Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти


Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти

Откриването на собствена фирма или сдружение започва с ред въпроси. Как протича регистрацията? Каква информация се обявява публично? Как да защитите своята фирма? Как да закриете дружеството или сдружението?

Тази статия ще ви запознае с основните аспекти на Закона, регулиращ Търговския регистър. Ако имате нужда от допълнителна информация или консултация, свържете се с нас.

Какво представлява ЗТРРЮЛНЦ?

Съкращението ЗТРРЮЛНЦ означава Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Самият закон, обнародван в ДВ бр. 74 от 2016, е в сила от 01.01.2018 г. и управлява Българския търговски регистър (ТР). В основите му са заложени принципите за публичност, прозрачност и сигурност на информацията.

Съгласно разпоредби към ЗТРРЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел имат срок да се пререгистрират в Агенцията по вписванията до 31.12.2020 г.

Неотдавна бе приет нов Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Неговото влизане в сила беше на 01.01.2022 г.

За повече информация относно промените в ЗТРРЮЛНЦ и съпътстващите нормативни актове, прочетете статията ни за ГФО.

Разлика между ТРРЮЛНЦ и БУЛСТАТ 

И двата регистъра се водят от Агенция по вписванията. Основната разлика между двете бази данни засяга това кой подлежи на вписване в тях.

Търговският регистър се използва за вписване, заличаване и обявяване от търговските дружества и сдружения (ЮЛНЦ) в Република България.

От друга страна, физическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел се вписват в регистъра БУЛСТАТ.

Ако се нуждаете от консултация или съдействие при подаване на заявления в Агенцията по вписвания, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Обхват на ЗТРРЮЛНЦ

Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел урежда вписването и заличаването на обстоятелства, както и обявяването на актове.

С него:

 • Регистърното производство се поема от административен орган - Агенция по вписванията. Това дава възможност за изнасянето му извън съдебната система.
 • Създава се единна база данни. По този начин всички регистри към 28-те окръжни съдилища се консолидират.
 • Осигурява се публичен достъп до информацията по процедурата по вписване.
 • Процедурата по вписване се изпълнява въз основа на формуляри за заявления. Те са различни в зависимост от типа обстоятелства и вида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Срокове и изпълнения на указания: какво трябва да се знае?

Указания по нередовни заявления се издават веднага след разглеждането на документите. Дава се възможност те да се изпълнят до изтичане на срока, предвиден в разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ.

Заявленията за вписване на първоначална регистрация се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията до края на деня, следващ постъпването им. Произнасянето се извършва незабавно след разглеждането им.

Заявленията за обявяване на ГФО се разглеждат отделно по реда на постъпването им.

След като разгледа заявлението и приложените документи за вписване в Търговския регистър, длъжностното лице, може да:

 • постанови вписване,
 • издаде указания,
 • постанови отказ.

Ако е постановено вписване на обстоятелствата, по партидата на търговеца то ще се визуализира като “изчаква тридневен срок”. Информационната система на ТРРЮЛНЦ автоматично генерира номер на вписването.

Форматът е „ггггммддччммсс” - година, месец, ден, час, минута, секунда на постановяване на вписването.

Указания се издават при нередовно заявление за вписване в търговския регистър. Те се издават в случай че:

 • към заявлението за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, изискуеми по закон
 • не е платена държавна такса.

Указанията се издават не по-късно от деня, следващ подаването на заявлението.

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел могат да видят тези указания по електронната си партида.

При подаване на заявление за регистрация, указанията се оповестяват на електронната страница на Агенцията по вписвания.

Ако сте подали заявлението по електронен път, ще получите указанията на електронната си поща.

Указанията се изпълняват и документите се набавят чрез заявление по образец.

Ако в тридневен срок заявителят не е изправил нередностите, длъжностното лице постановява отказ.

Процедура по обжалване

Отказът за вписване в търговския регистър подлежи на обжалване.

Срокът за внасяне на жалба за съдебно обжалване е 7 дни. Този срок започва да тече от деня, в който е получен отказът за вписване в Търговския регистър.

Жалбите се подават в Окръжния съд и се разглеждат на закрито заседание. Съдът извършва проверка дали са били налице посочените правни основания за постановяване на отказа.

В случай на окончателен отказ, заявителят може да подаде ново заявление за вписване или заличаване на същото обстоятелство/обявяване на същия акт като представи същите документи и нова декларация по чл. 13, ал. 4.

Ако се нуждаете от съдействие в случай на указания или отказ за вписване в Търговския регистър, свържете се с нас.

Как да предпазя фирмата си?

Агенция по вписванията Ви дава възможност да следите случващото се с фирмата Ви. Тя предлага два типа услуга:

 • SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър.
 • SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър).

Услугите се предоставят безплатно. Необходимо е само да заявите, че искате да се възползвате от тях.

Заключение

В тази статия Ви запознахме с основните характеристики на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Според закона достъпът до Търговския регистър е свободен и публичен за всички лица.

В ТР се подават заявления за регистрация на търговски дружества и сдружения (ЮЛНЦ), както и заявления за заличаване на обстоятелства. Тук се обявява и годишният финансов отчет, както и различни актове, отнасящи се до дружеството или ЮЛНЦ.

Запознахме Ви и с вашите права в случай на издадени указания за нередовно заявление или отказ.

Ако имате нужда от допълнителна консултация или съдействие при подаването на заявление или в случай на указание или отказ, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532