Имотен регистър: Какво трябва да знаете


Имотен регистър: Какво трябва да знаете

Имотният регистър съхранява изключително важна информация относно недвижимите имоти в България. Как се извършват вписвания и заличавания в него? Какви справки могат да се извършват и как?

Настоящата статия предлага отговори на тези важни въпроси. При нужда от допълнителна информация или консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представлява Имотният регистър?

Имотният регистър е система, която съдържа информация за недвижимите имоти на територията на България. Той се състои от имотни партиди и се води и съхранява от Агенцията по вписванията. Имотният регистър е публичен. За ползването на услугите, предоставяни от регистъра, се заплащат такси според тарифа за държавните такси, одобрена от Министерски съвет.

В Имотния регистър се вписват актове за признаване, изменяне, прехвърляне или прекратяване на право на собственост/ вещно право върху недвижим имот. Регистърът съдържа също данни за възбрани и ипотеки на недвижими имоти. Системата дава възможност за проследяване на историята на вписване на обстоятелства и актове.

Това се осъществява чрез справки за собствеността на недвижимите имоти, собственика, вещни права. Справките могат да се извършват на място или чрез интернет страницата на регистъра. Кадастърът и Имотният регистър са свързани въз основа на идентификаторите на недвижимите имоти и достъпни онлайн.

При нужда от съдействие за обследване на правния статут на недвижим имот и извършване на всякакви справки, не се колебайте да се свържете с нас.

Научете повече за правните ни услуги в областта на недвижимите имоти.

Вписвания в Имотния регистър

Процедурата по вписване стартира с подаване на заявление до съдията от Службата по вписвания по местонахождение. Заявлението може да се подаде и от представител на заинтересованото лице (негов адвокат), като най-често се извършва от нотариус.

Актът се записва незабавно, в рамките на същия работен ден. На вписване подлежат единствено актове с нотариално заверен подпис или извършени по нотариален ред.

В Имотния регистър се вписват:

 1. актове за учредяване, прехвърляне, установяване или признаване на права (например право на строеж), нотариални актове, договори за наем, договори за прехвърляне на наследство и пр.
 2. искови молби по дела, свързани с недвижими имоти и съдебни решения
 3. ипотеки, възбрани и други обезпечения
 4. други актове, за които това се изисква по закон

Заличавания и обявявания

В Имотния регистър се извършват и заличавания и обявявания на актове по недвижими имоти, както и на ипотеки.

Чрез заличаването се прекратява действието на вече извършено вписване. Това засяга всички тежести, свързани с даден имот - ипотеки, възбрани и други.

При ипотеките изключително важен е редът на вписване, тъй като се прилага правилото “Първият по време е първи по право”. Това означава, че удовлетворяването на кредиторите от имуществото на длъжника се извършва по реда на вписване на ипотеките.

Справки

В Имотния регистър могат да се извършват устни, писмени справки (удостоверения и преписи), както и справки онлайн.

Устни справки

Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което пожелае. Това се извършва в негово присъствие, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика. Лицето трябва да представи и платена квитанция за държавна такса.

Писмени справки

При писмените справки могат да бъдат издадени удостоверения или преписи от съответния документ.

Удостоверения

Имотният регистър издава удостоверения за вписвания, отбелязвания или заличавания за:

 • Лице - по заявление с ЕГН, три имена, адрес на лицето/ лицата или БУЛСТАТ/ ЕИК на юридическото лице
 • Имот - по заявление с данни за лицето, пълно описание на недвижимия имот, копие от акт за собственост и документ за платена такса.
 • За лице/ имот за определен период - отразява само вписванията, отбелязванията и заличаванията за определен период от време.

Преписи

  • Заверен - издава се и се получава на място в съответната Служба по вписвания по местонахождение. Заверени преписи се издават само на определени лица - представителите по закон, техни адвокати или други лица, упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
  • Незаверен - електронно достъпен при регистрация и електронен подпис. Заплаща се 1 лв. такса за неприсъствена справка в информационната система.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Онлайн справки

Достъпът до електронните услуги и справки на Имотния регистър изисква регистрация. Клиентът получава потребителско име, парола и уникален клиентски номер.

Плащанията се извършват чрез ePay, като всеки клиент има собствен портфейл, зареден с определена сума за предплащане на услугите. Неприсъствените справки в информационната система се таксуват 1 лв.

Търсения в секция “Собственост и собственици” на Имотния регистър могат да се извършват по:

   1. партида на недвижимия имот
   2. физическо лице (ЕГН, имена)
   3. юридическо лице
   4. документ
   5. имот

Системата предлага и възможността за проверка за автентичност на удостоверение за тежести. Това се осъществява чрез уникален цифрено-буквен код от 12 знака, поставян върху всяко удостоверение.

Единният портал за заявяване на електронни административни услуги предлага и други справки като:

   • Калкулатор на държавни такси, който изчислява автоматично таксите за вписвания, заличавания и отбелязвания по тарифата на Агенцията по вписвания;
   • Проверка на статус на заявление - при подаване на заявление за издаване на удостоверение, препис или вписване се генерира входящ номер, чрез който може да се проверява статуса на заявлението.
   • Служба по вписванията - като се въведе име на населено място за определен недвижим имот, справката дава информация в коя Служба по вписвания се намира той;
   • Електронни справки за регистрирани потребители - справки за документи, имот, партида на имота, служба по вписванията или лице от имотния регистър.

За консултация, комплексно правно обслужване и съдействие по всякакви правни въпроси, свързани с недвижими имоти, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532