ДАНЪЧНО ПРАВО И СЧЕТОВОДСТВО

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства и пр. Също така, опитни експерти оказват съдействие по отношение на редица счетоводни и съпътстващи ги услуги.

Нашите висококвалифицирани адвокати по данъчно право предоставят правни услуги във връзка със:

 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси
 • Извършване на данъчно-правни анализи по всякакви въпроси
 • Подготовка на документи за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Извършване на регистрации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически и юридически лица
 • Съдействие във връзка с данъчни задължения и данъчно планиране, включително във връзка с придобиване на имущество, при учредяване на дружества, при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и др.
 • Предоставяне на мнение относно ревизионни доклади и актове, както и подготовка на възражения и жалби по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
 • Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти или Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
 • Изготвяне на ведомости за заплати и трудови досиета
 • Преглед и предоставяне на мнение относно достоверност на счетоводни записи и/или финансови отчети
 • Подготовка на документите за приемане на годишни финансови отчети и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 • Съдействие при избор на одитор и съдействие по време на одит
 • Съдействие при издаване на ревизионен акт, деклариране на общ оборот при извършена стопанска дейност и пр.
 • Ревизии и обжалване на ревизионни актове, актове от НАП, наказателни постановления, данъчни ревизионни актове (ДРА) и други актове по реда на ДОПК
 • Данък върху доходите, данък върху недвижими имоти, корпоративен данък, данък върху наследства и др.
 • Данъчно консултиране при търговски преструктурирания и сделки, във връзка със започване, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, предоставяне и получаване на финансирания, придобивания и продажби на активи, предприятия или части от тях, стартиране в нови пазари
 • Съдействие при местни и чуждестранни инвестиции
 • Представителство пред данъчната и приходната администрация (НАП) при спорове, както и процесуално представителство пред съдебните органи при данъчни дела
 • Съдействие относно правилата за определяне на пазарни цени
 • Всякакви други въпроси от българското и международното данъчно право

 

Адвокатите от “Данаилова, Тодоров и партньори” ще ви съдействат по всякакви въпроси от областта на данъчното право и счетоводството, като стриктно следят последните промени в данъчното законодателство. Имаме богат опит със съдебната практика и данъчните ефекти върху различни видове сделки.

Услугите ни са ориентирани към всички лица, които развиват дейност в България чрез търговско дружество или представителство, както и лица, упражняващи свободни професии. Предоставяме на своите клиенти информация и помощ по отношение на данъците върху доходите на физически лица, както и на юридически такива.

Спектърът от предлаганите от нас услуги обхваща основните области като подоходно облагане (преки данъци), ДДС и други косвени налози, международно облагане, местни данъци и такси, данъчния процес, както и много други.

Знаем, че правилното и навременно структуриране и планиране на данъчното облагане е от голямо значение за успешния резултат от вашите транзакции или инвестиции. Ето защо  внимателно следим за промени в данъчния закон и работим в тясна връзка с вас, за да ви информираме и асистираме своевременно.

Предлагаме консултация с опитен адвокат по данъчно право в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532