Please enable JS

VIES система, декларации и ДДС номер


VIES система, декларации и ДДС номер

Проверките в системата VIES и подаването на VIES- декларация засягат всеки търговец, който осъществява сделки на вътрешния пазар в ЕС.

“Данаилова, Тодоров и партньори” ще ви запознаят със същността на системата, подаването на декларации и проверката на ДДС номер. При нужда от допълнителна информация, консултация или съдействие, свържете се с нас.

Защо е необходима VIES?

С появата на единния европейски пазар отпада фискалният митнически контрол по вътрешните граници на съюза. По отношение на вътреобщностните доставки на стоки и услуги се приема принципът за облагане с ДДС единствено в държавата-членка на потребителя.

Така се появява необходимостта търговецът-износител да провери дали партньорът му в друга страна-членка е регистриран за целите на ДДС (има валиден ДДС номер). Това се осъществява чрез информационната система VIES.

От 2007 всички търговски дружества, регистрирани по ЗДДС в България, получават ДДС номер. Форматът на идентификационния номер за целите на ДДС е BG123456789.

Какво представлява системата VIES?

VIES е електронна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите-членки на ЕС. Тя осигурява достъп до данни от VIES декларациите на търговци, които са регистрирани по ДДС и осъществяват сделки в рамките на ЕС.

VIES не поддържа собствена база данни, а осигурява единствено достъп до информация и данни за ДДС, събирани от данъчните администрации на държавите-членки .

В случай че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Кой, кога и как подава VIES декларация?

VIES декларация трябва да бъде попълнена и подадена от всяко търговско дружество, което :

  • извършва вътреобщностни доставки на стоки към търговци, които са регистрирани за целите на ДДС в друга страна-членка на Европейския съюз;
  • извършва доставка на услуги по ЗДДС (чл. 22-24) с място на изпълнение територията на друга държава-членка;
  • при тристранни операции, е посредник между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други страни-членки на ЕС.

Доставчикът не начислява данък за доставката на стоки/ услуги в рамките на Европейския съюз, но я декларира в своята VIES декларация.

Данъкът се начислява на получателя на доставката според размера и условията на държавата-членка, където е регистрирано лицето по ДДС, и се вписва в декларацията за съответния данъчен период.

Какви документи се подават?

VIES-декларацията се подава по образец (Приложение 14) и се изготвя въз основа на обобщените данни от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС. Тя задължително съдържа информация относно извършените вътреобщностни доставки на стоки и услуги или посредничество.

Кога се подава декларацията?

За разлика от справката-декларация по ЗДДС, VIES декларация се подава единствено за данъчни периоди, през които търговецът е извършил вътреобщностни доставки.

Какъв е срокът за подаване?

Срокът за подаване на VIES декларацията е 14-то число на месеца, следващ съответния данъчен период, съобразно сроковете за справки-декларации и отчетни регистри по ЗДДС.

Кога  и как се извършва проверка на ДДС номер във VIES?

Търговците извършват проверка в системата VIES за фирми от други страни-членки на ЕС при получаване на изпратени стоки от компания-доставчик, която е от друга страна-членка на ЕС, издаване на фактура, получаване на CMR и сключване на договор.

Целта на проверката е търговецът да се увери дали даден номер по ДДС е валиден. В системата могат да се проверяват ДДС номера, издадени както в България, така и в другите страни-членки на Европейския съюз.

Достъп до VIES

Компютърната система за проверка на ДДС е достъпна на страницата на Европейската комисия или чрез страницата за ДДС справки на Националната агенция за приходите.

При търсене, първо се избира държавата на компания, за която се извършва проверката, след това се въвежда ДДС номер на фирмата, която искате да проверите.

Системата дава възможност и за въвеждане на данни на запитващия: държава и ДДС номер, но те не са задължителни.

Информация в системата

VIES връща веднага информация дали даден номер по ДДС е валиден или не. Съобщението съдържа и дата и час на справката и може да бъде разпечатано, за да се предостави в случай на проверка.

Може да бъде извършена и проверка дали даден ДДС номер е асоцииран с конкретно наименование и адрес. Тези данни не се предоставят от съображения за сигурност.

 

За повече подробности по темата, прочетете статията ни Проверка на ДДС: Често задавани въпроси.

Препоръчително е да следите собствения си номер и винаги да проверявате ДДС номера на клиентите си. При въпроси и нужда от съдействие, консултирайте се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското,  административното, данъчното, облигационното и трудовото, право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ