ТРАНСПОРТНО ПРАВО

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации, правна защита и изготвя необходимата документация в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както по отношение на пътнически, така и по отношение на товарни превози.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е дългогодишен лидер в областта на транспортното право в престижната международна класация Legal 500 и също така отличено в Chambers and Partners.

Нашите адвокати по транспортно право предоставят правни консултации и услуги във връзка с:

 • Изготвяне на договори за обществен превоз на пътници (PSC) в съответствие с REGULATION (EC) No 1370/2007 и местното законодателство
 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари в България и Европейския съюз
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения за всякакъв вид превозни средства
 • Всякакви транспортни въпроси с международен елемент
 • Изготвяне и изменение на общи условия при договори за превоз; консултация при сключване на такива; извършване на преценка за съответствие на общи условия с действащото законодателство
 • Условия относно товарене и обезопасяване на товара
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки / Закона за концесиите в областта на транспорта
 • Сключване на всякакви видове договори в областта на транспорта, включително договори за превоз, договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Отговорност на превозвачи за настъпили по време на превоза щети; Претенции на пътници спрямо превозвачи
 • Регулиране на щети от забавяне на доставка с налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза
 • Консултиране по всички въпроси, касаещи работното време и условията на труд на шофьори, включително командировки, почивки, формиране на работна заплата и др.
 • Рекламации и искове за обезщетение за вреди, настъпили за изпращача, при цялостна или частична липса или повреда на товара; при забава на извършвания транспорт
 • Правата на пътници при отказан достъп на борда на самолет или отмяна / голямо закъснение на полети
 • Уреждане на въпроси със застрахователни компании във връзка със сключени застраховки
 • Процесуално представителство пред всички инстанции или арбитражен съд по спорове, подчинени на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
 • Правна помощ и обжалване на  административно-наказателни постановления и административни нарушения

 

Предлагаме консултации на български, английски, руски, френски и немски език.

За повече информация във връзка с транспортното и спедиторско право и консултация с опитен адвокат по транспортно право в София и страната, свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532