Откриване на фирма: видове, регистрация, стартиране


Откриване на фирма: видове, регистрация, стартиране

Вписването на търговско дружество в Търговския регистър отнема няколко работни дни. Преди да предприемете тази стъпка, трябва да си отговорите на няколко важни въпроса.

Каква фирма да открия? Какви са изискванията и стъпките по регистрацията? Какво още трябва да се направи, когато новата фирма започне дейност?

В тази статия ще разгледаме основните аспекти на целия процес по откриване на фирма. При допълнителни въпроси или нужда от консултация, свържете се с нас.

Каква фирма да открия: видове дружества

Официалното значение на думата “фирма” съгласно Търговския закон е наименованието, под което търговецът упражнява дейността си. Неформално (разговорно) думата “фирма” широко се използва за “дружество”. 

Преди да пристъпите към откриване на фирма, първо трябва да изберете най-подходящата правна форма за вашето търговско дружество. Това ще зависи от редица фактори като:

 • Начален капитал
 • Съдружници
 • Отговорност
 • Дължими данъци 

В България най-често се извършва регистрация на ООД, като най-подходящ модел за малкия и среден бизнес. ООД се регистрира с минимум двама съдружници, като те носят ограничена отговорност до размера на участието си в капитала. 

В случай че нямате съдружници, но искате да се възползвате от подобен модел, можете да пристъпите към регистрация на ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност).

Друга възможност за физическите лица е да се регистрират като Едноличен търговец (ЕТ).

Големите корпорации могат да регистрират Акционерно дружество (АД).

Партньорствата могат да бъдат регистрирани и като:

 • Събирателно дружество (СТ)
 • Командитно дружество (КТ) или
 • Командитно дружество с акции (КТА).

За повече подробности, прочетете статията ни за видове търговски дружества.

Ако се нуждаете от съдействие при избора на най-подходящия тип дружество и при регистрацията на фирмата си, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Регистрация на фирма в Търговския регистър

Подготвителният етап от откриването на фирма включва:

 • Избор на тип търговско дружество
 • Избор на име на фирмата - то трябва да бъде уникално
 • Определяне на предмет на дейност на фирмата
 • Определяне на учредители (съдружници) на компанията
 • Определяне на управител на дружеството
 • Избиране на седалище и адрес на фирмата.

Стъпки за регистрация на фирма

 1. Откриване на набирателна сметка за фирмата
 2. Внасяне на капитал в банковата сметка на фирмата
 3. Плащане на държавната такса за регистрация
 4. Подготвяне на необходимите документи за регистрацията на фирмата
 5. Подаване на образец от подпис на Управителя на фирмата, плюс нотариална заверка
 6. Регистриране на фирмата в Търговския регистър.

Необходими документи за регистрация на фирма

Документите, които се подават в ТР при регистрация на фирма зависят от типа дружество. Основният пакет задължителни документи включва:

 1. Заявление по образец
 2. Документи от банката за внесен капитал, открита набирателна сметка, платена държавна такса
 3. Документи за учредяването на дружеството и избор на управител (напр. Дружествен договор и Протокол от Общото събрание за ООД и пр.) 
 4. Декларации (напр. Декларация по чл 13 ал 4 от ЗТР и др.)
 5. Нотариално завереното съгласие на Управителя и образец от подписа.

Документите могат да се подадат на място в Търговския регистър или онлайн (с електронен подпис).

Важно е да отбележим, че във втория случай държавната такса е два пъти по-ниска.

Ако имате нужда от съдействие при изготвянето на необходимите документи и подаването им в Търговския регистър, свържете се с нас.

Регистрация на фирма: цена и срок

Вписването на най-често регистрираните ООД и ЕООД отнема около 3 работни дни при добре подготвени документи.

При подаване на документите на място, цената е 110 лв. Онлайн услугата струва 55 лв.

Това са най-основните факти, свързани с регистрацията на фирма. За повече подробности, прочетете статията ни тук.

Стартиране: Какво е необходимо след регистрацията?

Първи стъпки след регистрацията в ТР за една новорегистрирана фирма включват:

 • Издаване на фирмен печат
 • Получаване на лиценз
 • Откриване на разплащателна сметка / регистриране на касов апарат
 • Осигуряване на управителите
 • Трудови и граждански договори
 • Счетоводство
 • Регистрация по ДДС

 

Издаването на фирмен печат не се изисква по закон. Документите на фирмата се подписват от управителя. Именно затова той подава нотариално заверен образец от подписа си в ТР при регистрирането на фирмата.

Полагането на фирмен печат обаче е широко разпространена практика и някои бюрократи го изискват.

Лиценз за извършване на дейност се налага при определен тип услуги, които подлежат на допълнителни регулации и контрол. Тази процедура пред държавен орган, различен от ТР, засяга например сфери като:

 • Застраховане и банково дело
 • Фармация и медицина
 • Туроператорски услуги
 • Таксиметрови услуги
 • Превозвачески и спедиторски услуги

Откриването на разплащателна сметка или регистрирането на касов апарат е необходимо, за да могат клиентите ви да извършват плащания към вашата фирма.

В случай че тези плащания се извършват в брой, ще трябва да закупите касов апарат. Той се регистрира и има дистанционна връзка с НАП.

Разплащателната сметка е необходима, ако плащанията ще се извършват по банков път. Касовият апарат не е подходящо решение за онлайн търговците например.

С помощта на онлайн банкиране и електронен подпис, можете да управлявате средствата си много по-лесно онлайн.

След като фирмата започне да осъществява дейност, управителят подава специална декларация в НАП. Тази декларация за започване на дейност се подава в срок от 7 дни в ТД на НАП по местоживеене.

Управителите подават декларации за самоосигуряващи се лица. Това им дава възможност да изберат на какъв доход да се осигуряват.

Трудови и граждански договори фирмите сключват със служителите си. Кой от двата типа договор е по-подходящ ще зависи от дейността на фирмата.

Трудовите договори се сключват по Кодекса на труда. Те налагат редица изисквания към работодателя по отношение на назначаване, управление и освобождаване на служителите.

Граждански договор се сключва съгласно Закона за задълженията и договорите.

Каква е основната разлика между трудовия и гражданския договор? Гражданският урежда резултата, който трябва да бъде постигнат,  докато трудовия - процеса по полагане на труд.

Ако имате нужда от съдействие при изготвянето на трудов или граждански договор, свържете се с нас.

Доброто счетоводство е много важно за една новорегистрирана фирма, започнала дейност.  То е изключително отговорно и допускането на грешки може да доведе до санкции от страна на държавните органи.

Счетоводната дейност е особено важна за фирмите, регистрирани по ЗДДС. Първата причина е, че при самата регистрация НАП извършва проверки. Втората е, че регистрираните по ДДС фирми подават счетоводна информация ежемесечно.

Какво е ДДС и задължителна ли е регистрацията?

ДДС е данък, плащан от потребителите. Той е фиксиран: 20% върху стойността на стоката или услугата. Това означава, че оскъпява крайната цена на предлагания продукт.

Регистрацията на фирма по ДДС не е задължителна за новорегистрираните фирми.

Някои предприятия избират да се регистрират доброволно, защото процедурата е много по-олекотена.

Задължителна е регистрацията по ДДС за всички лица, достигнали оборот от 50 000 лв за 12 календарни месеца. Не е необходимо да изчаквате изтичането на 12-месечния период. Ако оборотът ви достигне сумата от 50 000 лв по-рано, можете да пристъпите към регистрация по ДДС.

Не се регистрират по ДДС обикновено малки фирми, работещи в сферата на услугите. Регистрацията не е препоръчителна и ако фирмата се занимава с купуване на стоки или услуги от лица, нерегистрирани по ДДС.

Процедурата по регистрация по ЗДДС започва с подаване на заявление по образец. След това служители на НАП извършват проверка на документите и дейността на фирмата. Обикновено се изискват фактури и отчети, документиращи оборота на фирмата и имуществото й. Цялата процедура обичайно отнема 1 до 2 седмици.

За повече подробности по темата, прочетете статията ни, посветена на регистрация по ДДС.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Заключение

Сега вече сте запознати с видовете търговски дружества, които могат да се регистрират в България и основните стъпки по откриване на фирма.

Целият процес обхваща подготовка на документи, регистрация, има и допълнителни законови изисквания преди стартирането на дейност. Ако имате нужда от съдействие и консултация във връзка с откриването на фирма и всякакви други правни въпроси, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532