказателни постановления през Системата за сигурно електронно връчване. Гражданите ще трябва да посочат изрично, че избират наказателните постановления да се връчат онлайн.

Служители, които ще имат правомощията на посредници за възрастните хора и хората от отдалечени населени райони

Законът предвижда възможността за посредници при предоставяне на електронни административни услуги за възрастни граждани, които не използват интернет или живеят на отдалечени места.

Напомняне за изтичащ срок

Законът въвежда задължение за изпращане на напомняне на гражданите, когато техен документ се приближава до изтичане на съответния краен срок.

Синя карта

Овен промените на Закона за електронното управление, е представена разработка на платформа за издаване на разрешения за работа - "Синя карта", според която с новата платформа, процесите ще отнемат в пъти по-малко време.

От отдел „Бизнес анализи“ в "Информационно обслужване", оповестяват, че ползите за бизнеса ще бъдат подаване на документи по електронен път, лесен и удобен начин за комуникация с администрациите, спестяване на време при разглеждане и получаване на резултат в предвидените срокове.

Предизвикателства и препоръки за бъдещето

Въпреки значителния напредък в областта на електронното управление, все още има предизвикателства и препоръки, които трябва да бъдат разгледани, за да се подобри ефективността и сигурността на електронните системи в България.

Необходимо е да се инвестира повече в сигурността на информацията. Гражданите и фирмите трябва да бъдат информирани и обучени за използването на електронни услуги и технологии, както и за сигурността на техните данни. Данните, събирани и обработвани от държавните органи, трябва да бъдат ефективно управлявани. Инфраструктурата за електронно управление трябва да бъде постоянно развивана и модернизирана, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на електронните услуги.

Законът за електронното управление играе важна роля в създаването на модерен и ефективен административен апарат в България. С неговата помощ държавните органи могат да предоставят по-добри и по-ефективни услуги на гражданите и фирмите.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Свържете се с нас

При всеки възникнал правен казус можете да се свържете с нас. Нашите адвокати ще ви консултират и ще изготвят най-подходящия план за действие, съобразен с конкретната ситуация. 

Всеки успешно разрешен казус добавя към нашата експертност и опит и ни прави още по-добри в това, което правим. Вашият успех е успех за нас!

Можете да се свържете с нас по Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон и чрез формата ни за контакт. Ще се радваме да помогнем!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532