Разваляне и прекратяване на договор: какво трябва да знаете


Прекратяване на договор: Какво трябва да знаете

Много хора мислят, че прекратяване на договор и разваляне на такъв означават едно и също. Всъщност това не е така.

В тази статия ще обясним какви са разликите, както и всички важни аспекти, с които трябва да сте наясно в ситуации на прекратяване и разваляне на договор.

Какво представлява прекратяване на договор?

Прекратяване се нарича прекъсването на договорната връзка и преустановяването на действието й. Съществуват различни видове прекратяване.

Развалянето на договор е вид прекратяване, при което действието му се преустановява със съответни правни последици заради виновно неизпълнение на една от страните по договора.

Прекратяването и развалянето на договор се различават по:

 • Наличието на вина;
 • Правните последици;
 • Действието на прекратяването/развалянето във времето спрямо страните;
 • Възникването на допълнителни задължения и отговорности (което става основно при развалянето).

Прекратяването има действие “занапред”, тоест правоотношението между страните престава да съществува за в бъдеще, а резултатите до съответния момент се запазват (извършеното по силата на договора е валидно).

Прекратяване на договор: случаи

Съществуват различни условия, при които може да настъпи прекратяване на договор. Тези условия може да са уговорени от страните в договора или да са определени обстоятелства, с чието настъпване той се прекратява по силата на закона.

Обичайно договорите се прекратяват:

 • по взаимно съгласие;
 • едностранно, с предизвестие или без;
 • с изпълнение на договора;
 • с изтичането на уговорения срок;
 • с настъпване на форсмажорни обстоятелства;
 • при смърт на лице / заличаване на търговец;
 • други нормативно уредени случаи или уговорки между страните по договора.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Какво представлява разваляне на договор?

Развалянето, както вече стана ясно, е вид прекратяване. Обичайно обаче развалянето се дължи на виновно неизпълнение на една или повече от страните по договора. Ето защо то се разглежда отделно.

Съществува и разваляне по право при обективна невъзможност, при което липсва вина, но законът урежда и тези случаи като такива на разваляне.

Налице е и разлика в последиците от развалянето на договор.

Докато прекратяването на договор има действие занапред, развалянето има обратно действие. Това означава, че страните се връщат до преди момента на сключване на договора.

Всяка страна трябва да върне това, което е дала по договора. Например, ако едното лице е предплатило за определена доставка, но тя не е била извършена, сумата трябва да му се възстанови. Има и случаи, в които престацията е била извършена/задължението изпълнено (например стоката е била доставена), но поради определени причини (например стоката не отговаря на поръчаното), договорът се разваля. В предходния случай едната страна връща стоката на този, който я е доставил, а другата страна връща парите, платени за стоката.

Споразумение за прекратяване на договор

Страните могат да се споразумеят да прекратят договор по взаимно съгласие. Това се налага поради различни причини, като непредвидени обстоятелства, отпадане необходимостта от уговореното, значителна промяна на условията и други.

В такъв случай е важно да знаете, че:

 1. Прекратяването по взаимно съгласие не означава, че страните не си дължат неустойки. Ако такива са предвидени в договора или в настоящото споразумение, те са дължими, независимо от основанието за прекратяване на договора, освен ако друго се договори от страните.
 2. Препоръчва се споразумението за прекратяване на договор да е в писмена форма, за да е лесно доказуемо и да се предотвратят евентуални спорове.
 3. Страните в споразумението за прекратяване трябва да са идентични на тези в самия договор.

Сред най-често срещаните видове споразумения са тези за прекратяване на договор:

 • за наем;
 • за покупко-продажба;
 • за счетоводни услуги;
 • за строително-монтажни работи;
 • за всякакви видове доставки;
 • за изработка или извършване на всякакви други услуги.

За прекратяване на трудов договор се използва предизвестие - можете да прочете повече по темата в нашата статия.

В някои случаи е възможна промяна по договора или временното му спиране (отлагане) вместо прекратяването му. Това се налага в ситуации, при които не се предвижда възможност да се изпълнят началните уговорки (за производство, доставки, услуги и други).

Промяната на договора може да се извърши по взаимно съгласие или по съдебен ред, ако другата страна не е съгласна, но вашите основания са резонни. Втората процедура обаче отнема поне няколко месеца и е по-неблагоприятният вариант.

В заключение, и при прекратяване на договор, и при разваляне на такъв могат да се задействат клаузи за обезщетение и неустойка.


В случай, че се нуждаете от представителство в съда, помощ с документацията или консултация, свържете се с нашата адвокатска кантора. Опитни адвокати ще ви посъветват и асистират във всякакви правни сфери.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532