Please enable JS

Търговски регистър (ТРРЮЛНЦ): основни аспекти


Търговски закон: Основни аспекти, промени и форсмажор

Какво означава ТРРЮЛНЦ?

Съкращението ТРРЮЛНЦ означава Търговски регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел. Това е електронна база данни, част от Агенцията по вписванията. Търговските регистри вече не се водят към окръжните съдилища и всички дела се прехвърлят към Агенция по вписванията. В нея подлежат на вписване:

Търговци;

  • Клонове на чуждестранни търговци;
  • Юридически лица с нестопанска цел;
  • Клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.
  • В ТРРЮЛНЦ се вписват всички лица и фирми, които са задължени по закон.

Дейности на Търговския регистър

Търговският регистър поддържа няколко основни дейности като:

  • Вписване на нови търговски дружества и/или сдружения, както и последващи промени;
  • Обявяване на обстоятелства и актове;
  • Подават се годишни финансови отчети;
  • Закриване на фирма.

Всеки потребител лесно може да получи информация относно дадена фирма или лице онлайн, да направи справка или да издаде удостоверение. 

Търсения и справки могат да се извършат по наименование или ЕИК на фирмата, име, ЕГН или ЕИК на съдружник/едноличен собственик или име, ЕИК или ЕГН на юридическо лице. Удостоверения или преписи на документи могат да бъдат издавани на място в Агенцията по вписванията на хартиен носител или през електронния портал онлайн срещу съответните такси.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Как се подават документи в Търговския регистър?

 

Заявления към Търговския регистър могат да се подават както в териториалните  подразделения, така и по електронен път. По електронен път документите се подават с електронен подпис по всяко време на денонощието.

При подаване на място към заявлението се прилагат и нотариално заверени документи. Те се сканират и прилагат към делото на съответния търговец или ЮЛНЦ. Важно: при подаване на документи онлайн се дължи 50% от регулярната такса. 

Уникалният входящ номер, който ще получите при подаване на заявлението, е във формата „ггггммддччммсс” - година, месец, ден, час, минута, секунда.

Длъжностното лице се произнася по заявлението в тридневен срок, освен ако по закон не е предвидено друго. Резултатът може да бъде постановяване на вписване, издаване на указания или отказ.


Ако се нуждаете от съдействие при подаване на документи в Търговския регистър или в случай на отказ, не се колебайте да се свържете с нас. Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ