Върховен касационен съд (ВКС): функции, структура, достъп


Върховен касационен съд (ВКС): функции, структура, достъп

Върховният касационен съд (ВКС) е сред основните правораздаващи структури в България, наред с Върховния административен съд, апелативни, военни, окръжни и районни съдилища.

Какви са функциите на ВКС? Каква е структурата на съда и какъв достъп до информация осигурява? Настоящата статия ще отговори на тези основни въпроси. За повече информация или консултация с квалифициран адвокат, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представлява ВКС?

Върховният касационен съд (ВКС) е висшата съдебна инстанция по наказателните, граждански и търговски дела в България. Съдът осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища на територията на страната.

ВКС е структурата, която взима тълкувателно решение относно отмяната на влезли в сила решения. Съдът разглежда жалби срещу съдебни актове на:

  • апелативни съдилища;
  • окръжни съдилища като втора инстанция.

Решенията на ВКС са окончателни и не подлежат на обжалвания. Седалището на Върховният касационен съд е в София.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Структура и управление на ВКС

Във Върховния касационен съд служат 85 съдии с над 15-годишен юридически стаж. Съгласно Закона за съдебната власт, те са разпределени в 3 колегии: наказателна, търговска и гражданска колегия. Всяка от трите колегии се ръководи от председателя и заместник председателя.

Председателят на ВКС се назначава от президента на Република България по предложение на Висшия съдебен съвет за период от 7 години. Той отговаря за:

  • организирането и ръководството на работата на съда
  • ръководенето и свикването на заседания
  • назначаване на служители на съда
  • предложения за тълкувателни решения

ВКС заседава в състав от трима съдии. На общото събрание на гражданската и търговската колегии на върховния касационен съд (ВКС) се разглеждат предложенията за тълкувателни решения.

Достъп до информация

Всички решения на ВКС и тълкувателни дела се съхраняват в информационна база данни, както в електронен вид, така и на хартия. Решенията се публикуват в бюлетина, годишника и на интернет страницата на ВКС.

Сайтът на съда осигурява пряк достъп до информационната база данни, като търсения могат да се осъществяват по:

  • данни на съда и имена на страните по делото;
  • номер на делото, регистриран във Върховния касационен съд;
  • номер на делото в отделение на ВКС.

На сайта на Върховния касационен съд, в раздел “Съдебна практика”, се публикуват и актуални новини и съобщения, включително решения от голяма значимост и обществен интерес.

Ключово дело

Неотдавна Върховният касационен съд осъди себе си, Агенцията за приватизация и Народното събрание да платят обезщетение за над 1 млн. лева на фирма, изгубила собствеността си върху недвижим имот заради закон, противоречащ на правото на Европейския съюз.

Знаковото дело повдигна и въпроса как да се подават исковете по дела срещу държавата. След промяна в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), ВКС взе решение за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС, исковете да се разглеждат от съдилищата по реда на Административнопроцесуалния кодекс по чл. 1, ал 1 от закона или Гражданския процесуален кодекс по чл. 7 от ЗОДОВ.

При нужда от консултация или съдействие от добър адвокат, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да съдействаме с опита си.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532