Какво е цесия и какви възможности и рискове крие?


Какво е цесия и какви възможности и рискове крие?

Какво е цесия?

Цесията представлява договор за прехвърляне на вземане от кредитора (цедент) на трето лице (цесионер). Цесионер може да бъде както физическо, така и юридическо лице, като при подписването на договора той всъщност става новия кредитор на длъжника.

Цесия се сключва за конкретно вземане, което може да се прехвърли в цялост или частично. При прехвърлянето кредиторът е длъжен да предаде и всички документи, които установяват вземането, както и да потвърди писмено станалото прехвърляне.

В повечето случаи към този тип договор прибягват телекомуникационни компании, доставчици на комунални услуги (вода, ток), банки или небанкови институции, като прехвърлят свое вземане от нередовен платец към т. нар. колекторски фирми. Предходното е повдигало множество пъти публичен дебат за защита правата на потребителите, като въпросът е бил адресиран и до Омбудсмана.

Уведомление за цесия към длъжника

Договорите за цесия са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) чл. 99 и 100. Тъй като сделката по прехвърляне на вземането се сключва между кредитора и трето лице, законът не изисква съгласието на длъжника. Цедентът, който прехвърля вземането е длъжен да съобщи на длъжника за сключването на договора за цесия.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Задължения и права на страните

Договорът за цесия включва три страни:

Цедент - кредиторът, прехвърлящ вземането на длъжника към трета страна.

Цесионер - трето лице (физическо или юридическо), което поема събирането на вземането.

Длъжник - задълженото лице трябва да бъде информирано за прехвърлянето на вземането, за да може да изплати дълга си към новия кредитор.

Цедент: права и задължения

Цедентът по закон е длъжен да съобщи на длъжника за сключения договор и прехвърленото вземане и да предаде на цесионера намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалата цесия.

Той носи отговорност за съществуването на вземането.

Важно е да отбележим, че цедентът не носи отговорност за това дали длъжникът е платежоспособен, освен ако не е изрично упоменато в договора, като в този случай отговорността му е ограничена до размера на онова, което е получил срещу прехвърлянето (цената на сделката).

Цесионер: права и задължения

При цесия вземането се прехвърля заедно с всички привилегии, обезпечения (залог, ипотека), акцесорни права (например лихви по главница, дори изтеклите вече лихви, освен ако не е уговорено друго).

Предишният кредитор прехвърля на новия кредитор намиращите се у него документи. Така цесионерът получава цялата документация, удостоверяваща вземането.

Длъжник

Тъй като длъжникът не е страна по договора за цесия, неговото право се свежда до това да бъде информиран за прехвърлянето на вземането му, в противен случай цесията се счита за невалидна. Информацията, която трябва да бъде съобщена на длъжника включва наименованието и адреса на новия кредитор, както и дължимата сума (главница и лихви).

Оспорване на цесия

Цесията има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, в който бъде съобщена на длъжника.

Уведомяването на длъжника за прехвърлянето на вземането може да се извърши и устно, макар това да не е препоръчително. В зависимост от прехвърляните права и задължения, има случаи, в които законът изисква това да се извърши в писмена форма и дори да бъде придружено от нотариална заверка на подписите, джиро и пр.

Информирането на длъжника за извършена цесия е от ключово значение при евентуално възникване на спорове.

Ако длъжникът плати на първия си кредитор преди получаването на известие за цесията, третото лице, с което е сключен договора за цесия не може да предявява претенции.

Ако обаче длъжникът плати на цедента (предишния кредитор) задължението си, след като е бил уведомен за прехвърлянето на вземането, тогава цедентът е получил сумата без правно основание. Вземането вече се дължи на цесионера и той може да потърси правата си по съдебен ред.

Видове цесия

От финансова гледна точка, цесията може да бъде възмездна (при което се извършва продажба или замяна на вземането) или безвъзмездна (при подаряване на вземането).

При възмездната цесия, вземането се продава с отстъпка от номиналната стойност, като в случай не изтекла погасителна давност или дълго необслужвано вземане, тази отстъпка може да достигне до 70-80% от номинала.

Цедентът отговаря единствено за съществуването на вземането към момента на прехвърлянето, но не и за платежоспособността на длъжника, освен ако не е уговорено противното.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Положителни страни и рискове при цесия

Преимуществата на договора за цесия са няколко: дисциплиниране на длъжника, минимизиране на загубите за кредитора, осигуряване на оперативни средства чрез продажбата на вземането.

Основният риск се свежда до грешна преценка от страна на цесионера за събираемостта на вземането.

Всички вземания и права ли могат да бъдат прехвърляни при цесия?

Законовата рамка поставя ограничения има върху прехвърлянето на вземания за издръжка или пенсия. Не може да се прехвърля също лихва без главница. Не може да се прехвърля и право за разваляне на двустранен договор, тъй като за това е необходимо съгласие от двете страни, сключили договора.

Заключение

Това са основните положения, преимущества и недостатъци при сключване на споразумение за цесия. Тъй като този тип договор включва риск, е важно страните да познават правата си и договорът да се сключи коректно.


При нужда от консултация, съдействие, изготвяне и проверка на договори от добър адвокат по свързани и други правни въпроси, свържете се с нас

Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” са винаги насреща.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532