Please enable JS

Кадастър: същност, услуги и справки


Кадастър: същност, услуги и справки

Кадастърът представлява опис на поземлените имоти. Какви данни съдържа информационната система и какви услуги и справки предлага? Отговори от “Данаилова, Тодоров и партньори”.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Кадастър: какво представлява?

Кадастърът е съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти в България - поземлени имоти, сгради (включително на “груб строеж”) и самостоятелни обекти.

Кадастралната карта или план представя изображение на имотите с техните граници и кадастрални идентификатори.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ създава, съхранява и поддържа кадастъра, който е свързан двустранно с Имотния регистър въз основа на идентификаторите на имотите. Тази връзка осигурява и информация за носителите на права на собственост и други вещни права върху имотите.

Кадастърът разполага с Кадастрално-административна информационна система (КАИС), публично достъпна онлайн. Всеки гражданин може да се регистрира и да подава заявления за услуги и справки в системата. КАИС предлага:

 • 12 услуги на Кадастрална карта
 • 19 услуги от Геокартфонд
 • 13 вида справки

Услуги на Кадастъра

Кадастралната карта покрива цялата територия на страната, включително земеделски и горски територии и урбанизирани територии (с изключение на малки населени места). Кадастърът съдържа информация за областни, общински центрове, Черноморието, курорти и пр.

Електронни услуги

Към момента всички справки и услуги в кадастъра са достъпни по електронен път и то не само в областните, но и в общинските центрове. Според последните промени в Закона, справки могат да се правят и от правоспособните инженери по геодезия.

Най-популярните услуги на кадастъра включват издаване на:

 • скица на имот
 • схема на самостоятелен обект в урбанизирана/ неурбанизирана територия
 • удостоверение за приемане или неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • удостоверение за наличие/ липса на данни

Търсене

Търсенето и разглеждането на имотите в картата е безплатно, като може да се търси:

 • по идентификатор на имота (уникален код)
 • по адрес на недвижимия имот
 • чрез навигацията на картата в сайта

Изисквания за електронни услуги

Заявления за справки и услуги могат да се подават онлайн, след регистрация с потребителско име и парола. Голяма част от справките не изискват наличието на електронен подпис.

Единствено процедурите по изменение на кадастралната карта изискват електронен подпис с цел идентификация, тъй като става дума за промяна на граници или собственост върху даден имот. Това дава възможност цялата процедура да се осъществи онлайн.

Физически и юридически лица, които не разполагат с електронен подпис, могат да се възползват от тези услуги с помощта на адвоката си. Не се колебайте да се свържете с нас при необходимост от консултация или съдействие.

Другата предвидена възможност е заявлението да се подаде онлайн, а документът да бъде получен в офис на Агенцията.

Административни срокове

Сроковете за услугите на хартиен носител и в електронен вид са еднакви:

 • 7 дни за обикновена услуга
 • 3 дни за бърза услуга

Такси и плащания

Цената на електронните копия на удостоверенията е с 30% по-ниска от тази на хартиен носител. Например, докато скица на поземлен имот за 7 дни струва 20 лв. на хартиен носител, в електронен вид цената е 14 лв.

Предвидени са няколко възможни начина за извършване на плащания:

 • виртуална сметка на регистриран потребител, захранвана чрез ePay или платежно нареждане
 • банково нареждане
 • интернет банкиране

При нужда от консултация и съдействие от добър адвокат, потърсете ни.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ