Търговски закон: Основни аспекти, промени и форсмажор


Търговски закон: Основни аспекти, промени и форсмажор

Всеки търговец или бъдещ такъв трябва да е добре запознат с Търговския закон. Разбира се, няма как всички глави и раздели да се знаят наизуст. Още повече, че често се приемат нови наредби и изменения в ТЗ, както и други взаимосвързани закони.

Ето защо ви е нужен добър адвокат по търговско право, с когото да се съветвате при нужда. Той ще следи стриктно всички новости в Търговския закон и дали сте изрядни, за да избегнете излишни главоболия и санкции.

Нека видим най-общо какво урежда Търговският закон и за какво трябва да внимавате.

Търговски закон: Какво урежда?

Търговският закон започва с обща част, която урежда основните аспекти, а именно:

 1. Какво включва понятието “търговец” - по смисъла на ТЗ, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните дейности:

  • покупка на стоки или други вещи с цел препродаването им в първоначален, преработен или обработен вид;
  • продажба на стоки от собствено производство;
  • покупка на ценни книги с цел продажба;
  • търговско представителство и посредничество;
  • комисионни, спедиционни и превозни сделки;
  • застрахователни сделки;
  • банкови и валутни сделки;
  • менителници, записи на заповед и чекове;
  • складови сделки;
  • лицензионни сделки;
  • стоков контрол;
  • сделки с интелектуална собственост;
  • хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
  • покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
  • лизинг.

  Кои субекти могат да са търговци:

  • търговските дружества;
  • кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

  За търговец се счита и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, дори и ако дейността му не е посочена по-горе.

 2. Кои лица не се смятат за търговци:

  • физическите лица, които се занимават със селскостопанска дейност;
  • занаятчиите, тези, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако дейността им може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
  • извършващите хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Търговски закон и регистър: Важни аспекти

Търговците, клоновете на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства подлежат на вписване в Търговския регистър. Изискванията за регистрацията на всеки вид търговско дружество или клон са определени в Търговския закон, който е обвързан и с Гражданския процесуален кодекс. Процедурата по регистрация и необходимите документи се намират в Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

От нашите публикации можете да се информирате как се подава декларация за липса на дейност в Търговския регистър, а също и какви са последните изменения в Наредбата за водене на Търговския регистър.

В случай, че желаете да получите повече информация за търговските дружества може да прочетете написаното от нас за видовете търговски дружества, което ще ви помогне да се ориентирате за най-подходящото за вас и вашия бизнес измежду следните юридически лица:

 • ООД - дружество с ограничена отговорност;
 • ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност;
 • АД - акционерно дружество;
 • ЕАД - еднолично акционерно дружество;
 • СД - събирателно дружество;
 • КД - командитно дружество;
 • КДА - командитно дружество с акции.

Търговският закон урежда и процедурата по прекратяване на дружество. Можете да прочетете темата ни за ликвидация на дружество, ако се интересувате по въпроса.

Търговският закон урежда още правоотношенията между съдружниците и между тях и трети лица, всичко относно акции, вноски, намаляване на капитала, облигации, превръщане на облигации в акции, системите на управление, функциите на управителния съвет, преобразуване с участието на дружество със седалище в държава-членка на Европейския съюз и още много свързани въпроси в детайли.

Една от важните промени, обнародвани в последните години, за които трябва да сте наясно и която включва задължително нотариално удостоверяване на подписа, е следната:

Съгласно ал. 4 на чл. 137 от Търговския закон в случаите, когато се взема решение на общото събрание за приемане и изключване на съдружници, за прехвърляне на дружествен дял, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, а също и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, трябва да се състави протокол с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Форсмажор според ТЗ

Тази година покрай COVID-19 пандемията нашумя темата за форсмажор. Ето какво определение дава Търговският закон за форсмажор.

Чл. 306 от ТЗ определя форсмажор (непреодолимата сила) като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.

Такива събития са възникналите след сключване на договор и независещи от волята на страните:

 • пожар;
 • производствени аварии;
 • военни действия;
 • природни бедствия като бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии;
 • ембарго;
 • правителствени забрани;
 • стачки;
 • бунтове;
 • безредици

и други.

Пандемията от коронавирус можеше в началото да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство, доколкото не можеше да се предвиди или предотврати, както и последиците от нея.

 1. Важно е да се знае, че позоваването на форсмажор не настъпва автоматично по силата на закона. Задължително е в най-кратък срок писмено и в законова форма да бъде уведомена другата страна по договора, като се изложат фактите, предполагаемият период на действие и възможните последици за изпълнението на задълженията по договора. Ако пропуснете да направите това, ще дължите обезщетение за последвалите вреди.
 2. Друго условие, за да можете да се позовете на форсмажор, е извънредните обстоятелства да са възникнали след сключване на договора. В него трябва да е изрично уговорено, че е приложимо българското право.
 3. Също така трябва да сте били изправна страна по сключения договор. Ако сте забавили изпълнението си, се водите недобросъвестни и нямате право да се позовете на форсмажор.
 4. Позоваването на непреодолима сила не е съществуваща възможност и ако сте сключили договора си след като вече коронавирусът е бил разпространен.

Последиците от позоваването на форсмажор са временно спиране изпълнението на договора. Това е само докато траят извънредните обстоятелства.

Неизпълнението му в случая няма да доведе до заплащане на неустойки или други обезщетения, но след отпадане на извинителните причини поетите задължения трябва да се изпълнят.

Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че другата страна вече няма интерес от изпълнението на договора, тя има право да го прекрати. Това право има и страната, която се е позовала на форсмажор.

Препоръчително е, когато изготвяте договори с партньори или контрагенти изрично да запишете в тях какво е форсмажор, как се доказва и какви са последиците от форсмажора при изпълнението на договора. 

Адвокати по търговско право и ползите от тях

Важно е да познавате закона, но не е нужно да го познавате като юрист. Освен познанието на отделните клаузи от закона са важни съдебната практика, както и как се прилагат и тълкуват тези клаузи. За това ще ви помогнат професионалисти.

Нашите висококвалифицирани адвокати предлагат консултации, съдействие и изготвяне на документи по отношение на различни корпоративни въпроси – учредяване, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност и промени в обстоятелствата на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на търговски сделки и още.

Ето по-конкретно какво предлага адвокатската ни кантора в областта на търговското право:

 • Съдействие при учредяване и регистрация на вашето търговско дружество;
 • Асистенция при промени в обстоятелствата на търговското дружество, вкл. изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове и дружествения договор, изготвяне на корпоративни документи във връзка с годишните финансови отчети, назначаване/освобождаване на представители на търговски дружества, вписване на промените в Агенцията по вписванията (Търговски регистър) и още;
 • Помощ при сделки за прехвърляне на дружествени дялове, при преговори между две страни и подготвяне на необходимите договори и други важни документи във връзка с търговската дейност;
 • Експертен правен анализ и проучване на текущото състояние на търговски дружества и дейността им преди придобиването им (т. нар. due diligence);
 • Съдействие при структуриране и регистриране на проектни дружества (SPV) с цел реализация на определени проекти и привличане на инвеститори;
 • Експертни правни консултации във връзка със спорове и проблеми в отношенията между съдружници и акционер;
 • Съдействие при преобразуване на търговски дружества, вкл. вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма;
 • Асистенция при ликвидация на търговски дружества според процедурата, която е регламентирана в Търговския закон;
 • Представляване и правни консултации относно процедурата по несъстоятелност на дружеството;
 • Във връзка с търговски сделки – съдействие при преговори; изготвяне, изменение и прекратяване на договори и едностранни сделки; изпълнение и неизпълнение на договори и такива сделки, покупко-продажба на предприятия и т.н.
 • Изготвяне на документи, свързани с дейността на търговското дружество (констативни протоколи, пълномощни, покани, уведомления и т.н.) и вписване на съответните промени;
 • Помощ при разнородни въпроси относно правната уредба и правното положение на търговците, а също и с производството по несъстоятелност.

Заключение

Сега знаете какво урежда Търговският закон и кои са най-важните аспекти, за които да следите.

При нужда от консултация с добър адвокат по търговско право, свържете се с нас. Професионалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предлагат комплексно обслужване по всякакви правни въпроси в сферата на търговското право и останалите отрасли на гражданското право.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532