Please enable JS

Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти


Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти

Откриването на собствена фирма или сдружение започва с ред въпроси. Как протича регистрацията? Каква информация се обявява публично? Как да защитите своята фирма? Как да закриете дружеството или сдружението?

Тази статия ще ви запознае с основните аспекти на Закона, регулиращ Търговския регистър. Ако имате нужда от допълнителна информация или консултация, свържете се с нас.

Какво представлява ЗТРРЮЛНЦ?

Съкращението ЗТРРЮЛНЦ означава Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Самият закон,  обнародван в ДВ бр 74 от 2016, е в сила от 01.01.2018 и управлява Българския търговски регистър (ТР). В основите му са заложени принципите за публичност, прозрачност и сигурност на информацията.

Съгласно разпоредби към ЗТРРЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел имат срок да се пререгистрират в Агенцията по вписванията до 31.12.2020 г.

Търговският регистър и регистърът на ЮЛНЦ представлява електронна база към Агенцията по вписвания. В ТРРЮЛНЦ се вписват:

 • Търговци,
 • клонове на чуждестранни търговци,
 • юридически лица с нестопанска цел и 
 • клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел,

за които това се изисква по закон.

Търговският регистър към Агенцията по вписвания е достъпен онлайн.

В Търговския регистър се:

 • вписват нови търговски дружества и сдружения (ЮЛНЦ)
 • обявяват обстоятелства и актове
 • подават и годишни финансови отчети (ГФО), за да бъдат публично достъпни
 • извършва закриването на фирма.

В ТРРЮЛНЦ се съхраняват заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи. Те могат да съдържат и лични данни за физическите лица, които представляват или управляват търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Ако сте решили да си отворите фирма, ще трябва да регистрирате своето търговско дружество чрез вписване в Търговския регистър. Повече относно необходимите стъпки и документи можете да прочетете в статията ни за регистрация на фирма.

Неотдавна бе приет нов Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Той предстои да влезе в сила от 01.01.2022 г.

За повече информация относно промените в ЗТРРЮЛНЦ и съпътстващите нормативни актове, прочетете статията ни за ГФО.

Разлика между ТРРЮЛНЦ и БУЛСТАТ 

И двата регистъра се водят от Агенция по вписванията. Основната разлика между двете бази данни засяга това кой подлежи на вписване в тях.

Търговският регистър се използва за вписване, заличаване и обявяване от търговските дружества и сдружения (ЮЛНЦ) в Република България.

От друга страна, юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел се вписват в регистъра БУЛСТАТ.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Достъпът до Търговския регистър е публичен и безплатен

Всеки има право на свободен и безплатен достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Електронната база данни, съставляваща регистрите, е публично достъпна.

За получаването на достъп е необходима регистрация. За целта се подава молба, придружена от документ за самоличност, в териториално звено на Агенцията по вписванията.

Ако предпочитате да се регистрирате по електронен път, ще ви бъде необходим електронен подпис или специален цифров сертификат, издаден от Агенцията.

Регистрите в България са свързани в обща система, която осигурява публичност и прозрачност. Държавните органи имат безплатен достъп до базата данни.

За какво се използва Търговският регистър?

В ТРРЮЛНЦ всеки може да провери наличността/липсата на вписано обстоятелство или обявен акт за даден търговец или сдружение.

Търговският регистър се използва за извършването на справки и издаването на удостоверения.

Търсения и справки могат да се извършват по различни критерии:

 • Фирма (наименование) или ЕИК на търговеца/ юридическото лице с нестопанска цел
 • Име/ ЕГН/ ЕИК на съдружник/ едноличен собственик на капитала на търговското дружество
 • Име/ ЕГН/ ЕИК на член на юридическо лице (вкл. ЮЛНЦ)

Удостоверения могат да се издават както на гише в Агенцията по вписвания, така и по електронен път.

Регистърът дава възможност и за издаване на преписи от представени документи. Това отново може да се извърши на място или онлайн.

Важно е да отбележим, че за издаването на удостоверения и преписи се заплащат съответните такси.

Преимущества на ЗТРРЮЛНЦ

Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел урежда вписването и заличаването на обстоятелства, както и обявяването на актове.

С него:

 • Регистърното производство се поема от административен орган - Агенция по вписванията. Това дава възможност за изнасянето му извън съдебната система.
 • Създава се единна база данни. По този начин всички регистри към 28-те окръжни съдилища се консолидират.
 • Осигурява се публичен достъп до информацията по процедурата по вписване.
 • Процедурата по вписване се изпълнява въз основа на формуляри за заявления. Те са различни в зависимост от типа обстоятелства и вида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Каква е процедурата в Търговския регистър?

Стъпките по вписване, заличаване или обявяване на актове относно търговец или юридическо лице с нестопанска цел в ТРРЮЛНЦ са следните:

 • Подавате заявление (акт, искане, пр.)
 • Получавате входящ номер
 • Заявлението ви се разпределя за разглеждане от длъжностно лице
 • Длъжностното лице се произнася по заявлението.

Заявления към Търговския регистър могат да се подават както в териториалните  подразделения, така и по електронен път.

При подаване на място, към заявлението се прилагат и нотариално заверени документи. Те се сканират и прилагат към делото на съответния търговец или ЮЛНЦ.

По електронен път документите се подават с електронен подпис по всяко време на денонощието.

Уникалният входящ номер следва във формата „ггггммддччммсс” - година, месец, ден, час, минута, секунда.

Информационната система на Търговския регистър разпределя заявленията, актовете, исканията автоматично по ред на постъпване.

Длъжностното лице се произнася по заявлението. Резултатът може да бъде постановяване на вписване, издаване на указания или отказ.

Какъв е срокът за произнасяне на длъжностното лице към ТРРЮЛНЦ?

Длъжностното лице се произнася в тридневен срок, освен ако по закон не е предвидено друго.

Указания по нередовни заявления се издават веднага след разглеждането на документите. Дава се възможност те да се изпълнят до изтичане на срока, предвиден в разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ.

Заявленията за вписване на първоначална регистрация се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията до края на деня, следващ постъпването им. Произнасянето се извършва незабавно след разглеждането им.

Заявленията за обявяване на ГФО се разглеждат отделно по реда на постъпването им.

Ако се нуждаете от консултация или съдействие при подаване на заявления в Агенцията по вписвания, свържете се с нас.

Постановяване, отказ или указания за нередовно заявление: Какво да правим?

След като разгледа заявлението и приложените документи за вписване в Търговския регистър, длъжностното лице, може да:

 • постанови вписване,
 • издаде указания,
 • постанови отказ.

Ако е постановено вписване на обстоятелствата, по партидата на търговеца то ще се визуализира като “изчаква тридневен срок”. Информационната система на ТРРЮЛНЦ автоматично генерира номер на вписването.

Форматът отново е „ггггммддччммсс” - година, месец, ден, час, минута, секунда на постановяване на вписването.

Указания се издават при нередовно заявление за вписване в търговския регистър. Те се издават в случай, че:

 • към заявлението за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, изискуеми по закон
 • не е платена държавна такса.

Указанията се издават не по-късно от деня, следващ подаването на заявлението.

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел могат да видят тези указания по електронната си партида.

При подаване на заявление за регистрация, указанията се оповестяват на електронната страница на Агенцията по вписвания.

Ако сте подали заявлението по електронен път, ще получите указанията на електронната си поща.

Указанията се изпълняват и документите се набавят чрез заявление по образец.

Ако в тридневен срок заявителят не е изправил нередностите, длъжностното лице постановява отказ.

Отказът за вписване в търговския регистър подлежи на обжалване.

Срокът за внасяне на жалба за съдебно обжалване е 7 дни. Този срок започва да тече от деня, в който е получен отказът за вписване в Търговския регистър.

Жалбите се подават в Окръжния съд и се разглеждат на закрито заседание. Съдът извършва проверка дали са били налице посочените правни основания за постановяване на отказа.

В случай на окончателен отказ, заявителят може да подаде ново заявление за вписване или заличаване на същото обстоятелство/ обявяване на същия акт.

Ако се нуждаете от съдействие в случай на указания или отказ за вписване в Търговския регистър, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Как да предпазя фирмата си?

Агенция по вписванията ви дава възможност да следите случващото се с фирмата ви. Тя предлага два типа услуга:

 • SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър
 • SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)

Услугите се предоставят безплатно. Необходимо е само да заявите, че искате да се възползвате от тях.

Заключение

В тази статия ви запознахме с основните характеристики на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Според закона достъпът до електронната база данни на Търговския регистър е свободен и публичен.

В ТР се подават заявления за регистрация на търговски дружества и сдружения(ЮЛНЦ), както и заявления за заличаване на обстоятелства. Тук се обявява и годишният финансов отчет, както и различни актове, отнасящи се до дружеството или ЮЛНЦ.

Запознахме ви и с вашите права в случай на издадени указания за нередовно заявление или отказ.

Ако имате нужда от допълнителна консултация или съдействие при подаването на заявление или в случай на указание или отказ, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ