УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Нашите адвокати по търговско право предлагат следните услуги: Цялостно правно обслужване в сферата на търговското право, консултации, съдействие и изготвяне на проекти на документи във връзка с отделни корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на търговски сделки и др.

Научете повече

ПРАВНИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ

Адвокатите по правни сделки и договори консултират и изготвят проекти на документи във връзка с провеждането на преговори; сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки); учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и пр.

Научете повече

ТРУДОВО ПРАВО

Нашите адвокати по трудово право предоставят консултации, изготвят всички необходими документи и оказват съдействие за всякакви въпроси, уреждащи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.), като съобразяват специфичната дейност на клиента.

Научете повече

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Адвокатите по недвижими имоти консултират и изготвят проекти на документи във връзка с обследване правния статут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях; придобиване и разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти; всякакви видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти.

Научете повече

ТРАНСПОРТНО ПРАВО

Висококвалифицираните адвокати по транспортно право от лидерите в тази област “Данаилова, Тодоров и партньори” предоставят консултации, правна защита и изготвят необходимата документация в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както по отношение на пътнически, така и по отношение на товарни превози.

Научете повече

ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Адвокатите ни предлагат консултации и изготвят проекти на документи в сферата на обществените поръчки, концесиите, търговете и конкурсите във всички техни етапи – подготвят документи за участие в съответните процедури; извършват анализ на проектите на договори; предоставят консултации при сключване на договори; оказват правно съдействие при оспорване на резултати от проведена процедура и др.

Научете повече

ЕНЕРГИЙНО ПРАВО И ЕНЕРГЕТИКА

Нашите адвокати по енергийно право предоставят консултации и изготвят проекти на документи за клиенти с дейност в сферата на енергетиката, включително, но не само, по отношение преценка за съответствие на енергийни проекти с приложимите нормативни изисквания; получаване на лицензии; сключване и изпълнение на договори; обжалване на административни актове и др.

Научете повече

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Висококвалифицираните адвокати от “Данаилова, Тодоров и партньори” предоставят консултации и оказват съдействие във връзка с изпълнение задълженията на неизправни длъжници на и извън територията на Република България и събиране на вземания; включително във връзка с изготвяне на необходимата документация, преговори, медиация и процесуално представителство с цел защита на правата ви.

Научете повече

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В случай на възникнали граждански, търговски и/или трудови спорове, нашите адвокати специалисти по разрешаване на спорове и процесуално представителство предоставят консултации, подготовка на необходимата документация и информация, извършват медиация (включително трансгранична), както и процесуално представителство пред съд или арбитраж.

Научете повече

ДАНЪЧНО ПРАВО И СЧЕТОВОДСТВО

Нашите висококвалифицирани адвокати по данъчно право консултират и изготвят проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства и пр. Опитни експерти оказват съдействие по отношение на редица счетоводни и съпътстващи ги услуги.

Научете повече

IT / ИНТЕРНЕТ ПРАВО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Опитните адвокати по интернет право от “Данаилова, Тодоров и партньори” предоставят консултации и изготвят проекти на необходимите документи в областта на IT и телекомуникациите, на електронната търговия, както и по отношение на относимите права на интелектуална собственост (авторско право, патенти и др.).

Научете повече

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. АВТОРСКО ПРАВО

Висококвалифицираните адвокати по авторско право от “Данаилова, Тодоров и партньори” предлагат пълен набор от услуги в сферата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните права, търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни, както и във връзка с нелоялна конкуренция.

Научете повече

Отличия

Legal 500
Chambers & partners

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume