Нотариална покана: Какво трябва да знаете?


Нотариална покана: Какво трябва да знаете?

Какво е нотариална покана: Важни аспекти

Нотариалната покана е писмено и изрично волеизявление, заверено и връчено от нотариус. Тя обикновено се отправя към неизрядната страна по определено правоотношение. Целта е доброволното разрешаване на правен въпрос и избягването на съдебен процес.

Отправянето на нотариална покана не е задължително, но е желателно, тъй като се счита за доказателствено средство в полза на този, който я е отправил, в случай на евентуален спор.

Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати нотариална покана.

Таксата за връчването й се поема единствено от лицето, което я отправя.

Изготвяне на нотариална покана и начало на производството

Правилното изготвяне на този вид покана е от съществено значение за постигането на преследваната с нея цел. Текстът й трябва да е така оформен, че да породи желания правен ефект, например прекратяване на договор, покана за изпълнение на договорно задължение  и др.

Важно е да се оформи съдържанието й правилно, за да се постигне желания ефект и да се избегнат усложнения. Ето защо в много случаи консултацията с адвокат е добра идея.

Нотариусът, който ще я удостовери и връчи, се избира лично от лицето, което я отправя. За по-голяма сигурност и улеснение на процедурата е препоръчително да се избере нотариус с район на действие, съвпадащ с адреса на получателя, за да може поканата да бъде връчена лично от служител на нотариуса и при отказ на получателя да я приеме, това да се удостовери по реда на чл. 44, ал. 1 от ГПК.

Първа стъпка към производството е устна молба до нотариуса или деловодството му от лицето, желаещо да изпрати поканата. При среща с експерта, той установява самоличността на подателя и започва процедурата по изпращане на поканата.

Подписът на подателя не е нужно да се завери нотариално, затова е възможно вместо него да се яви негов упълномощен представител.

Нотариалната покана трябва да е подписана от молителя или упълномощено от него лице, като с връчването на поканата задължително се представя и самото нотариално заверено пълномощно.

Нотариусът гарантира и удостоверява единствено изпращането и получаването на поканата. Той, разбира се, е длъжен да спазва конфиденциалност относно личните данни на лицата и останалите поверени му детайли.

Съществуват точно определени реквизити на нотариална покана, по които тя се изготвя - това са основни елементи на посланието до отсрещната страна. Самият нотариус няма отношение към съдържанието, но е длъжен да извърши проверка относно законосъобразността на поканата. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Връчване на нотариална покана - важни аспекти

Нотариалната покана се връчва задължително чрез нотариус съгласно Гражданският процесуален кодекс (ГПК). Нотариално й надписване, най-често чрез щемпели, удостоверява датата на връчване, както и номера на разписката.

Според чл. 592 от ГПК, за да бъде надлежно връчена, молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. Нотариусът отбелязва върху всеки, че поканата е била съобщена на адресата. След това един екземпляр от поканата се предава на лицето, което я е отправило, а другият екземпляр се подрежда в нарочна книга при нотариуса.

Според Законът за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа. Това се случва по реда на чл. 37 - 58 от ГПК - там са описани условията за връчване на призовки и други, включително начините за връчване на нотариална покана.

Тя може да се връчва на всяко място, на което би могъл да бъде намерен адресата, затова е добре да се посочат всички възможни адреси предварително.

 1. Поканата може да се връчи лично на адресата или всяко пълнолетно лице, което се съгласи да я приеме и предаде, като това може да е близък, съсед, служител, работодател на адресата и т.н. С това тя се счита за връчена.
 2. Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в него адрес.
 3. Връчването на адвокат се извършва лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по работа.
 4. В държавните учреждения и общините задължително трябва да има служител, който да приема съобщения в работното време.
 5. Ако става въпрос за връчване на пребиваващи в страната чужденци, то се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби.
 6. Съществува вариант на връчване на нотариална покана чрез Български пощи, при който писмото се предава посредством обратна разписка. Снема се и съдържанието на писмото и се запазва като доказателство, че това в плика е било именно такова.
 7. Отбелязва се начинът на връчване на поканата - лично или на трето лице. Ако получателят откаже да се подпише на разписката, отказът му задължително се установява с подпис на поне един свидетел. Трите му имена и адресът трябва да се отбележат от връчителя върху разписката. Така тя се смята за надлежно връчена. В противен случай, при неотбелязване на кого е връчена и при липса на подпис от връчителя, удостоверяването й не е действително.

Срокове

При положение, че в продължение на един месец получателят не може да бъде намерен на посочения адрес и няма лице, което е съгласно да получи поканата, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската му кутия, в което се посочва, че тя се съхранява в кантората на нотариуса и се дава двуседмичен срок за получаването й.

Ако адресатът не се яви, за да я получи, се извършва справка за неговата адресна регистрация, и ако посоченият в поканата адрес не съвпада с постоянния и настоящия му адрес, връчването се извършва в горните срокове по новия адрес.

Поканата се счита за връчена с изтичането на срока за получаването й от кантората на нотариуса.

В кои случаи се използва нотариална покана?

Всеки може да си послужи с нотариална покана, когато сметне за нужно. Няма правила или законови ограничения за това. Най-често покана се изпраща в следните случаи:

 • При сключен договор с друго лице, например за заем на вещи / пари, който е без уговорен падеж, тоест няма определен срок за изпълнение на задължението. В този случай той става изискуем след покана. Важна правна последица е, че от този момент започват да текат лихви до изпълнението на насрещното задължение (връщане на заема).
 • При желание да се развали договор с лице, което не го изпълнява добросъвестно. В този случай според закона обичайно трябва да дадете още един допълнителен срок на насрещната по договора страна, за да го изпълни. Нужна е нотариална покана, защото в противен случай е трудно доказуемо, че сте дали този срок.
 • При забавяне от страна на длъжника също може да се изпрати нотариална покана с напомняне и определени искания.
 • При нужда да се уведоми едно лице, че се прекратява дадената му представителна власт.
 • За отправяне на предупреждения, съобщения, отговори, уведомления, когато законът изисква писмена форма и не само; изобщо във връзка с всякакви законни граждански или търговски отношения с други лица.

Основното в нотариалната покана е, че играе ролята на доказателство и придава достоверност на датата на получаване на изявлението. Силно препоръчително е да се отправи такава в случаите, когато на по-късен етап ще е трудно да се докаже, че съответното изявление е стигнало до отсрещната страна.

В някои ситуации определени лица и длъжници е трудно да бъдат открити или нарочно се укриват, при което нотариалната покана е добър вариант за пристъпване към разрешение на проблема.


При нужда от консултация с добър адвокат по всякакви правни въпроси, свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532