Please enable JS

УСЛУГИ


 

ПРАВНИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи във връзка с провеждане на преговори; сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки); учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и пр.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Предварително договаряне и/или предоговаряне на условия по сделки; участие в преговори; изготвяне на предварителни договори
 • Изготвяне и изменение на всички видове търговски договори, включително, но не само: договори за доставка на стоки и услуги, договори за цесия, договори за посредничество, споразумения за конфиденциалност, договори за строителство и др.
 • Изготвяне и изменение на всякакви документи, уреждащи граждански правоотношения (включително договори за наем, договори за заем, договор за изработка и др.)
 • Преглед и ревизиране на договори за съответствие с българското и европейското законодателство
 • Изпълнение / неизпълнение на договори – консултации, анализи и съдействие при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове; медиация; предприемане на действия за защита на правата по съдебен ред; изготвяне на всякакви необходими документи в тази връзка (уведомления, нотариални покани, споразумения, молби и др.)
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Нашата адвокатска кантора предоставя комплексно правно обслужване в областта на търговското право, а също така консултира, оказва съдействие и изготвя проекти на документи във връзка с отделни корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на търговски сделки и др.

Нашите адвокати предоставят правни услуги, свързани с:

 • Учредяване и регистриране на търговски дружества
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества – изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове, изготвяне на корпоративни документи, свързани с годишните финансови отчети, назначаване и освобождаване на представители на търговски дружества и вписване на съответните промени в Агенция по вписванията – Търговски регистър и др.
 • Сделки за прехвърляне на дружествени дялове – съдействие при преговори и изготвяне на съответните договори и други необходими документи
 • Изследване на текущото състояние на търговски дружества и тяхната дейност от имуществена и правна гледна точка (due diligence)
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма
 • Ликвидация на търговски дружества; несъстоятелност
 • Търговски сделки – съдействие при преговори; изготвяне / изменение / прекратяване на договори и едностранни сделки; изпълнение / неизпълнение на договори и едностранни сделки
 • Изготвяне и изменение на документи във връзка с дейността на търговски дружества (констативни протоколи, уведомления, покани, пълномощни и др.)
 

ТРУДОВО ПРАВО

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации, изготвя всички необходими документи и предлага съдействие по отношение на всякакви въпроси, уреждащи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.), като съобразяваме специфичната дейност на съответното предприятие.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е сред първите години подред в областта на трудовото право в престижната международна класация Chambers and Partners.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Изготвяне, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Подготовка на колективни трудови договори и преговори със синдикални организации
 • Преструктуриране и промени в организацията на труда
 • Съкращаване на персонал и масови уволнения
 • Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите и дисциплинарно производство
 • Имуществена отговорност на работниците и служителите
 • Отговорност на работодателя към наетите на трудов договор лица във връзка с: предоставяне на здравословни и безопасни условия на труд; застраховане на работниците и служителите; закрила при уволнение; продължителност на работното време; извънреден труд; трудоустрояване; командироване на работници и служители;трудово възнаграждение и системи за заплащане на труда и др.
 • Предоставяне на временна работа – изготвяне на трудови договори с предприятие, което осигурява временна работа; изготвяне на договори между предприятие, осигуряващо временна работа и предприятие ползвател по смисъла на Кодекса на труда
 • Консултации на работодатели и работници/служители относно уреждане статута на пребиваване и работа на чужденци, наети и полагащи труд в Република България
 • Консултации по трудовоправни въпроси, свързани със защитата на лични данни
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела
 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи във връзка с обследване правния статут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях; придобиване и разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти; както и във връзка с всякакви други видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е сред първите години наред в категорията “Недвижими имоти и строителство” в престижната международна класация Legal 500.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията - Имотен регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински администрации и др.
 • Придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба и изготвяне на всякакви други видове договори за прехвърляне на собственост (замяна, дарение и др.)
 • Изготвяне на всякакви други договори, имащи за предмет недвижими имоти (договори за лизинг, договори за управление на недвижими имоти и др.)
 • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти и детайлна проверка на собствеността
 • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с учредяване, придобиване и разпореждане с ограничени вещни права върху недвижими имоти (право на строеж, право на ползване, сервитути и др.) и детайлна проверка на правата върху тях
 • Консултиране по всички аспекти на финансиране и инвестиране в недвижими имоти, управление и последващи продажби
 • Структуриране на портфолио от недвижими имоти, придобити с инвестиционна цел
 • Изготвяне на договори за строителство (включително договори по FIDIC, договори за изграждане на инфраструктурни обекти и др.); консултации по правни и регулаторни въпроси, касаещи строителството и устройственото планиране
 • Съдействие и представителство пред държавни и общински органи
 

ТРАНСПОРТ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и воден транспорт, както по отношение на пътнически, така и по отношение на товарни превози.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е дългогодишен лидер в областта на транспорта в престижната международна класация Legal 500 и също така отличено в Chambers and Partners.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения
 • Всякакви транспортни въпроси с международен елемент
 • Изготвяне и изменение на oбщи условия; извършване на преценка за съответствие на общи условия с действащото законодателство
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки / Закона за концесиите в областта на транспорта
 • Сключване на всякакви видове договори в областта на транспорта, включително договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Отговорност на превозвачи; Претенции на пътници спрямо превозвачи
 • Правата на пътници при отказан достъп на борда на самолет или отмяна / голямо закъснение на полети
 

ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в сферата на обществените поръчки, концесиите, търговете и конкурсите във всички техни етапи – подготвя документи за участие в съответните процедури; извършва анализ на проектите на договори; предоставя консултации при сключване на договори; оказва правно съдействие при оспорване на резултати от проведена процедура и др.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е често сред първите в категория “Проекти” в престижната международна класация Legal 500.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Съдействие по отношение на възложители при изготвяне на документация за обществена поръчка (включително методиката за определяне на комплексната оценка, образци на документи и проект на договор)
 • Подпомагане на кандидати / участници при изготвяне и представяне на необходимите документи за участие
 • Съдействие при изготвяне на запитвания за разяснения до възложителя
 • Анализ на проекти на договори и съдействие по въпроси, свързани с изпълнението на договори за възлагане на обществена поръчка / концесия
 • Предприемане на извънсъдебни и/или съдебни действия във връзка с неизпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка / концесия
 • Обжалване на незаконосъобразни актове на възложител; обжалване на решения на Комисия за защита на конкуренцията
 • Изготвяне / изменение на документи за участие в търгове, конкурси и др., съобразно действащото законодателство и съответните изисквания на възложителя
 • Извършване на анализи, проучване на добри практики и консултиране във връзка с участие в проекти по програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/

Смятаме, че личният контакт е важен за ефективната комуникация. Работим заедно с клиентите, винаги с индивидуален подход, адаптивни сме и разработваме най-добрите решения за всяка една ситуация.


 

ЕНЕРГЕТИКА

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи за клиенти, с дейност в сферата на енергетиката, включително, но не само по отношение преценка за съответствие на енергийни проекти с приложимите нормативни изисквания; получаване на лицензии; сключване и изпълнение на договори; обжалване на административни актове и др.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания
 • Придобиване на лицензии за търговия с електроенергия
 • Анализ на правния риск за проекти за електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, включително при вятърни електроцентрали, фотоволтаични и водноелектрически централи
 • Придобиване на електрически централи и енергийни проекти: изготвяне на анализ на състоянието на проекта (due diligence), преговори, изготвяне на проекти на Договори за покупко-продажба (от страната на купувача или от страната на продавача) и подготовка на всички останали документи по прехвърлянето
 • Водене на преговори и изготвяне на проекти на договори за изграждане на електрически централи и Договори за експлоатация и поддръжка
 • Обжалване на административни актове пред компетентните административни органи и съдилища
 

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и оказва съдействие във връзка с изпълнение задълженията на неизправни длъжници.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Изготвяне на проекти на документи (уведомления, покани за доброволно плащане, нотариални покани и др.) с оглед постигане на доброволно изпълнение от страна на длъжника
 • Преговори и предоговаряне; медиация; изготвяне на проекти на споразумения за доброволно изпълнение
 • Предприемане на съдебни действия срещу неизправни длъжници (заповедно или/и исково производство) и процесуално представителство, включително против длъжници извън територията на Република България
 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В случай на възникнали граждански, търговски и/или трудови спорове, нашата адвокатска кантора извършва медиация, както и процесуално представителство пред съд или арбитраж.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Извънсъдебно разрешаване на спорове, в това число медиация (включително трансгранична медиация)
 • Процесуално представителство по граждански, трудови и търговски дела - заповедно и исково производство
 • Представителство в арбитражни производства, включително пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата
 

ДАНЪЧНО ПРАВО И СЧЕТОВОДСТВО

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства и пр. Допълнително, опитни експерти оказват съдействие по отношение на редица счетоводни и съпътстващи ги услуги.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Подготовка на документи за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Извършване на регистрации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически и юридически лица
 • Предоставяне на мнение относно ревизионни доклади и актове, както и подготовка на възражения и жалби по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
 • Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти или Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
 • Изготвяне на ведомости за заплати и трудови досиета
 • Преглед и предоставяне на мнение относно достоверност на счетоводни записи и/или финансови отчети
 • Съдействие при избор на одитор и съдействие по време на одит
 

IT и ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в областта на IT и телекомуникациите, на електронната търговия, както и по отношение на относимите права на интелектуална собственост (авторско право, патенти и др.).

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения
 • Преговори за договаряне и/или предоговаряне по сделки
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки и сключване на договори в областта на IT и телекомуникационните услуги, включително договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Изпълнение / неизпълнение на договори за доставки / услуги в сферата на IT и телекомуникациите (създаване на системен и приложен софтуер; изграждане, свързване и използване на мрежи и съоръжения и др.)
 • Правния режим на електронните изявления и документи; електронен подпис
 • Защита на лични данни
 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата адвокатска кантора предлага пълен набор от услуги в сферата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните права, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

 • Осигуряване защита на авторското право и сродните му права, включително авторското право върху компютърни програми, бази данни, графични оформления, музикални и други защитени от закона произведения
 • Осигуряване защита на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни
 • Осигуряване регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Патентното ведомство на България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
 • Изготвяне, изменение, прекратяване, изпълнение и неизпълнение на договори за създаване и/или използване на обекти на интелектуална собственост
 • Представителство пред компетентните държавни органи, организациите за колективно управление на авторски права и др.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ