Прекратяване на трудов договор по чл. 326 и чл. 325 от КТ


Прекратяване на трудов договор по чл. 326 и чл. 325 от КТ

Всеки човек в един момент или друг стига до ситуация, която налага прекратяване на трудов договор. В такъв случай е важно да знаете правата и задълженията си според Кодекса на труда, за да не изпаднете в неизгодно положение и да избегнете излишни главоболия, както и да получите полагаемото ви се трудово възнаграждение.

В тази статия ще разгледаме по-специфично прекратяването на трудов договор по чл. 326 и чл. 325 от КТ.

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 1

Това е най-често срещаното основание за прекратяване на трудов договор. Във всеки един момент всяка от страните по трудовия договор може да отправи до насрещната страна предложение за прекратяването му по взаимно съгласие. Обичайно това предложение се отправя от работници и служители, но може да бъде и от работодателя.

Предложението трябва да изразява ясно желанието договорът да бъде прекратен на основание чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 1.

Страните по договора трябва да заявят волята си безусловно, спазвайки всички законови изисквания, предвидени в такива случаи.

Трябва да се има предвид, че волеизявлението за прекратяване на трудов договор като едностранно такова не може да се оттегли, щом е вече отправено. Оттеглянето е възможно само преди адресатът да го получи или в момента на получаването му. Смята се, че предложението е валидно само ако е в писмена форма.

След като получи предложението за прекратяване на трудов договор, страната, към която е отправено, е длъжна да вземе отношение и да отговори на другата страна в 7-дневен срок от получаването му, за да я уведоми дали го приема или отхвърля.

  1. Ако няма изрично произнасяне от получилата предложението страна след като изтече срокът, предложението се счита без правна стойност, а прекратяването на трудовия договор на основание чл. 325 от КТ - незаконно.
  2. Ако в 7-дневен срок работодателят е издал заповед за прекратяване на трудовия договор, тогава съгласието му може да бъде изразено и без изрично уведомяване на работника.
  3. Ако има постигнато съгласие и работникът е уведомен, заповедта за прекратяване на трудовия договор може да бъде издадена и по-късно - в такъв случай тя ще има само констативен характер – ще декларира вече установеното съгласие между страните, изразено писмено.

Но не се допуска страната само да приеме предложението, без да уведоми другата страна за това. Страната, на която е отправено предложението е длъжна да уведоми другата в съответния седемдневен срок.

Възстановен незаконно уволнен работник не се явява - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 2

При оспорване на законността на уволнението на работник, той има възможност да поиска съдът да признае уволнението му за незаконно и да го отмени, или да възстанови работника на предишната му работа.

Когато той е възстановен на работа по силата на съдебно решение, тъй като съдът е постановил, че уволнението му е било незаконно, той има двуседмичен срок, в който отново да се яви на работа. Срокът започва да тече от получаването на съобщението за възстановяване на работа.

Когато този срок не бъде спазен и няма уважителни причини за неспазването му, има възможност за прекратяване на трудовия договор.

Прекратяване на трудов договор с изтичане на уговорения срок - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 3

На това правно основание може да се прекрати единствено срочен трудов договор, който е бил сключен при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ или срочен трудов договор за определено време, който е предвиден в други разпоредби от Кодекса на труда.

Срокът на договора трябва да бъде ясно определен в сключения договор. Издадената писмена заповед за прекратяване на трудовия договор на това основание има само декларативно значение, но пак следва да бъде изрично изразена волята на работодателя да прекрати трудовото правоотношение, защото в противен случай може да бъде приложена разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от КТ и срочният трудов договор да се превърне в безсрочен.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Прекратяване на трудов договор при завършване на определена работа - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 4

Може да бъде сключен и срочен трудов договор, който се прекратява с приключването на определена работа.

В този вид трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ трябва да бъде ясно указано с оглед на извършването на каква работа се сключва договорът, в това число и обем, количество и качество. Когато работникът или служителят завърши уговорената работа според определеното от страните количество и качество, съществува основание за прекратяването на трудовия договор.

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 5

При сключването на този специфичен вид срочен трудов договор е предвидено, че новият работник/служител ще изпълнява длъжността на друг точно определен работник/служител, който (ще) отсъства, единствено за срока на отсъствието му.

Със завръщането на последния на работа сключеният на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ трудов договор може да бъде прекратен. В този случай не се дължи нито предизвестие за прекратяване, нито обезщетение.

Прекратяване на трудов договор по чл. 326, ал. 1 от КТ - т. 6

По реда на чл. 315 от КТ има определени длъжности, които са подходящи за бременна жена или трудоустроен. При прекратяване на трудов договор в тези случаи следва да бъде налице следната правна обстановка:

  1. да е сключен трудов договор с работник, който не попада към нито една от двете категории;
  2. да е налице работник от същото предприятие, който е трудоустроен или бременна служителка и поради това да е необходимо да бъде преместен на такава длъжност.

В този случай работникът, чийто трудов договор следва да бъде прекратен, много често при постъпването си не е знаел, че длъжността, която ще заема, е предназначена за бременна или трудоустроен.

В някои ситуации служителят е бил назначен на длъжност, която впоследствие по реда на чл. 2 и 9 от Наредбата за трудоустрояването е определена за майки-кърмачки, бременни или трудоустроени. В този случай работодателят е длъжен първо да му предложи друга подходяща работа - при наличието на свободна длъжност за съответната професионална квалификация. Тя следва да бъде заета при съгласието на служителя.

Ако при наличието на тези предпоставки работодателят не предложи работа на друга длъжност, а директно прекрати трудовия договор, то прекратяването ще е незаконно.

Прекратяване на трудов договор по чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 8

Прекратяване на това основание е законно при наличието на следните обстоятелства:

  1. законно проведен и успешно завършил избор/конкурс;
  2. започване на изпълнение на трудовото правоотношение, сключено въз основа на този избор/конкурс – лицето, което го е спечелило, е встъпило в длъжност.

В този случай законодателят дава предимство на новосъздаденото въз основа на конкурса трудово правоотношение.

Прекратяване на трудов договор при болест на работника - чл. 325 от КТ, ал. 1, т. 9

Това основание може законно да се използва за прекратяване на трудов договор при наличието на следните 3 предпоставки едновременно:

  1. Служителят не е в състояние да изпълнява трудовите си задължения поради болест, довела до трайна неработоспособност или други здравни противопоказания. Под това се разбира болест, която не води до инвалидност (при инвалидност се губи повече от 50% от работоспособността), или развита непоносимост към определени елементи от работната среда, алергия, свръхчувствителност и т.н.
  2. Това здравно състояние на служителя е потвърдено чрез заключение на ТЕЛК или НЕЛК, в което е отразено, че то поражда невъзможност за служителя/работника да изпълнява точно определена работа по трудовото правоотношение.
  3. Липсва свободна щатна длъжност в предприятието (това обстоятелство се доказва от работодателя), която е подходяща за здравното състояние на работника/служителя и отговаря на професионалната му квалификация.

Заключение

Сега знаете как се прекратява трудов договор по чл. 325 от КТ и по чл. 326 от КТ.

За други основания за прекратяване на трудов договор, както и кой се ползва със закрила от уволнение, вижте подробната ни статия на тема Кодекс на труда и уволнение. Там ще научите и повече за предизвестието за прекратяване, като например това, че срокът на предизвестието е обичайно 30 дни.

При нужда от консултация и съдействие от добър адвокат по трудово право, свържете се с нас. Ще се радваме да помогнем по тези и други правни въпроси.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532