Разписка за получена сума: Вашите права


Разписка за получена сума: Вашите права

Кога се използва Разписка за получена сума и какво трябва да съдържа тя?

Отговорите от “Данаилова, Тодоров и партньори”. При нужда от съдействие, свържете се с нас.

Разписка за получена сума се издава при предаване и получаване на парични суми в брой.

Издаването на писмен документ, т.е. Разписка за капаро, задатък и т.н. служи като доказателство, че е извършено плащане на парична сума между две лица. В разписката се посочват личните данни на предалия и получилия паричната сума, както и основанието за плащането.

Макар да не е задължителна, разписката е важен документ, тъй като може да послужи за по-леко разрешаване на евентуално възникнали спорове.

Кога се използва Разписка за получена сума?

Разписка се издава единствено при плащане в брой между две лица. Тя не е необходима при плащане на каса, при онлайн разплащания или при превод по банков път. В тези случаи се издава аналогичен документ, който има същата доказателствена тежест.

При предаване и получаване на парична сума в брой, извършеното плащане може да се докаже по няколко начина.

 1. Издаване на разписка

  Разписката се издава от получателя на паричната сума. С нея той декларира, че е получил определена сума пари от дадено лице, на определена дата и място и на конкретно основание.

 2. Предаване на документа за дълга

  Ако паричното задължение се изплащи еднократно, длъжникът има право да изисква документа, на който се основава задължението му.

 3. Отбелязване на плащането върху документа за дълга

  В случай на частично изпълнение на паричното задължение, извършеното плащане може да се отбележи върху самият документ, на който се основава задължението.

  Препоръчително е писмен документ, т.е. разписка да се издава при всяко плащане на суми в брой между две лица.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Какво трябва да съдържа разписката за получена сума?

Реквизитите на разписката за получена сума не са нормативно регламентирани. Форматът и съдържанието й се определят от конкретната стопанска операция, която трябва да бъде описано еднозначно.

Обикновено разписката за получена сума съдържа:

 • Дата
 • Град
 • Данни за получилия сумата:
  • Три имена
  • ЕГН
  • Адрес
  • В качеството си на... получих от
 • Данни на предалия сумата:
  • Три имена
  • ЕГН
  • Адрес
 • Сума (цифром и словом)
 • В изпълнение на… (основание за плащането)
 • Подпис получил
 • Подпис броил

Нашите адвокати съветват клиентите си винаги да изискват писмен документ при погасяване на задължения.

Наемодателите са задължени да издават Разписка за получена сума от наем и да декларират дохода пред НАП. В противен случай агенцията налага глоби между 1200-1600 лв. годишно.

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското,  административното, данъчното, облигационното и трудовото право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532