Здравни осигуровки: Какво трябва да знаете?


Здравни осигуровки: Какво трябва да знаете?

България е държава със задължително здравно осигуряване. Това означава, че всеки месец се дължат здравни вноски в определен размер.

В началото на тази година бяха приети някои важни промени в здравните осигуровки. Добре е да сте запознати със закона и да следите измененията в него, за да сте наясно с правата и задълженията си във всеки един момент.

Като начало, винаги можете да проверите здравноосигурителния си статус в интернет страницата на НАП (Национална агенция за приходите) или по телефона, и в двата случая чрез въвеждане на ЕГН.

А сега нека видим промените от 2020 г. и отговорите на най-важните въпроси относно здравните осигуровки.

Промени в здравните осигуровки 2020 г.

В началото на 2020 г. се промениха сумите, дължими за здравни осигуровки. Това е вследствие направените промени в нормативната база и повишената сума на минималния осигурителен доход, който е вече 610 лева.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска е определен от чл. 2 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

За 2020 г., здравната осигуровка остава 8% от дохода. По-голяма част се поема от работодателя, а по-малка от служителя - съотношението е 60:40.

Точното задължение за всеки човек зависи от доходите му, дали работи, дали се осигурява сам и дали е със статут на безработен със или без право на обезщетение.

Здравни осигуровки за лица, които през 2020 г. не са на трудови или приравнени на тях договори, се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния му размер и не по-голям от сумата на максималния осигурителен доход (който е 3000 лева месечно).

Тази година половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица се равнява на 305 лева. От това следва, че дължимата сума за здравни осигуровки за безработни е минимум 24,40 лв. на месец.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Как се плащат здравни осигуровки и от кого?

Тези хора, които подлежат на задължително осигуряване към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), но не са здравно осигурени на някое от основанията от Закона за здравното осигуряване (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно декларация за това - декларация образец № 7 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. на Министъра на финансите за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. В нея посочват избрания си здравноосигурителен доход.

Месечните, както и окончателните здравноосигурителни вноски се плащат чрез ЕГН по банкова сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по вашия постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Безработните, които получават парично обезщетение за безработица, са освободени от здравноосигурителни вноски. Те са поети от държавния бюджет (чл. 40 от ЗЗО).

Абитуриентите пък често забравят факта, че трябва да се самоосигуряват за периода от завършването на училище до започването на университет. След това трябва да представят документ от съответния университет, удостоверяващ, че са студенти.

Как се подава декларация № 7?

Можете да подадете декларацията в офис на приходната агенция, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) - такъв се получава безплатно на място.

Какъв е срокът за плащане на здравните осигуровки?

Лица без трудови доходи през 2020 г. трябва да платят своите здравни вноски до 25-о число на месеца, следващ този, за който са дължими. Например ако имате задължение за месец септември, можете да го платите до 25 октомври.

Тези лица, които са се осигурявали здравно сами през предната година следва да направят и годишно изравняване и да платят окончателни здравни вноски. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за предишната година надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за годината. Това касае доходи от наем, авторски възнаграждения и подобни.

Годишното изравняване за тези лица се извършва чрез Таблица 2, приложение към годишната данъчна декларация. Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за съответната година е обичайно до 30 април на следващата година.

Какво се случва при неплащане на здравни осигуровки?

Според чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, ако повече от 3 месеца не сте плащали здравни осигуровки в рамките на предходните 36 месеца, ще бъдете лишени от здравноосигурителни права. За да се възстанови здравния ви статус, трябва да внесете всички дължими вноски за последните 5 години.

Важно е да знаете, че в такъв случай разходите ви за оказана медицинска помощ не се възстановяват (чл. 109, ал 3).

Дължат ли здравни вноски хората в неплатен отпуск?

Ако сте в неплатен отпуск по свое желание и не се осигурявате на друго основание, то дължите здравни вноски за своя сметка. Тогава сте в качеството на самоосигуряващо се лице и трябва да внесете при работодателя си дължимите здравни вноски. Ако не го направите, работодателят ви не е задължен да ги внесе от свои средства.

Важно е да знаете, че осигурителите (работодателите) са задължени по закон да подават данни с декларация образец № 1 и образец № 6, включително и за лицата, които са в неплатен отпуск, независимо от неговата продължителност.

Заключение

Сега знаете какви са основните ви права и задължения като български граждани спрямо осигуровките в България, както и последните съществени промени в закона.

Ще допълним, че за дните на служители и работници във временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 610 лева.

Медицински специалисти, ветерани от войните, лица с определени заболявания, както и някои други лица са освободени от заплащането на здравни осигуровки.

Също така отбележете, че избор или смяна на личен лекар се извършва между 1 и 30 юни и от 1 до 31 декември.

Важно е да следите своите осигуровки, не само за да избегнете излишни главоболия и санкции, а и за да не правите компромиси със здравето си и да не рискувате да се озовете в неблагоприятна ситуация.


Ако имате нужда от консултация и съдействие от добър адвокат, свържете се с адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори”. Ще се радваме да помогнем.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532