Дружество с променлив капитал: иновации и стартъпи

 

Дружество с променлив капитал: Иновации и стартъпиПромените в Търговския закон модернизират и актуализират стартъп екосистемата, за да отговаря на иновациите и на съвременните глобални икономически и законодателни тенденции.

Инвестиционният пазар се променя постоянно, като реагира на изменящите се икономически динамики и регулаторни промени. Дружеството с променлив капитал предлага адаптивен подход на управление, отговарящ на динамичната финансова среда.

Основната характеристика на ДПК е неговия променлив капитал. За разлика от традиционните дружества с фиксиран капитал, при които броят на дяловете или акциите е постоянен, капиталът на ДПК може да се променя. Тази характеристика е предимство по време на пазарна волатилност, когато инвеститорите могат бързо да променят стратегията си за мениджмънт на риска.

Предимства за инвеститорите

Ликвидност

Едно от основните предимства на ДПК е по-голямата ликвидност, която предоставя. Инвеститорите не се сблъскват с ограничения като заключване на фондовете или прозорци за изкупуване. Тази адаптивност позволява бързо да реагират на движенията на пазара.

Управление на Риска

ДПК предоставя ефективен начин за инвеститорите да управляват своят риск. По време на повишена несигурност те могат бързо да намалят своите волатилни активи и да преминат към по-стабилни опции, за да защитят портфейла си от потенциални загуби.

Диверсификация

Чрез инвестиране в ДПК съдружниците получават достъп до разнообразни иновативни стартиращи предприятия, с различни възможности за възвръщаемост на инвестициите. Диверсификацията позволява както следване на новите пазарни тенденции, така и повишаване на потенциала за стабилни доходи в дългосрочен план.

 

Регулация и съответствие с разпоредбите

Капиталът на дружеството е променлив и не се вписва в Търговския регистър. При разглеждане на годишния финансов отчет капиталът и неговото изменение по отношение на предходната финансова година се установяват с решение на Общото събрание. Капиталът на дружеството може да се намалява и увеличава като измененията се записват счетоводно.

Дружествата с променлив капитал могат да се основават с минимален начален капитал от една стотинка. Капиталът е разпределен в дялове, като минималната номинална стойност на всеки дял е една стотинка. При ООД минималната номинална стойност на един дял е един лев, следователно ДПК може да има много повече дялове от ООД за една и съща стойност на капитала.

Дяловете с едни и същи права и номинална стойност се групират в отделни класове. Класовете дялове се записват в Дружествения Договор, заедно със съответната номинална стойност и привилегии.

Според нормативната регулация Дружествата с променлив капитал могат да взимат заеми, които да конвертират в дялове от капитала. Също така могат да набират капитал чрез издаване на нови дялове.

Дружеството се управлява от Общото събрание на съдружниците и от управителния съвет или управителят. Компетенциите на Общото събрание съответстват с тези на ООД и АД, като съдружниците могат да добавят още вписани в Дружествения Договор компетенции, спазвайки Търговския закон.

Правата на дружествените дялове се определят от тяхната номинална стойност. Когато е уговорено в Дружествения Договор, дружеството може да издава дружествени дялове с привилегии като: 

  • право на повече от един глас в общото събрание на съдружниците
  • гарантиран дивидент
  • допълнителен дивидент
  • право на ликвидационен дял
  • право на обратно изкупуване на дружествени дялове.

Както Акционерните дружества водят Книга на акционерите, Дружествата с променлив капитал водят Книга на съдружниците. В книгата на съдружниците се записват всички съдружници, както и датата на придобиване на дяловете, привилегиите на дяловете, броят дялове и вноските, срещу които са придобити дяловете. Няма изискване за вписване на съдружниците в Търговския регистър.

Освен когато е уговорено друго в Дружествения Договор, прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно. Договорът за прехвърляне на дружествени дялове се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, освен когато в Дружествения Договор е предвидена писмена форма, за която не е необходима нотариална заверка. Дяловете могат да се прехвърлят многократно и тези промени не се вписват в Търговския Регистър.

Наети от дружеството лица, независимо от вида на договора, имат право на придобиване на дялове на дружеството. Така придобитите дялове се наричат вестинг опции. Вестинг опциите могат да са придобити само от собствени дялове на дружеството. 

Вестинг опциите не могат да надвишават 15% от всички дялове. Вестинг опции могат да придобиват служители на трудов договор, управители, външни служители и консултанти работещи за компанията.

Според търговския закон, ДПК може да е само предприятие със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв. Когато се установи при провеждането на Годишното общо събрание, че дружеството не отговаря вече на тези изисквания, до края на следващата финансова година ДПК трябва да се преобразува на капиталово дружество.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Дружеството с Променлив Капитал, представлява иновативно решение за инвеститори и фондови управители, които търсят адаптивност в своите инвестиционни стратегии. Със своята структура на променлив капитал, ДПК предлагат по-голяма ликвидност, възможности за управление на риска и ефективно управление на инвестиционните портфейли.

Правно съдействие

Експертите в областта на търговското право на “Данаилова, Тодоров и партньори” имат дългогодишен опит в основаването и финансирането на стартъп предприятия, с местни и чуждестранни инвеститори. Също така осигуряват:

  • Консултации по въпроси на търговското право
  • Съдействие за регистрация на търговско дружество
  • Съдействие при допълнителни документи и условия изисквани от Търговския Регистър
  • Представителство пред Търговския Регистър
  • Съдействие при преобразуване на търговски дружества


За съдействие или консултация с добър адвокат по търговско право, свържете се с нас.


Ако се нуждаете от съдействие при подаване на документи в Търговския регистър или в случай на отказ, не се колебайте да се свържете с нас. Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532