Счетоводно обслужване: същност, видове, цени


Счетоводно обслужване: същност, видове, цени

Счетоводното обслужване е необходимо за всеки бизнес. Независимо дали става дума за фактури, платежни нареждания, финансови отчети, данъчни ревизии или годишно приключване, всяка фирма се нуждае от експерт, запознат със счетоводните и данъчните изисквания.

Кои са основните счетоводни услуги, необходими за един бизнес? Дали да назначите счетоводител или да сключите договор за годишно счетоводно обслужване? Отговори на тези въпроси ще намерите в статията ни. Свържете се с нас при необходимост от счетоводител или счетоводна къща. Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” си партнира с доказани специалисти в тази сфера.

Какви счетоводни услуги са необходими за една компания?

Счетоводното обслужване на един бизнес зависи както от размера, така и от дейността на фирмата.

За малките предприятия то се свежда основно до издаване и съхраняване на счетоводни документи, свързани с приходите и разходите на фирмата (главано фактури).

От друга страна, обемът на счетоводна работа и документация нараства, ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, наеме служители на граждански или трудов договор и води складова наличност.

Основните счетоводни услуги за бизнеса са свързани с:

 • регистрация по ДДС;
 • плащане на корпоративен данък;
 • изготвяне на годишен финансов отчет;
 • сключването на граждански и трудови договори със служителите;
 • осигуряване на управителите на дружеството;
 • осчетоводяване на плащания (включително за онлайн търговците).

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Счетоводството на фирма, регистрирана по ЗДДС

Макар да е рутинно, това счетоводно обслужване има и множество специфики.

Самата регистрация по ДДС може да бъде задължителна или доброволна. По закон задължени да се регистрират са фирми, достигнали оборот от 50 000 лв. в рамките на 12 месеца. Доброволно може да се регистрира компания, която очаква да достигне тези параметри, като ако това стане още при регистрация на фирмата, процедурата е опростена.

След като се регистрира по ДДС, фирмата започва да начислява данък върху цените на продаваните стоки или услуги. Това означава че от счетоводна гледна точка тя е задължена да изготвя и подава към НАП ежемесечно информация относно:

 • начисления ДДС от продажби;
 • данъка, платен към доставчици на фирмата.

Въз основа на това счетоводството изчислява данъчния кредит, за да избегне двойното облагане. Ако се нуждаете от допълнителен съвет или консултация в сферата на данъчното право и счетоводство, свържете се с нашите експерти.

Осчетоводяване и плащане на корпоративен данък

Вторият важен аспект от счетоводното обслужване е свързан с плащането на корпоративен данък на годишна база, ако дружеството е реализирало печалба за последната календарна година. Счетоводителят изчислява данък печалба (10%), като е важно да се знае, че той се начислява върху данъчната, а не върху счетоводната печалба.

Повече относно корпоративния данък, можете да прочетете в статията ни за Закона за корпоративно и подоходно облагане.

Счетоводни специфики на годишния финансов отчет

За някои фирми се изисква счетоводството да изготви и годишен финансов отчет (ГФО). Той включва отчет за паричните потоци и собствения капитал, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс.

ГФО се обявява в Търговския регистър по досието на фирмата в срок до 30 юни за предходната година, като това може да стане и по електронен път.

Неотдавна бе обявен нов ред за подаването на ГФО, според редица изменения към Закона за търговския регистър, като за някои предприятия са предвидени облекчения при подаването на ГФО.

Счетоводно обслужване, свързано със заплащането и осигуровките на служители и управители

Наемането на служители е свързано със сключването на граждански или трудов договор, за които също се води счетоводство.

За назначените на граждански договор лица на месечна база се изчисляват дължими данъци и осигуровки и им се издават служебни бележки за получените доходи.

При наемането на служител на трудов договор се подава информация към НАП. Води се отчет за използваните дни отпуск и болничен, като това се декларира и пред НАП/НОИ. Водят се ведомости и служебни бележки за получен доход. Ежемесечно се осчетоводяват данъци и осигуровки, които се внасят по различни сметки в държавния бюджет.

Управителите на фирми могат да се осигуряват или като служители на фирмата (по договор приравнен на трудовия), или като самоосигуряващи се лица. Всички самоосигуряващи се, включително и едноличните търговци, са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Осчетоводяване на плащания при онлайн бизнеса

Една от основните задачи на счетоводното обслужване е свързана с осчетоводяването на плащанията, извършени към търговеца.

Когато става дума за онлайн бизнес, тази дейност има своите специфики. Често се налага да се осчетоводяват приходите и разходите по различни канали за извършване на плащания. Счетоводство се води и на плащанията през платформи като еPay, PayPal и пр. Ако онлайн търговецът използва и онлайн реклама, може да се наложи и регистрация по ДДС.

Щатен счетоводител или счетоводна къща под наем?

Предимствата на назначаването на щатен счетоводител са основно две: специалистът ще познава отблизо спецификите на дейността ви и служителите, и ще бъде винаги на разположение.

Назначаването на счетоводител обаче е свързано със сключването на трудов договор, осигуряването на работно място и инвестиция в специализиран софтуер, т.е. с определени разходи. В допълнение, често отделните счетоводители не разполагат с всички комплексни знания, които могат да са необходими за обслужване на даден бизнес.

Алтернативата е използването на абонаментно счетоводно обслужване или наемането на счетоводна къща, която да осигури необходимите счетоводни и евентуално допълнителни административни услуги, ако е необходимо. Преимуществата на този вариант са по-малките разходи - за заплати, осигуровки, счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер.

Недостатък на счетоводните услуги под наем може да бъде трудността при избор на надежден партньор, както и по-тромавата комуникация, която може да доведе до забавяния при необходими справки с документацията.

При наемането на счетоводител или счетоводна къща се сключва договор за счетоводно обслужване. В него трябва да се уговорят счетоводните услуги и месечното възнаграждение, права и задължения на страните, както и срок на договора. Важно е всичко да се прецизира отговорна, затова ако се нуждаете от консултация или съдействие от експерт, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Цени на счетоводните услуги

Колко ще струват счетоводните услуги зависи от редица фактори:

 • регистрирана ли е фирмата по ЗДДС;
 • брой документи за месец, които ще се обработват;
 • брой служители на трудов и граждански договор;
 • има ли регистриран касов апарат или стоки на склад.

Често счетоводните къщи предлагат изготвянето на месечни справки за извършените счетоводни услуги, въз основа на които се начисляват съответните месечни такси. Това дава възможност за месеците с по-малък обем на дейност и оборот на документи да се начисляват по-малки такси.

В повечето случаи отделно се таксува годишното данъчно и счетоводно приключване, като цената се определя въз основа на броя документи.

Заключение

Счетоводното обслужване на всеки бизнес е изключително важно и отговорно както от финансова гледна точка, така и по отношение на законовите изисквания. Затова е важно да познавате правата и задълженията си, така че да избегнете възможни главоболия и санкции. Ако се нуждаете от допълнително съдействие, свържете се с нашите експерти. Ще се радваме да помогнем!


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право. 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532