Годишна данъчна декларация: Всичко, което трябва да знаете


Годишна данъчна декларация: Всичко, което трябва да знаете

Какво е годишна данъчна декларация?

Годишната данъчна декларация служи за това гражданите сами да определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, които са придобили през предходната година. Това е вид декларация, чрез която те се самозадължават пред Националната агенция по приходите (НАП).

В България доходите се облагат с плосък данък от 10%, а 15% е данъкът на лицата, извършващи дейност като еднолични търговци (ЕТ).

Подаване на декларация за доходите

Следните лица са длъжни да подават годишна данъчна декларация:

 1. Местни физически лица, които:
 • през предходната година са получили доходи, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ;
 • искат да ползват данъчни облекчения;
 • плащали са патентен данък;
 • имат необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.
 • са дали или получили заем/и от други граждани или дружества в общ размер над 10 000 лв. или имат непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предишните пет;
 • притежават акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • са придобили доходи от източник в чужбина, които подлежат на облагане с окончателен данък.

Забележка: Задължително се подава годишна данъчна декларация за доходите на физически лица в следните примерни ситуации:

 • получават доходи от наем;
 • реализират облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и др.
 • искат да ползват данъчното облекчение за млади семейства, независимо дали получават единствено доходи по трудово правоотношение.
 1. Всички чуждестранни физически лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в Република България.

Допълнителна информация

Местните физически лица могат доброволно да декларират в годишната данъчна декларация и:

 • придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ;
 • полученото имущество по наследство, завет и дарение;
 • полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Важно е да се знае, че няма законово задължение за деклариране на този вид доходи. Те се описват единствено по желание на местното физическо лице в Приложение №13 на годишната данъчна декларация.

Освен това, такава не се подава в следните ситуации:

 • при доходи, които са обложени с окончателен данък, например такива от лихви по банкови сметки от България (но има изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък и за които декларацията трябва да се подава);
 • при получаване единствено на доходи от трудов договор;
 • при необлагаеми доходи, с изключение на тези от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Процедура по подаване на декларацията

По принцип срокът за подаване на годишната данъчна декларация (както и за деклариране на осигурителните вноски) е от 10 януари до 30 април на годината, следваща тази, през която е получен доходът.

По време на извънредното положение тази година, срокът беше удължен до 30 юни 2020 г. за едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци.

Декларация можете да получите от всеки офис на НАП, както и от интернет страницата й.

Данъчни декларации могат да се подават по следните начини:

 • онлайн с персонален идентификационен код (ПИК се получава безплатно от офис на НАП) или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Освен ПИК или КЕП, е нужно да сте подали заявление в НАП, че искате да ползвате електронните услуги на администрацията. Самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица подават годишната си данъчна декларация единствено по електронен път;
 • в офиса на НАП по постоянния ви адрес;
 • по пощата с обратна разписка;
 • в пощенска станция;
 • на място в определени пощенски станции срещу входящ номер.

Отбележете, че при подаване на декларацията онлайн можете да ползвате 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. За целта трябва да отговаряте едновременно на следните условия:

 1. Подали сте декларацията по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 2. Към момента на подаването й нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 3. Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 март на следващата година.

Попълване с баркод

От уебсайта на НАП има опция за изтегляне на декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, който улеснява попълването на декларацията и изчислява дължимия данък без аритметични грешки.


При нужда от консултация с добър адвокат по данъчно право, свържете се с нас. Нашият екип ще ви асистира по всякакви свързани и други въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532