Адвокат недвижими имоти: правно съдействие

 

Адвокат недвижими имоти: правно съдействие

В съвременния сложен и регулиран пазар на недвижимите имоти е от съществено значение на своя страна да имате квалифициран и опитен адвокат, който да Ви окаже правна помощ, да Ви представлява и подкрепя при различни правни въпроси и сделки с недвижими имоти.

С какво може да Ви помогне адвокат по недвижими имоти?

 • Добрият адвокат в сферата на недвижимите имоти може да Ви асистира с:

  • Правна консултация: адвокатът може да предостави правни съвети относно всички аспекти на недвижимите имоти включително придобиване, продажба, отдаване под наем, наследство, спорове и други.
  • Подготовка и преглед на документи: адвокатът може да Ви помогне при изготвянето и прегледа на всякаква документация като например окончателен и предварителен договор за покупко-продажба, договори за наем, ипотека, възбрана, документи за прехвърляне на собственост и т.н.
  • Правни проверки: адвокатът може да извърши обстоен преглед и проверка на статута на имота преди сключването на сделка, за да се уверите, че няма скрити правни проблеми или задължения.
  • Сделки с недвижими имоти: адвокатът може да Ви представлява при сключването на сделки с недвижими имоти, включително преговори, подписване на договори, изпълнение на изискванията на сделката и прехвърляне на собствеността.
  • Уреждане на спорове: адвокатът може да Ви представлява в случаи на спорове, свързани с недвижими имоти, като например за граници на имот, собственост, нарушаване на договор, спор с наематели и др.
  • Представителство пред държавни органи и съд: в случай че се стигне до съдебен спор, адвокатът може да Ви осигури процесуално представителство и да защити правата и позицията Ви.  
  • Правен и финансов анализ при сделка с недвижим имот, включително с инвестиционна цел.
  • Други: Съдебна и доброволна делба на имот, учредяване на вещноправни тежести (ипотека, пожизнено право на ползване и др.), учредяване на ограничени вещни права като строеж, надстройки и т.н.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Правно съдействие на територията на България

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предоставя широк спектър от правни услуги в сферата на недвижимите имоти (а и не само) на територията на цялата страна. Нашият екип от експерти ще се отнесе към Вашия казус с професионализъм и внимание към детайла и ще Ви съдейства на всеки етап до намирането на решение на въпроса. 

Кантората ни е отличена от престижната международна класация Legal 500 за услугите, които предоставя в тази сфера на правото. Нашите специалисти работят не само на български, но и на английски, немски, френски и руски език.


Задължително ли е участието на адвокат при сключване на сделка с недвижим имот?

Краткият отговор на този въпрос е “не”, но за никого не е тайна, че измамите с недвижими имоти са често явление и съдействието на опитен адвокат може да е само от полза.

Освен да Ви асистира при изготвянето на договор и с изпълнението на всички административни изисквания, адвокатът може да направи подробен преглед на историята на имота и да провери за наличието на вещни тежести в Имотния регистър. Това важи не само при въпроси, свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, но и при предприемането на каквито и да било правни действия в тази сфера.


Не разполагам с нотариален акт, как да докажа, че имотът е мой?

Немалко собственици на недвижими имоти се оказват в неприятната ситуация да не могат да се легитимират като такива поради липса на нотариални актове. Ако не разполагате с документ за собственост, но имотът е във Ваше владение от повече от 10 години, ще трябва да започнете процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот и да преминете детайлна проверка пред нотариус. 

Специалистите от “Данаилова, Тодоров и партньори” ще Ви асистират от изготвянето на молба-декларация, през заверяването ѝ и набавянето на всички необходими документи, до провеждането на нотариалната проверка, при която се разпитват трима свидетели, които да потвърдят, че Вие владеете конкретния имот.

Често задавани въпроси

Колко ще ми струва да наема адвокат недвижими имоти?

Минималният хонорар на всеки адвокат е регламентиран в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Какви такси ще трябва да заплатя за изповядване на сделка?

 • Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър - фиксирана на 0,1% върху продажната цена. 
 • Нотариална такса - също се формира на база цената на имота и в зависимост от тарифата на нотариуса
 • Такса за изготвяне на нотариален акт - 30 лева.
 • Такса за вписване на договор за поддръжка и управление - минимум 10 лева. 

Необходимо ли е нотариално заверено пълномощно при покупко-продажба на недвижим имот с пълномощник?
Ако искате трети лица да Ви представляват при сключване на сделка с недвижим имот, задължително трябва да разполагате с предварително изготвено пълномощно, заверено при нотариус. 

Какви документи трябва да представи продавачът на недвижим имот?

Основните документи са документ за собственост, документ за самоличност, скица на имота и удостоверения за:

 • семейно положение (съответно документи за сключен граждански брак и/или съдебно решение за развод) и наследници;
 • избран режим на имуществени отношения;
 • административен адрес;
 • данъчна оценка;
 • тежести.

Ако имате други въпроси или конкретен казус, свържете се с нас. Нашият екип ще Ви посрещне с професионално отношение и ще Ви помогне да намерите най-доброто решение.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532