Предизвестие за прекратяване на договор: основни аспекти


Предизвестие за прекратяване на договор: основни аспекти

Какво представлява предизвестието за прекратяване на трудов договор?

Това е документ, който декларира желанието на която и да е от двете страни да прекрати трудовия договор.

Важно е да се отбележи, че устното предизвестяване тук няма никаква юридическа тежест. Предизвестие за прекратяване се отправя единствено в писмена форма. Така, при евентуално възникване на спорове относно момента на прекратяване на трудовите правоотношения, срокове и обезщетения, датата на получаване на писменото предизвестие е от ключово значение.

И двете страни трябва да знаят, че предизвестието не прекратява автоматично трудовия договор. За срока на предизвестието служителят трябва да продължи да изпълнява задълженията си. Трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието, освен ако една от страните не направи писмено изявление, че няма да спази предизвестието. В този случай, обаче тази страна дължи заплащане на обезщетение за срока на неспазеното предизвестие. С прекратяване на трудовия договор, работодателят трябва да издаде заповед и да уреди попълването на трудовата книжка на служителя/ работника.

Кой може да използва предизвестие за прекратяване на договор?

Право да прекрати трудовия договор с писмено предизвестие има както работодателят, така и работникът или служителят.

Интересно е да се отбележи, че съгласно Кодекса на труда служителят може да прекрати трудовия си договор с предизвестие, без да е необходимо да посочва мотивите за това свое желание.

Както вече споменахме, след отправянето на предизвестие, работодателят е длъжен да издаде заповед за прекратяване на договора и да се погрижи за оформянето на трудовата книжка на служителя. Ако законовите срокове (между 30 дни и 3 месеца) на предизвестие са твърде дълги за даден работодател от бизнес гледна точка, той може да избере да сключи споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие по чл. 325 от КТ.

Какъв е срокът на предизвестието?

Срокът на предизвестието е различен, в зависимост от вида трудов договор (срочен или безсрочен), типа позиция и сключения колективен трудов договор, ако има такъв. Важното е, че този срок трябва да бъде еднакъв за двете страни. Максималният допустим срок е 3 месеца.

Безсрочен трудов договор

В повечето случаи, още при сключването на трудовия договор се уговарят и условията за прекратяването му и срока на предизвестието. Ако не е уговорено друго, според законовата рамка срокът на предизвестието при безсрочен трудов договор е 30 календарни дни.

Срочен трудов договор

Срокът на предизвестието за прекратяване на  срочен трудов договор е 3 месеца. Ако до изтичането на срочния трудов договор остават по-малко от 3 месеца, срокът на предизвестието ще съвпада с остатъка на срока по договора, тъй като според КТ не може да го надхвърля.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Колективен договор

Особен случай тук представляват работниците, за които се прилага сключен колективен трудов договор, при което според чл. 328 ал. 1 т. 1 - 4 и т. 11 срокът на предизвестието може да зависи от продължителността на трудовия стаж на съответния служител (под внимание се взима само стажа при съответния работодател).

Материално-отчетнически длъжности

Когато става дума за такива длъжности, които налагат предаването на имущество, ако 30-дневният законов срок се окаже недостатъчен, той може да се удължи до максимум 2 месеца. Забележете, че този двумесечен срок включва периода на предизвестието.

Обезщетение за неспазен срок на предизвестието

След като предизвестието за прекратяване на договора е отправено и получено, независимо дали това става по инициатива на работника/служителя или работодателя, и двете страни са обвързани със спазването на договорения или законовия срок.

В случай че поради някакви обстоятелства някоя от страните наруши срока на предизвестието, тя дължи на другата обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/ служителя за неспазения срок.

Тук още веднъж отбелязваме важността за писменото подаване на предизвестието, тъй като срокът започва да тече от датата на получаването му.

Тази дата е от значение и в случай, че страната, отправила предизвестието за прекратяване на договора пожелае да го оттегли. Това може да се осъществи единствено преди или едновременно с получаването на предизвестието от отсрещната страна.

Отпуск по време на предизвестие

Болничен

Както вече споменахме, работникът/ служителят продължава да изпълнява задълженията си за срока на предизвестието. Ако той обаче заболее, е в пълното си право да ползва отпуск за временна неработоспособност. Този отпуск се разрешава от здравните служби.

Важно е да отбележим, че срока на отпуска за временна неработоспособност не удължава срока на предизвестието.

Неплатен/платен отпуск

Работникът или служителят има право да ползва и неплатен или платен отпуск, но това може да стане единствено с разрешението на работодателя.

В този случай отново срокът на платения/неплатения отпуск не удължава срока на предизвестието.

Трябва да се има предвид, че ако има неизползван платен отпуск, служителят има право на парично обезщетение. Размерът му се изчислява пропорционално на времето, признато за трудов стаж за съответната календарна година.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532