ВЕИ: Възобновяеми енергийни източници - правни съвети


ВЕИ: Възобновяеми енергийни източници - правни съвети

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) привличат все повече инвеститори, благодарение на растящите цени на електроенергията и програмите за поощрение на сектора. Какви са преференциалните цени и последните промени в политиката за стимулиране на ВЕИ сектора? Каква е процедурата за присъединяване на ВЕИ обект към електропреносната мрежа? Какво трябва да знае всеки инвеститор, преди да планира ВЕИ проект?

Отговори от “Данаилова, Тодоров и партньори”. При допълнителни въпроси и нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

ВЕИ политики

Така наречената “зелена енергия” или “енергия от възобновяеми източници” обхваща слънчевата енергия, вятърната енергия, водноелектрическата енергия, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата. Основната роля на тези алтернативи на изкопаемите горива е намаляване на емисиите на парникови газове и разчитането на един изчерпаем ресурс.

Възобновяемата енергия се използва основно за:

 • Производство на електричество
 • Производство на топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане
 • Транспорта

Законова рамка

Според последни данни на “Евростат” делът на възобновяема енергия в България днес е 21% от крайното потребление на енергия. За да постигне заложената за 2030 г. цел от 27% дял на ВЕИ от общото производството на електроенергия, в последните години страната води целенасочена политика и подкрепя инвестициите в сектора. Законовата рамка, регулираща ВЕИ сектора, включва Директива (ЕС) 2018/2001 на ЕП, Закона за енергията от възобновяеми източници (2011), Закона за енергетиката, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията и редица Наредби.

С последните законодателни промени страната предлага облекчения за новите проекти за енергийна ефективност и производство на ток от ВЕИ. Бяха направени и нови стъпки за пълното освобождаване на пазара за електроенергия. При нужда от допълнително съдействие, анализ и коментар на приложимото законодателство, свържете се с нас.

Продажба на енергия от ВЕИ

Днес ВЕИ производителите могат да продават генерираното електричество на пазара за електроенергия, който е разделен на два сегмента:

 • Сегмент с регулирани цени
 • Свободен пазар, т.е. сегмент със свободно договаряни цени.

Неизкупената по регулирани цени електрическа енергия може да бъде продавана на свободния пазар, където сделките се сключват между производители, търговци и потребители на енергия.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Преференциални цени

ВЕИ обекти над 1 MW

Всички производители на електроенергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 1 MW включително продават генерираната енергия на свободния пазар. Това може да се осъществява както самостоятелно, така и чрез координатор в балансираща група.

През 2018 действащите дългосрочни договори с тази категория производители бяха прекъснати и заменени със системата за премии, изплащани от Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). За да се възползва от премията, ВЕИ производителят сключва специален договор за компенсиране с ФСЕС.

След последните промени, от 1 юли 2021 ВЕИ производителите с инсталирана мощност над 500 KW също ще продават електроенергията си на свободния пазар и ще трябва да сключат договор с ФСЕС.

При нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нашите експерти.

ВЕИ обекти под 1 MW

На преференциални или регулирани цени понастоящем се изкупува енергията на ВЕИ производители с инсталирана мощност под 1 MW.

При сключването на нови договори преференциални цени се предлагат за ВЕИ обекти с инсталирана мощност под 30 KW включително, като става дума за изграждането на фасадни или покривни конструкции на вече присъединени обекти в урбанизирани територии.

Самата цена се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се преразглежда ежегодно и обявява на 30 юни. Актуалните преференциални цени се публикуват на сайта на Комисията.

Енергията, която не е изкупена по регулираните цени, може да се продава на свободния пазар, дори и зад граница, на много по-високи цени, отколкото в България.

Присъединяване към мрежата

Присъединяването към електропреносната мрежа на производителите на енергия от възобновяеми източници се определя от няколко фактора.

Продаващи на свободния пазар

Към мрежата могат да бъдат присъединявани производители и без наличие на свободни мощности, когато декларират, че няма да използват преференциална цена за изкупуване, а:

 • ще продават енергията на борсата, или
 • ще я използват за собствени нужди

Продаващи на преференциални цени

Обектите, ползващи преференциални цени, се присъединяват към електрическата мрежа при наличие на свободни мощности. КЕВР публикува на страницата си в интернет предвижданите електрически мощности за присъединяване на ВЕИ обекти към мрежата за 1 година напред, считано от 01 юли.

Обектите подават заявления към оператора на мрежата в съответния район, който се произнася в срок от 14 дни.

Обекти под 30 KW

Съгласно последните промени, поощряващи обекти с мощност до 30 kW включително, те могат да използват мрежите, към които са присъединени. Условията за ползване се определят от КЕВР и са обявени на страницата на Комисията, както и на страницата на оператора на конкретната разпределителна мрежа.

При необходимост от анализ и съдействие при кандидатстване за присъединяване към мрежата, свържете се с нас.

Правен анализ на ВЕИ проекти

При закупуване или започване на ВЕИ проект трябва да се направи задълбочен правен анализ (Due Diligence), включващ:

 1. Проверка на режима на собственост на недвижимия имот, който ще се ползва за реализиране наа проекта
 2. Проучване на проектното дружество, което притежава недвижимите имоти, върху които ще се реализира проекта
 3. Анализ на проектната документация, свързана с присъединяването към електропреносната система, вкл. на капацитета и условията за присъединяване
 4. Проверка дали проектът не попада в защитена (еко) територия
 5. Проверка на наличната мощност и капацитет на електропреносната система по район за безпрепятствено присъединяване на обекта и изкупуване на електроенергията

Научете повече за пълната ни гама правно-консултантски услуги в сферата на Енергетиката и енергийното право.

Инвестиране във ВЕИ проекти

ВЕИ секторът ще продължи да се развива с оглед на дългосрочните цели за зелена енергия на ЕС и България. От развитието на ВЕИ проекти могат да се възползват:

 • Инвеститори, в това число и фондове, които искат да инвестират в този сектор;
 • Мащабни предприятия, които са големи консуматори на електроенергия и могат да задоволяват собствените си нужди, а остатъка от произвежданата енергия - да продават
 • Производители на PV панели, които могат да реализират проекти с произведените от тях панели и друга техника.

При нужда от консултация или съдействие от добър адвокат, както и ако желаете да получите конкретна оферта, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да съдействаме с опита си.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532