Синя карта: важни правни аспекти

 

Синя карта на Европейския съюз

Синята карта на Европейския съюз, позволява на високо квалифицирани чуждестранни професионалисти да пребивават и работят в България, съдействайки за напредъка на икономиката. Тази статия представлява преглед на изискванията, документите и предимствата, свързани със Синята карта.

Изисквания

Изисквания за квалификация

Синя карта на ЕС се издава на лица, които ще работят на територията на страната с трудов договор за “Висококвалифицирана заетост”.
"Висококвалифицирана заетост" е длъжност, за която е необходима висока професионална квалификация, която може да се докаже по различни начини:

 • Висше образование, придобито за минимум три академични години, проведено от образователна институция призната като висше училище от съответната държава. За определени професии (като например IT специалисти), притежанието на диплома за завършено висше образование със срок на продължителност минимум 3 години, не е изискване за заемане на длъжност, тъй като превес се дава на квалификации, знания и умения, които могат да бъдат придобити от частни школи и колежи с академичен срок на обучение по-кратък от 3 години, или
 • За длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика - знания и компетентности, удостоверени чрез официален документ, за професионален опит на ниво, съответстващо на придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка и които отговарят на длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или
 • За длъжности извън списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика - знания и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, за поне 5 години професионален опит на равнище, съответващо на придобито висше образование, и които отговарят на длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.

 

Изискване за минимална заплата

Брутната работна заплата посочена в трудовия договор трябва да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно публикуваните данни от Националния статистически институт за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

 

Срок на трудовия договор

Трудов договор съгласно българското законодателство със срок от минимум шест месеца.

 

Разрешени правни квоти за чуждестранните работници

Броя на наетите от работодателя граждани на трети държави, работещи за местния работодател с трудов договор в предходните 12 месеца, не бива да надвишава 20% от средносписъчната численост на наетите с трудов договор български граждани, граждани на други държави от Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. За малки и средни предприятия правната квота за чуждестранни работници е 35%.

 

Сравними условия на работа

Работните условия и заплащането, предоставяни на държателите на Синя карта, трябва да са поне толкова благоприятни, колкото на българските граждани за съответната категория труд.

 

Документи и спецификации за получаване на Синя карта

Заявлението за Синя карта на Европейския съюз се подава пред Дирекция Миграция или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на МВР от работодателя, упълномощено лице или лично от служителят. Служителят може да подаде заявление за издаване на разрешение за работа тип „Синя карта на ЕС“, при условие че има разрешение за продължително пребиваване.

Към заявлението се прилага набор от следните документи:

 • Копие на паспорт или заместващ го документ
 • Документ издаден от компетентен орган за образование или професионален опит, легализиран и придружен със заверен превод на български език.
 • Обосновка в свободен текст от работодателят, която описва мотивацията да се наеме чуждестранен работник, както и причините, поради които не може да се наемат български граждани или чуждестранни граждани с приравнени права, които отговарят на изискванията за съответната професия.
 • Декларация за наетите чуждестранни и български работници, за да се гарантира съответствие с правните квоти.
 • Документ за осигурено жилище, дирекция „Миграция“, освен разрешение за достъп до пазара на труда, следва впоследствие да се произнесе и за самото пребиваване на служителя.
 • Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на пребиваването му.
 • Декларация от работодателя, потвърждаваща, че условията на работа и заплащането не са по-неблагоприятни от тези за българските граждани.
 • Заверено от работодателя копие на трудов договор, влизащ в сила от датата на издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС".
 • Когато чужденецът има разрешено дългосрочно пребиваване на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за правото на пребиваване.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Процес за получаване на Синя карта

Дирекцията за миграция преглежда подадените документи. В случай на липсващи документи или допълнителни изисквания, уведомява по електронен път заявителя и определя десетдневен срок за предоставяне на документите.

За всяко заявление се изисква и събира информация по служебен път във връзка с предоставяне на писмено становище от съответните национални агенции.

След съответните справки, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция" писмено становище относно наличието или липса на основание за упражняване на висококвалифицирана заетост в десетдневен срок.

Когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, дирекция "Миграция" изпраща по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на потвърждение от националните агенции, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за упражняване на висококвалифицирана заетост. Съобщението се изпраща и до дирекция "Консулски отношения" при Министерството на външните работи.

След като дирекция „Миграция“ издаде разрешението за достъп до пазара на труда. Работодателят уведомява работника за разрешението за упражняване на висококвалифицирана заетост, който има 20 дни, за да стартира процеса по подаване на заявление за виза.

В седемдневен срок от действителното започване на работа на чуждестранният гражданин, работодателят е длъжен да уведоми съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“, като попълни съответните бланки по образец.

През първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на Синя карта на Европейския съюз има правото да работи само на територията на Република България.

В рамките на този срок притежателят на Синя карта на Европейския съюз може да смени работодателя си, като упълномощено лице, работодателя или чужденецът подава заявление за смяна на работодател на хартиен носител или по електронен път в дирекция "Миграция" или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

 

Предимства на Синята карта

Дългосрочно пребиваване

Притежателите на синя карта имат право на дългосрочно пребиваване в България, синята карта има до пет години валидност с възможност за подновяване.

Свобода на движение

Държателите на Синя карта имат право на вътрешна мобилност в ЕС, като им се позволява работа и пребиваване в другите държави на Европейския съюз след първите 12 месеца.

Събиране на семейството

Държателите на Синя карта могат да доведат своето семейство в България по същите правни условия и за същия срок, като на действащата Синя карта.

Синята карта на Европейския съюз спомага за интегрирането на квалифицирани специалисти към трудовият пазар на България. Опростената процедура за подаване на заявление и възможностите за продължено пребиваване дефинират Синята карта като пътека към професионален растеж. Предприятията намират високо квалифицирани таланти за своя набор от служители, а международните граждани имат право на достъп до пазара на труда и мобилност в рамките на Европейския Съюз.

Правно съдействие

Експертите в областта на трудовото право на “Данаилова, Тодоров и партньори” осигуряват:

 • Консултации по всякакви въпроси на трудовото право
 • Съдействие за издаване на Синя карта на Европейския съюз
 • Съдействие в случай на липсващи документи или допълнителни изисквания за издаване на Синя карта
 • Представителство пред пред Дирекция Миграция
 • Консултации за издаване на Синя карта


При нужда от съдействие или консултация с добър адвокат по трудовото право, свържете се с нас.


“Данаилова, Тодоров и партньори” е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Адвокатска кантора предлага експертно комплексно обслужване по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532