Please enable JS

Обезпечение: видове обезпечения и характеристики


Обезпечение: видове обезпечения и характеристики

Какво представлява обезпечението и какви са различните възможности за обезпечаване? В тази статия ще бъдат разгледани основните положения, ако имате нужда от допълнителна информация, свържете се с нас.

Обезпечение: какво представлява?

Обезпечението представлява актив, който се залага пред трето лице (например заемодател), за да обезпечи или гарантира изпълнението на дадено задължение (например предоставен заем).

Най-популярният пример би бил ипотеката, при която жилището служи като залог срещу жилищния кредит. В случай че кредитополучателя не може да изплаща вече заема си, банката може да продаде ипотекирания имот, за да възстанови парите, отпуснати по кредита.

Видове обезпечения на банковите кредити

Когато едно физическо или юридическо лице кандидатства за кредит, обезпечението изисквано от банката може да бъде лично или вещно.

При личното обезпечение наред с длъжника се задължават и други лица - поръчител, гарант или солидарен длъжник. Поръчителството по едно задължение означава, че поръчителят приема да отговаря за чуждия дълг.

От друга страна, вещното обезпечение е свързано с материален актив, който банката може да продаде, за да покрие разходите си по кредита. По закон предмет на залога могат да бъдат всички движими вещи, с изключение на изрично забранените.

Основните обезпечения на банков кредит включват:

  • недвижим имот
  • оборудване
  • стоково-материални запаси
  • фермерска продукция
  • ценни книжа - акции и облигации

При закупуването на жилище към нотариалния акт се изготвя писмена молба за вписване на ипотека, в която се вписва имотът, ипотеката, срокът за плащане и дължимата сума.

Стоково-материалните и оборотните спадат към категорията особени залози. При тях длъжникът трябва да уговори с банката условията, при които ще може да обработва и реализира заложеното.

Забележете, че често лихвеният процент по един банков кредит се определя въз основа именно на избраното обезпечение.

Друг интересен случай е обезпечаването на вземания, свързани с търговски оборот, при които се ползва банкова гаранция. При този тип договор, при невъзможност за предоставяне на дадени стоки или услуги, банката поема задължението да изплати определена сума на трети лица.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Характеристики на обезпеченията

Учредяването на залога, обезпечаващ вземането, се осъществява по два начина:

  • чрез договор
  • непосредствено (по силата на закона)

Договорът за залог се сключва между две дееспособни страни - длъжник и заемодател (който приема залога).

Специфичното за законния залог е, че при него не е необходимо съгласие на страните. Причината за това е, че той възниква в резултат на закона, а не на договореност между страните.

Ако имате нужда от консултация или съдействие при изготвянето на договор, свържете се с нас

Заложената вещ може да се предаде по два начина:

  • чрез връчване на кредитора или трето лице
  • чрез предоставянето й за общо владение.

Интересно е, че от правна гледна точка залогът винаги следва обезпеченото вземане. С други думи, ако вземането се прехвърли, например при цесия, с него се прехвърля и заложното право.

Кои заеми се нуждаят от обезпечение?

Ипотека

Това е най-популярният сценарий, при който закупеното жилище служи като обезпечение за банката. В случай че длъжникът не може да плаща вноските си по заема, банката може да възстанови средствата си като обяви имота за публична продажба.

Кредит за автомобил

Заемите за автомобил се обезпечават със самото превозно средство, което заемополучателят купува.

Потребителски кредит с обезпечение

Банките отпускат потребителски кредити срещу обезпечение под формата на финансов актив, т.е. депозит по сметка в банката, който се блокира. В случай че длъжникът не може да плаща вноските си, банката използва този кредит като гаранция, че ще получи обратно отпуснатите средства.

Кредитни карти с обезпечение

Кредитните карти като цяло се предлагат без обезпечение. В някои случаи, например при по-големи суми, издаването на кредитна карта изисква кредитополучателят да внесе определена сума предварително. Така внесеният депозит служи като обезпечение по кредитната карта.

Кой има нужда от обезпечаване на кредит?

При кандидатстването си за кредит, от обезпечаване се нуждаят както физическите лица (напр. ипотека), така и юридическите.

Новите фирми често също трябва да предложат обезпечаване срещу бизнес кредит, тъй като не са работили достатъчно дълго, за да докажат печалба.

Бизнес кредит без обезпечение

Банките отпускат бизнес заеми без материално обезпечение с цел разширяване на дейността. Средствата могат да се използват както за закупуването на оборудване и машини, така и за строително-ремонтни дейности или покриването на задължения към доставчици.

При отпускането на този тип кредити банката изисква да разгледа бизнес историята на съответната компания, за да е сигурна, че ще си възвърне средствата.

Заключение

Всеки, който е решил да кандидатства за кредит, трябва да познава основните характеристики на обезпечението. Ако се нуждаете от допълнителна консултация, свържете се с нас.


При нужда се свържете с адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори”. Консултираме физически и юридически лица по всякакви въпроси бързо и ефективно.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ