Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ


Търговски закон: Основни аспекти, промени и форсмажор

Търговският регистър и регистърът за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) са електронна база данни, водена от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

В Търговския регистър подлежат на вписване:

 • търговци,
 • клонове на чуждестранни търговци,
 • юридически лица с нестопанска цел,
 • клонове на чуждестранни ЮЛ с нестопанска цел,
 • всички останали лица и фирми, задължени по закон. 

Основни дейности

Търговският регистър поддържа следните дейности:

 • Вписване на нови търговски дружества и/или сдружения, както и последващи промени;
 • Обявяване на обстоятелства и актове;
 • Подаване на годишни финансови отчети;
 • Закриване на фирми.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Електронен портал

През 2020 г. с финансиране по оперативна програма “Добро управление” на Европейския съюз е създаден Единен портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенция по вписванията. Той обединява базите данни на Търговския и Имотния регистър и осигурява лесен и бърз достъп до важна информация. 

В електронния портал търговците и юридическите лица могат да:

 • правят търсения и справки за физически лица, юридически лица и входящи номера (с ЕИК, име и ЕГН);
 • да подават заявления и декларации онлайн с електронен подпис;
 • да получават издадени удостоверения и преписи на документи.

В портала потребителите могат да открият още образци на заявления, нормативни уредби, засягащи Търговския регистър, както и актуални новини. Към момента регистърът няма мобилно приложение.

Подаване на документи

Заявления към Търговския регистър могат да се подават както в териториалните  подразделения, така и през единния портал на Агенция по вписванията (с електронен подпис по всяко време). 

При подаване на място към заявлението се прилагат и нотариално заверени документи. Те се сканират и прилагат към делото на съответния търговец или ЮЛНЦ. Уникалният входящ номер, който ще получите при подаване на заявлението, е във формат „ггггммддччммсс” - година, месец, ден, час, минута, секунда.

Длъжностното лице се произнася по заявлението в тридневен срок, освен ако законът не предвижда друго. Резултатът може да бъде постановяване на вписване, издаване на указания или отказ.

Такси, събирани от Търговския регистър

Най-често събираните таксите са за:

 • регистрация или заявяване на промяна на ООД/ЕООД; 
 • регистрация или заявяване на промяна на АД/ЕАД;
 • обявяване на годишен финансов отчет.

Забележка: безплатно е обявяването на декларация за липса на дейност.

Ако документите се подадат по електронен път, се дължат 50% от регулярната такса.

Международно сътрудничество

През 2022 г. българският ТР става пълноправен член на международния Форум на търговските регистри. Български представители ще участват за първи път в дискусии за нововъведения в областта на дружественото право и търговската регистрация. Крайната цел е чрез международно сътрудничество да се въведат подобрения на регистърната система в България. 

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското право. Ако се нуждаете от съдействие или консултация при подаване на документи в Търговския регистър или в случай на отказ, не се колебайте да се свържете с нас.


Ако се нуждаете от съдействие при подаване на документи в Търговския регистър или в случай на отказ, не се колебайте да се свържете с нас. Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532