Please enable JS

ПРАВНИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ

Всеки казус е индивидуален и препоръчваме използването на услугите на добър адвокат при договори и всякакви правни сделки за най-добра защита на вашите законни интереси. 

Нашата адвокатска кантора предлага правни консултации и изготвя проекти на документи във връзка с провеждане на преговори; сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки); учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и пр.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

  • Преддоговорни отношения: договаряне и/или предоговаряне на условия по сделки; участие в преговори; изготвяне на предварителни договори; преглед на договори с агенции за недвижими имоти и др.
  • Съдействие и правна помощ при сключването на договор, сделки с недвижими имоти (покупко-продажба на недвижими имоти), събирането на вземания (просрочени задължения) и др.
  • Изготвяне на договор и предварителен договор, изменение на всички видове търговски договори, включително, но не само: договори за доставка на стоки и услуги, договори за цесия, договори за посредничество, споразумения за конфиденциалност, договори за строителство и др.
  • Изготвяне и изменение на всякакви документи, уреждащи граждански правоотношения (включително договори за наем, договори за заем, договор за изработка и др.)
  • Водене на преговори, подготовка на договори и пълен комплект от документи при закупуване на дружества, търговски предприятия, бизнес и ноу-хау
  • Изготвяне на споразумения между съдружници и акционери, консултиране по различни аспекти на корпоративните правоотношения
  • Преглед и ревизиране на договори за съответствие със законодателството на Република България, както и с европейското законодателство
  • Неизпълнение / изпълнение на задълженията по договори – консултации, анализи и съдействие при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове; медиация; предприемане на действия за защита на правата по съдебен ред; изготвяне на всякакви необходими документи в тази връзка (уведомления, нотариални актове и покани, споразумения, молби и др.)
  • Процесуално представителство на гражданите и юридическите лица пред съответните органи

 

Опитните ни адвокатите по правни сделки и договори предоставят правно обслужване на клиенти на български, английски, руски, френски и немски език и консултират в София и страната.

 

Свържете се с нас за консултация по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ