ОВОС: какво трябва да знае всеки инвеститор


ОВОС: какво трябва да знае всеки инвеститор

Оценката на въздействието върху околната среда е задължителна за всеки мащабен инвестиционен проект. Настоящата статия ще разгледа процедурата, необходимите документи и възможностите пред инвеститора при отрицателно решение по ОВОС.

При нужда от допълнително съдействие или консултация, свържете се с нас.

Какво представлява ОВОС?

ОВОС е съкращение за “Оценка на въздействието върху околната среда”,чиято цел е да се установят възможните въздействия върху околната среда и здравето на човека в резултат на строителството и експлоатацията на различни инвестиционни предложения

ОВОС се извършва за всички отрасли на икономиката, още на етап проучване и разработване на обекта, преди да се вземе решение за осъществяването му. Резултатите от оценката трябва да се вземат предвид както при проектирането, така и при изграждането и експлоатацията.

Оценката на въздействието е уредена нормативно в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ред закони, нормативни актове, както и стандарти и норми (екологични, градоустройствени, технически и други).

За кого е задължителна ОВОС?

Съгласно ЗООС (чл. 92) процедурата по ОВОС е задължителна за всички големи инвестиционни предложения, чиято реализация може да окаже въздействие върху околната среда. Това включва мащабни строителни проекти, свързани с изграждането на:

 • магистрали, пътища, железопътни линии и др.
 • пристанища, летища и др.
 • електропроводи, тръбопроводи и др.
 • електроцентрали, вкл. ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, вятърни и фотоволтаични електроцентрали (над определен мащаб)
 • пречиствателни станции, заводи за преработка на отпадъци/ тежки метали и др.
 • големи птицеферми, ферми за отглеждане на животни и др.

 

Планове и програми в областта на рибарство, горско/ селско стопанство и др. на международно, национално и регионално ниво подлежат на Екологична оценка (ЕО), а не ОВОС.

Процедура по ОВОС

Процедурата е уредена в Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 3 от 2006 г.) и включва следните стъпки:

 1. уведомяват се отговорните органи и засегнатото население;
 2. преценява се необходимостта от извършване на ОВОС;
 3. провеждат се консултации за определяне на обхвата, съдържанието, както и формата на доклада;
 4. оценява се качеството на доклада;
 5. организира се обществено обсъждане на доклада;
 6. взема се решение по ОВОС;
 7. осъществява се контрол по изпълнението на мерките и условията от взетото решение.

Уведомяването на компетентните органи (МОСВ и РИОСВ) е задължение на Възложителя, като то става писмено и публично - чрез интернет, медии и пр. МОСВ публикува на сайта си списък със съобщения за първо уведомяване.

След постъпване на уведомлението, Министерството по околната среда и водите и Регионалната инспекция се произнасят относно необходимостта от извършване на оценка. Осигурява се обществен достъп до тези решения за 14-дневен срок (Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС). Решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС също подлежат на контрол.

Следва изготвянето на доклада за ОВОС. Той трябва да съдържа информация за спецификите на строителния проект, характеристики на околната среда, защитени зони, и алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение. Трябва да е описана и методиката за извършването на оценката, както и мерки за намаляване на евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда, биоразнообразието, местообитанията, човешкото здраве, културното наследство и др.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Административният орган издава оценка на внесения доклад в срок от 30 дни. При отрицателна оценка се издават указания за отстраняване на непълнотите и несъответствията. Процедурата се прекратява, но отрицателното решение подлежи на обжалване в съответния Административен съд.

При положителна оценка се организира обществено обсъждане на доклада. Информация за него се публикува от общината, възложителя и се оповестява чрез медиите. Всеки гражданин може да се запознае с доклада по ОВОС и по време на обсъждането да вземе отношение и зададе въпроси. Въз основа на протокол от общественото обсъждане административният орган може да възложи допълване на доклада. Обновеният доклад ще подлежи на ново обществено обсъждане.

В срок от 45 дни следва вземане на решение от компетентния орган да се разреши или забрани реализирането на предлагания проект; или съответно да се продължи или прекрати експлоатацията на вече съществуващ стопански обект.

Контрол от компетентните органи се осъществява на всички етапи: при одобрение на инвестиционния проект, по време на строителните работи, при издаване на разрешение за ползване и по време на експлоатация на обекта.

Публичен регистър и необходими документи

Информацията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е публично достъпна в регистъра на страниците на МОСВ и РИОСВ. Тук се съдържат данни за постановени решения, текущи и приключили процедури по ОВОС и решения за прекратяване на процедури по ОВОС.

На страницата на МОСВ са публикувани необходимите образци на заявления за ОВОС, като:

 1. Уведомление за инвестиционно предложение (по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС)
 2. Искане за преценка на необходимостта от ОВОС
 3. Образец на обява за среща с цел обществено обсъждане (по чл. 17, ал. 1 т. 2 от Наредбата за ОВОС)
 4. Образец на писмо до общини/ кметства/ райони за резултата от обществения достъп
 5. Искане за издаване на решение по ОВОС.

Може ли да се обжалва решение по ОВОС?

Всички решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от оповестяването им по законния ред, независимо на кой етап са взети и дали са положителни или отрицателни. При отрицателно решение Възложителят на инвестиционното предложение има правото на обжалване. Могат да се обжалват и положителни решения - обикновено от страна на природозащитнически организации.

Обжалването се извършва чрез административния съд, издал решението. Съдебното производство включва 2 инстанции: обжалване пред 3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) и следваща инстанция - 5-членен състав на ВАС.

Отмяна на отрицателно решение е възможна, ако то се основава на възражения, постъпили след общественото обсъждане. В този случай от Възложителя се изисква нова информация и допълване и преработване на доклада по ОВОС.

Друга възможност за отмяна на отрицателно решение е наличието на противоречие между положителната оценка на доклада или липсата на възражения при общественото обсъждане и отрицателните изводи на решението.


При нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532