Ноу хау (know how): какво трябва да знаете


Ноу хау (know how): какво трябва да знаете

В тази статия ще разгледаме какво представлява ноу-хау, как можете да го защитите и какво трябва да се включи в договор за предаването му. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас.

Какво означава ноу-хау?

Ноу-хау представлява специфично знание, необходимо за изпълняването на определена задача или дейност.

То се различава от теоретичното знание с това, че включва практически опит (личен или колективен). Често този опит (или технология) се оказва по-важен от теоретичното знание, тъй като може да бъде приложен директно за постигането на определен резултат.

Основните характеристики на това специфично знание, е че то:

 • е съществено за решаването на дадена задача
 • може да бъде обособено и описано
 • се пази в тайна.

В някои правни системи ноу-хау се счита за интелектуална собственост и съответно подлежи на защита, купуване и продаване.

Каква е разликата между ноу-хау и патент?

Патентът е форма на интелектуална собственост, включваща набор от изключителни права. Те се предоставят на изобретателя за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на съответното изобретение.

Ноу-хау, от друга страна, представлява знание, което се пази в тайна.

Ноу-хау в Търговския закон 

В Търговския закон се използва понятието “производствен опит” (чл. 587, ал. 1 ТЗ), а договорът за отстъпване на това специфично знание е регламентиран като лицензионен.

Разликата с останалите лицензионни договори се състои в това, че предметът при договора за ноу-хау представлява знание или опит.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Защита на ноу-хау

Законовата рамка създава възможност за защита на вашето ноу-хау чрез договарянето на задължение за пазене на търговска тайна от страна на:

 • Служители и търговски партньори на фирмата
 • Търговски представители и посредници на фирмата
 • Проверители/ одитори на ГФО на фирмата

Често това се случва чрез включването на клауза за конфиденциалност в договорите със служителите.

В чужбина, а вече и у нас, компаниите сключват със своите служители, консултанти и подизпълнители NDA (Non-disclosure agreement) - споразумение за конфиденциалност.

При неспазване на това споразумение следват дисциплинарни наказания, вкл. уволнение или се заплаща неустойка, ако е договорена в споразумението. Тя може да се плати доброволно или да се потърси по съдебен ред.

Договор за ноу-хау

С договор за отстъпване на ноу-хау едно лице се съгласява да предостави специфично знание на друго лице срещу възнаграждение.

Страни по договора могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Основните клаузи на договор за ноу-хау трябва да договорят:

 • какво точно представлява специфичното знание;
 • как ще бъде предадено то;
 • срокът за предаване;
 • възнаграждението, което следва да се заплати;
 • задължението за запазване на специфичния опит в тайна;
 • неустойка в случай на неизпълнение.

Заключение

Запознахме ви с основните характеристики на ноу-хау, как може да се защити това специфично знание и сключването на договор за предаването му. Ако имате нужда от допълнителна консултация или съдействие при изготвянето на договор, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер и в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532