Акт 16: какво представлява и как се издава

Акт 16: какво представлява и как се издава

Какво прави Акт 16 толкова важен? Каква е разликата между Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване на строеж? Какви са процедурите, необходимите документи и цената за издаване на Акт 16? Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?

Настоящата статия ще разгледа тези изключително важни въпроси, свързани с Акт образец 16 и ще ви запознае с изискванията на закона и вашите права. При нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.

Какво представлява Акт 16?

Акт образец 16 е най-дългоочакваният документ, тъй като се използва за установяване годността за ползване на дадена сграда. При Акт 16 строителните и монтажни работи са приключили, сключени са договори и са открити индивидуални партиди за ВиК, топлофикация и др. Сградата е вече годна за обитаване.

Акт 16 е последният от трите етапа на контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16), с които се проследява дали строителните дейности отговарят на действащата нормативна уредба. Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е регламентирана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт образец 14 се установява приемането конструкцията на сградата на етап “груб строеж” - ограждащи стени и покрив и въз основа на него общинската администрация издава удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ. Срокът за издаването на Акт 14 е 5 години след получаването на разрешение за строеж.

Със следващия Акт 15 се удостоверява годността за приемане на сградата, съответствието на строежа с одобрените проекти и изпълнение изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

Акт 14 и Акт 15 са задължително условие за издаването на Акт 16, в което участва вече и държавен орган.

Информация дали дадена сграда има Акт 16 може да се получи в районна Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или при продавача на обекта.

Каква е разликата между: Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Макар да се ползва като синоним, Акт 16 всъщност е само основание за издаването на Разрешение за ползване за сградите от категория 1-3 (пътища, промишлени сгради, жилищни и смесени сгради високо строителство и др).

Самото разрешение се дава от специална Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена от началника на ДНСК. Комисията проверява дали имотът е годен да бъде въведен в експлоатация, а началникът на ДНСК издава Разрешението.

Най-често сградите ново строителство спадат към 4 и 5 категория (ниско и средно застрояване) и за тях се издава единствено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16 не е необходим). Удостоверението издава главният архитект на общината след представянето на всички актове по време на строителството и доклад от фирмата, упражняваща строителен надзор.

За сградите 6 категория (напр. стопански постройки) Акт  образец 16 не е нужен. Категориите на строежите са регламентирани в ЗУТ.

При нужда от консултация с добър адвокат по недвижими имоти за определяне необходимостта от Акт 16, не се колебайте да се свържете с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Процедура за издаване на Акт 16

Акт 16 и Разрешение за ползване за строежи 1-3 категория се издава по следната процедура:

 1. Подава се искане за назначаване на ДПК - в писмена форма от възложителя (упълномощено от него лице) до ДНСК. Отговор и назначаване на комисия/ отказ  се получава в рамките на 14 дни.
 2. Представя се окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; към него се прилага пълна документация на обекта;
 3. Назначената комисия установява изпълнението на строежа и съответствието му на одобрените проекти и действащата нормативна уредба по ЗУТ. ДПК съставя протокол 16 с предложение за издаване/ отказ на Разрешение за ползване.
 4. Въз основа на протокол 16 в срок от 5 дни началникът на ДНСК издава Разрешението или писмено мотивиран отказ.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация при строежи 4-5 категория се издава след:

 1. искане за регистриране и издаване на Удостоверение, подавано от възложителя (упълномощено лице) до органа, издал разрешението за строеж (например, главния архитект на общината). Срокът за издаването на удостоверението е 7 дни.
 2. към искането се прилага пълната документация на обекта.

Какви са необходимите документи за Акт 16/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация?

За издаването на Акт 16/ Удостоверение са необходими:

 • документ за собственост; документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 
 • разрешение за строеж;
 • окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
 • задължителни актове и протоколи;
 • документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
 • договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

В 7-дневен срок компетентния орган издава или отказва (с писмена мотивация) Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В рамките на този 7-дневен срок може да се извърши проверка на място.

При отказ, се дава възможност за отстраняване на причините за отказа, след което се подава ново искане.

Каква е цената за издаване на Акт 16?

Сумата за издаване на Акт 16 и Удостоверение на строежа за въвеждане в експлоатация зависи от категорията на строежа и вида на обекта. Цените за Акт 16 са регламентирани в Тарифа №14 за таксите, събирани от МРРБ и областните управители.

Може ли да се продаде имот без Акт 16? Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?

Още след издаването на Акт 14 имотите в даден обект могат да се прехвърлят с нотариален акт. Макар жилищата с Акт 14 и Акт 15 да са особено привлекателни заради по-ниската цена, купуването на имот без Акт 16 носи рискове. Дори да е закупено, жилището не може да бъде обитавано преди Акт 16, а гаранции за получаването му все още няма.

Ако искате да закупите жилище преди акт 16 трябва да знаете, че банките отпускат по-малък ипотечен кредит на по-ранните етапи.

Съдействие от адвокат по недвижими имоти

Ако сте решили да закупите имот на Акт 16, свържете се със специалист за:

Ако се нуждаете от консултация или съдействие, не се колебайте да ни потърсите. Адвокатското ни дружество е дългогодишен лидер в категория “Недвижими имоти” в престижната международна класация Legal500.


“Данаилова, Тодоров и партньори” предлага комплексно правно обслужване в сферата на недвижимите имоти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532