ТРУДОВО ПРАВО

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации, изготвя всички необходими документи и предлага съдействие във връзка с всякакви въпроси, уреждащи трудовите правоотношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.); адвокатите ни по трудово право вземат под внимание специфичната дейност на клиента.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е сред лидерите години наред в областта на трудовото право в престижната международна класация Chambers and Partners.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Прекратяване, изменение и изготвяне на (индивидуални) трудови договори, проектодоговори, длъжностни характеристики, споразумения, анекси и други документи, свързани с трудовото законодателство
 • Подготовка на колективни трудови договори и преговори със синдикални организации
 • Проверка на всички свързани документи и запознаване на клиента (работодателя, работника или служителя) с правата и задълженията му, включително с всички полагащи се компенсации
 • Преструктуриране и промени в организацията на труда
 • Съкращаване на персонал и масови уволнения (например при намаляване на обема на работа), включително незаконно уволнение
 • Проверка на основанието за прекратяване на трудово правоотношение
 • Иск за отмяна на незаконно уволнение, иск за възстановяване на работа, иск за обезщетение и др.
 • Правни становища по всички свързани въпроси
 • Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите и дисциплинарно производство
 • Имуществена отговорност на работниците и служителите
 • Отговорност на работодателя към наетите на трудов договор лица във връзка с: предоставяне на здравословни и безопасни условия на труд; застраховане на работниците и служителите; закрила при уволнение; продължителност на работното време; извънреден труд; трудоустрояване; командироване на работници и служители; трудово възнаграждение и системи за заплащане на труда; неизползван отпуск при прекратяване на трудовия договор и др.
 • Предоставяне на временна работа – изготвяне на трудови договори с предприятие, което осигурява временна работа; изготвяне на договори между предприятие, осигуряващо временна работа и предприятие ползвател по смисъла на Кодекса на труда
 • Консултации на работодатели и работници/служители относно уреждане статута на пребиваване и работа на чужденци, наети и полагащи труд в Република България
 • Консултации по трудовоправни въпроси, свързани със защитата на лични данни
 • Съдействие чрез медиация при воденето на преговори между работодатели и работници и служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудови спорове
 • Представителство и защита пред Инспекцията по труда, НОИ и други институции и компетентни административни органи
 • Представителство пред синдикални организации
 • Процесуално представителство пред съдебни инстанции по съответните спорове и дела

 

Накратко, правните специалисти от нашата адвокатска кантора следят за спазването на нормативните актове, регламентиращи изменение на трудовото правоотношение, безопасност и закрила на труда.

Адвокатите по трудово право от “Данаилова, Тодоров и партньори” консултират както работници и служители, така и от друга страна работодатели. Ние съдействаме с разрешаване на всякакви казуси по трудово и осигурително право, като целта ни е максимална полза за вас. Обслужваме клиенти из цяла България на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Потърсете ни за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532