Прокурист: правомощия, права и задължения

Какво е прокурист?

Това е физическо лице, упълномощено от даден търговец да управлява търговското му предприятие и да го представлява. В някои документи прокуристът е наричан и търговски управител. Той може да извършва всички дейности, свързани с търговската дейност на търговеца.

За да може прокуристът да започне да представлява търговеца, трябва да се сключат две сделки между съответните страни - договор за вътрешните отношения на търговеца и прокуриста (възнаграждение, работно време и т.н.) и т.нар. прокура - нотариално заверено пълномощно, което дефинира правата на прокуриста, но не и неговите задължения. 

Прокурата задължително трябва да бъде вписана в търговския регистър. В нея трябва да присъства и подписът на прокуриста, за да може лесно да бъде извършена справка в случай на съмнение.

При нужда от изготвяне на документи, за сключване на договор с прокурист, свържете се с нас.

Представителна власт на прокуриста

Всеки търговец може да упълномощи един или повече прокуристи, но прокуристът от своя страна няма право да упълномощава други лица да извършват неговата дейност. Само прокурист, който е сключил и двете сделки с търговеца, може да упражнява своите права по закон и няма право да ги прехвърля на трети лица. Това е възможно единствено за отделни действия и само с изричното съгласие на търговеца.

Правата на прокуриста са определени негативно и позитивно в търговския закон. Прокуристът действа от името на търговеца, който го е упълномощил, но на всеки документ, до името на фирмата, трябва да добавя своето име и това, че действа като прокурист. Търговският управител може да извършва всякакви действия и сделки, свързани с търговската дейност на търговеца.

Въпреки че прокуристът представлява търговеца, неговите права не са безгранични и той няма право на извършване на определени действия, които не са част от търговското занятие. Дори и да извърши подобни действия, те ще бъдат без правни последици.

Прокуристът няма право да извършва сделки, свързани с недвижими имоти на търговеца. Няма право да обременява с тежести недвижими имоти или да ги отчуждава, освен ако това не се случва със изричното съгласие на търговеца. Това се записва в акта за упълномощаване.

Прокуристът няма право да сключва търговски сделки за своя или чужда сметка, свързани с конкурентната на търговския представител дейност. Изключение може да бъде направено, ако това е специално договорено в прокурата.

Свържете се с нас при въпроси и необходимост от допълнително съдействие.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Прекратяване на прокурата

Прокурата може да бъде прекратена спрямо правилата, определени в ЗЗД и ТЗ. Това може да се служи при съгласие или инициатива от двете страни, наричани съответно “оттегляне” или “отказ”. Независимо кое от двете събития настъпи, това трябва да бъде вписано в търговския регистър.

Смъртта или поставянето под запрещение на търговския управител води до автоматичното и незабавно прекратяване на прокурата. В обратния случай, когато това се случи на търговеца, прокурата е все още в сила, а прокуристът продължава своята дейност.

Прокурата може да бъде създадена с определен срок, който изрично се вписва в първоначалната сделка и в търговския регистър. След изтичането на този срок, ако прокурата не бъде подновена, тя изтича автоматично.

Заключение

Настоящата статия описва функцията и основните права и задължения на прокуриста. Ако Вие или Вашата фирма имате нужда от правна консултация относно конкретен проблем, изготвяне на документация или правен въпрос от всякакво естество, не се колебайте да се свържете с нас! Нашите адвокати ще вникнат във Вашия проблем в дълбочина, предоставяйки професионална консултация, съобразена изцяло със спецификите на конкретната ситуация. Ще се радваме да помогнем!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532