Административнопроцесуален кодекс (АПК): Вашите права


Административнопроцесуален кодекс (АПК): Вашите права

Административнопроцесуалният кодекс (АПК) урежда издаването, изпълнението и оспорването на административните актове.

Настоящата статия ще разгледа обхватът на АПК, основните видове административни актове и как те могат да бъдат обжалвани. Не се колебайте да се свържете с нашите експерти, ако се нуждаете от допълнителна информация или консултация.

Какво представлява АПК?

Административнопроцесуалният кодекс урежда административните актове и стои в основата на административното право в България. Кодексът се прилага за административните производства пред всички органи, когато не е предвидено друго по закон.

Административният акт се издава от държавен изпълнителен орган и чрез него се създават права или задължения за физически или юридически лица. Административният акт може да представлява действие на държавен орган или бездействие или отказ от издаване административен акт.

Чрез административните актове органите на властта регулират отношенията между гражданите и държавните органи. Издаването, изпълнението и оспорването на административните актове са уредени в АПК.

АПК обхваща:

 1. общите принципи на административното право, като тук се включват и страните по делото и представителството по административния процес ;
 2. производството пред административните органи и видовете административни актове (индивидуални, общи и и нормативни), както и споразуменията. Кодексът регламентира и изискванията за валидност на различните видове административни актове, както и влизането им в сила и обжалването им.
 3. съдебното производство - обжалване на административни актове, обезщетения, защита срещу законно действие/ бездействие на административен орган
 4. процедури по принудително изпълнение на административен акт.

По въпроси, свързани с тълкуването и валидността на актовете на институции, органи, агенции или служби на Европейския съюз, компетентен орган е съдът на ЕС.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Издаване на административни актове

Процедурата по издаване на административни актове може да бъде инициирана от компетентния административен орган или от гражданскоправния субект.

Съгласно законовата рамка, страните имат право да участват в производството по издаване на административен акт. Те могат да преглеждат документите, да правят извадки, копия и прочие.

Срокът за издаването на акта е 14 дни от започването на производството. При непроизнасяне в този срок, се счита, че има отказ за издаването на административен акт. Всеки отказ може да бъде обжалван по законовия ред.

Видове административни актове

Държавните органи издава различни видове административни актове от гледна точка на субектите (индивидуални, общи или нормативни), административния орган (напр., актове за нарушения) или съдържанието на акта (задължаващи или облагодетелстващи).

Извършването на определени дейности налага издаването на разрешителни и лицензи, които спадат към административните актове. Те се издават от държавен орган на изпълнителната власт и са необходими за упражняването на съответните дейности.

В практиката най-често се налага издаването на:

 • Разрешение за строеж - то се издава от общинската администрация по Закона за устройството на територията (ЗУТ)
 • Лиценз за товарни и автомобилни превози - издава се от “Автомобилна регистрация” по Закона за автомобилните превози
 • Лиценз за застрахователна дейност - издава се от Управление “Застрахователен надзор” към Комисията по финансов надзор
 • Лиценз за кредитна дейност - по Закона за кредитните институции (ЗКИ)

Издаването на разрешение или лиценз изисква подготовката на голям обем документация и спазването на редица законови изисквания. При нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нашите експерти.

Обжалване на административни актове

Правото на обжалване гарантира защитата на интересите на гражданите и организациите в една демократична държава.

Според последните промени, обнародвани в Държавен вестник (бр 15), първоинстанционният съд е структурата, която проверява касационните жалби. В случай че действията или бездействието на даден административен орган засегнат законните права и интереси на гражданите, АПК предвижда както съдебна, така и специална извънсъдебна процедура за защита.

По административен ред

Член 81 от АПК предвижда оспорване на индивидуални и общи административни актове пред по-горестоящ административен орган. С други думи, ако един административен акт е издаден от териториалната дирекция, той може да бъде оспорван пред областната дирекция. Срокът за обжалване е 14 дни. 

По съдебен ред

Обжалването на административни актове по съдебен ред е по-ефективно.

Съгласно член 127 от АПК съдилищата са длъжни да разглеждат и разрешават всяко подадено до тях искане.

Обжалването на административен акт се осъществява в административните съдилища. Подава се жалба от заинтересования гражданин до съответния административен съд, който е първата инстанция. Съгласно чл.169 съдът проверява дали административният орган е разполагал с оперативна самостоятелност и дали административният акт е законосъобразен.

Решенията на административния съд могат да се обжалват пред Върховния административен съд (ВАС), който е следващата инстанция в съдебната практика. 

Административните съдилища разглеждат дела по искания за:

 • Издаване, изменение, отмяна или обявяване за нищожни на административни актове и споразумения
 • Защита срещу неоснователни действия/ бездействия на административни органи
 • Установяване на неистинността на административен акт
 • Обезщетение за вреди от незаконосъобразен акт, действие/ бездействие на административен орган или длъжностно лице
 • Защита/ обезщетение за вреди от принудително изпълнение

Срокът за обжалването е 14 дни. В случай на непроизнасяне, се счита, че е налице отказ, който може да се оспорва в рамките на 1 месец.

При нужда от консултация или съдействие за обжалване на незаконосъобразен акт, свържете се с нас.

Съгласно кодекса  на съдебно обжалване не подлежат административни актове, свързани с националната отбрана, сигурност и външна политика.

По реда на чл. 20 страните по производството имат правото да сключат и споразумение, т.е. писмено съглашение, стига то да не противоречи на закона. Според ал. 2 административният акт се обезсилва при сключването на такова споразумение.

Според АПК влезли в сила съдебни решения и споразумения пред съда подлежат на отмяна и по искане на трето лице.

Правно съдействие

Експертите в областта на административното право на “Данаилова, Тодоров и партньори” осигуряват:

 • Консултации по всякакви въпроси на административното право
 • Съдействие за издаване на разрешения и лицензи
 • Оспорване на незаконосъобразни административни актове (от НАП, КАТ, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите и др.)
 • Процесуално представителство пред административните съдилища
 • Защита срещу принудителни действия на администрацията


При нужда от съдействие или консултация с добър адвокат по административно право, свържете се с нас.


“Данаилова, Тодоров и партньори” е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Адвокатска кантора предлага експертно комплексно обслужване по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532