Please enable JS

Авторско право: основни аспекти, обекти и защита

Авторското право е основен юридически инструмент, предназначен за защита на интелектуалната собственост и творческите произведения. То осигурява на авторите на литературни, художествени, музикални, драматични и други творби права върху използването, разпространението и възпроизвеждането им.

Настоящата статията цели да разгледа различните аспекти на авторското право и да предостави информация за основните права и задължения, които произтичат от него. Ще бъдат обсъдени важни концепции като носителите, обектите и сроковете на защита на авторското право, изключенията и ограниченията, както и професионалните правни услуги, които адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” може да Ви

 

Авторско право в България 

В България интелектуалната собственост и отношенията при възникването и използването ѝ са нормативно уредени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Държавният орган, който отговаря за защитата на тези права и всички прилежащи дейности и процедури, е Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на културата. Обект на този закон са произведенията на науката, изкуството(включително музиката) и литературата.

Важно е да се отбележи, че авторските права не са “автоматично” защитени от държавата. Често процедурата по защитата им е следствие от тяхното нарушаване - авторът/създателят (или неговият правен представител) забелязва нарушението и търси защита по граждански, административен или наказателен ред.  

 

Кои са обектите на авторско право?

ЗАПСП определя обектите на авторско право като всякакви произведения на литературата, изкуството и науката, които са продукт от творческа дейност, изразен под каквато и да било обективна форма. Ал. 1 и 2 на член 3 от Закона дават конкретни примери за обекти на авторско право, които най-общо могат да бъдат разделени на първични и вторични произведения. 

Важно е да се има предвид, че освен долуизброените примери обект на авторско право могат да бъдат предварителни скици, планове и чернови, както и само отделна част от дадено произведение.

 

Първични произведения:

 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми (при компютърни програми и бази данни, създадени по трудово правоотношение, авторското право принадлежи на работодателя, ако няма друга предварителна уговорка);
 2. музикални произведения;
 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 4. филми и други аудио-визуални произведения;
 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 8. одобрени архитектурни проекти и проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 9. графично оформление на печатно издание;
 10. кадастрални карти и държавни топографски карти.

 

Вторични произведения:

 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • събрани две или повече произведения или материали - периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и др.

 

Според ЗАПСП от защита на авторско право са изключени:

 • нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
 • идеи и концепции;
 • фолклорни творби;
 • новини, факти, сведения и данни.

 

Кой е носителят на авторско право?

Обикновено за носител на авторското право над дадена творба се счита неговият автор/създател (физическо лице) до доказване на противното и ако съответното лице е поставило свой отличителен и идентифициращ знак (подпис, име и т.н.) върху:

 • оригиналното произведение; 
 • копия или екземпляри от оригиналното произведение;
 • опаковката на произведението или неговите копия/екземпляри.

Ако авторът иска да запази анонимността си, носител на авторското право става физическото или юридическо лице, което е разпространило произведението с изричното съгласие на автора. 

Ако произведението е продукт на повече от един автор, всички съавтори са носители на авторското право и съответно всяко ползване, преработване и възпроизвеждане трябва да бъде съгласувано с всеки от авторите. Ако не бъде постигнато единодушно съгласие, решение на казуса се търси по съдебен път. 

Ако творбата е създадена по поръчка, авторското право принадлежи на автора, но поръчващият има право да използва произведението без изрично разрешение от автора и за целите, за които е било поръчано. 

Единствено при произведения, чиито отделни части са труд на отделни автори, е възможно да се поиска разрешение само от един от съавторите за използването на неговата част.

 

Съдържание на авторското право: имуществени и неимуществени права

Съдържанието на авторското право е комплексно и затова в ЗАПСП е разделено на имуществени и неимуществени права.

 

Неимуществените (нематериални) авторски права са свързани с:

 • признаването на авторство върху даденото произведение - със собственото му име, под псевдоним или анонимно (неотчуждимо право);
 • обозначаването на името или псевдонима със специфичен знак или по специфичен начин при всяко използване на творбата (неотчуждимо право);
 • достъп до оригинала на произведението, ако той е във владение на друго лице;
 • разгласяването и ползването на произведението (място, време, начин);
 • правенето на всякакви промени в съдържанието на творбата, противопоставяне на промени от трети лица и дори възпрепятстване на използването на творбата (освен ако не става дума за реализирани произведения на архитектурата - тогава авторът дължи обезщетение за претърпените вреди на лицата, придобили права за ползването на неговото произведение).

Както е посочено по-горе, правата за признаване на авторство и за обозначаване на името или псевдонима на автора при всяко използване на произведението са неотчуждими. За отчуждаването на всички други изредени неимуществени права е необходимо изрично писмено съгласие.

 

Имуществени (материални) авторски права 

Изключително право на автора е да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица - физически и юридически. Това право се счита за материално, защото авторът има право да поиска възнаграждение срещу споделянето на правото за използването на творбата си. 

Законът обособява следните форми на използване на произведението:

 • излъчване по безжичен път – по радио или телевизия; 
 • предаване по кабел – под шапката на това определение се включват всички технически способи;
 • право на достъп – електронно предаване (по интернет), което дава достъп на неограничен брой лица в удобно за тях време и място. 

За използване на произведението се считат:

 • възпроизвеждане - “пряко или непряко размножаване в един или повече екземпляри [...] под каквато и да е форма (постоянна или временна)”, включително и цифрова такава и на електронен носител; 
 • разпространение на оригинала или екземпляри от творбата - продажба, замяна, дарение, даване под наем, съхраняване в търговски количества (включително предложение за гореизброените);
 • публично представяне или изпълнение (главно за музикални и литературни произведения); 
 • преработка (изменение с цел създаване на ново, но производно на оригинала произведение) и превод, 
 • излъчване по безжичен път;
 • внос и износ в трети държави. 

 

Колко време трае авторското право?

ЗАПСП закриля авторското право до смъртта на автора и 70 години след нея (броенето започва от 1. януари в годината, следваща годината на смъртта). През тези 7 десетилетия авторското право се прехвърля на авторовите наследници или при липса на такива - от държавата чрез Министерство на културата). 

Ако произведението е създадено от повече от едно лице, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. А ако авторът е взел решението да запази анонимността си, авторското право продължава 70 години след разгласяването на творбата за първи път. 

 

Сродни на авторските права

Както предполага името му, в ЗАПСП е предвидена и закрилата на сродните на авторските права. Носители на тези неимуществени права са:

 • артистите / изпълнителите със своите изпълнения на дадено произведение; 
 • продуцентите на звукозаписи;
 • продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение;
 • радио и телевизионни организации със своите програми.

 

Как се урежда използването на едно произведение?

ЗАПСП и Търговският закон уреждат използването на авторски произведения със специални договори, които на първо място следват правилата на облигационното право и тези за търговски сделки и чак след това конкретните разпоредби на ЗАПСП. 

С такива договори авторът отстъпва на ползвателя изключителното или неизключителното право да използва неговата творба при определени условия или срещу възнаграждение. Договорите обикновено се сключват със съдействието на адвокат, специализиращ в авторското право.

ЗАПСП предвижда и т.нар. “свободно използване на произведения” - ползване, ненарушаващо авторските права и за което не се изисква изрично позволение от автора и заплащане на възнаграждение. Основното изискване е ползването/възпроизвеждането на творбата да е с нетърговска цел и да бъде изплатено справедливо възнаграждение. Примери за свободно ползване са:

 • временно възпроизвеждане с преходен или инцидентен характер;
 • цитиране на вече разгласена творба, ако се посочи името на автора;
 • включване на части от вече разгласено произведение в анализи и коментари с научно-изследователска цел и с посочено името на автора и източника.

 

С какво може да Ви е от помощ адвокат по авторско право?

Професионалната правна помощ в сферата на авторското право може да Ви спести много време и усилия. Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” ще Ви съдействат с всякакви въпроси и казуси, свързани със защитата на Вашата интелектуална собственост. 

Нашият екип от опитни адвокати може:

 • да осигури защитата на Вашето авторско право, търговска марка, изобретение, лични данни и др.;  
 • да Ви помогне при изготвянето, изменението, прекратяването и неизпълнението на договори за ползване на Ваше произведение;
 • да Ви представлява пред Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и пред Министерство на културата и други компетентни държавни органи;
 • да Ви представлява процесуално при възникнал съдебен спор относно нарушено авторско право, нелоялна конкуренция или неспазена търговска тайна.

Пълния набор от предлаганите от нас специализирани услуги можете да намерите тук.

Предоставяме консултации в областта на интелектуалната собственост и авторското право в София и други големи градове в страната; работим на български, английски, руски, френски и немски език.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация, а ние ще се погрижим да намерим бързо и професионално решение на Вашия казус. Очакваме Вашите запитвания!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ