ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Нашата правна кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в сферата на обществените поръчки, концесиите, търговете и конкурсите във всички техни етапи – подготвя документи за участие в съответните процедури; извършва анализ на проектите на договори; предоставя консултации при сключване на договори; оказва правно съдействие при оспорване на резултати от проведена процедура и др.

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” е с богат опит в теорията и съдебната практика и често сред първите в категория “Проекти и публично-частно партньорство” в престижната международна класация Legal 500.

Нашите адвокати по обществени поръчки предоставят следните правни услуги на своите клиенти::

  • Съдействие по отношение на възложители при изготвяне на документация за обществена поръчка (включително методиката за определяне на комплексната оценка, образци на документи и проект на договор)
  • Подпомагане на кандидати / участници при изготвяне и представяне на необходимите документи за участие (изготвяне на офертите)
  • Съдействие при изготвяне на запитвания за разяснения до възложителя
  • Анализ на проекти на договори за обществена поръчка и съдействие по въпроси, свързани с изпълнението на договори за възлагане на обществена поръчка / концесия
  • Предприемане на извънсъдебни и/или съдебни действия във връзка с неизпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка / концесия
  • Обжалване на незаконосъобразни актове на възложител; обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията; изготвяне на жалба
  • Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител
  • Изготвяне / изменение на документи за участие в търгове, конкурси и др., съобразно действащото законодателство и съответните изисквания на възложителя
  • Извършване на анализи, проучване на добри практики и консултиране във връзка с участие в проекти по програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/

 

Сферата на обществените поръчки е една от най-динамично развиващите се. Нашите специалисти са високо квалифицирани и следят за правилното тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Така възлагането на обществените поръчки се извършва при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, а крайният резултат е ефективно разходване на публичните средства и защита на интересите на възложителите и участниците в този процес.

Накратко, нашите опитни адвокати ще ви съдействат при подготовка и провеждане на всички етапи от процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и при процедурата по обжалването им. Предлагаме консултации в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532