НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

При всякакви сделки с недвижими имоти често е препоръчително да потърсите правно съдействие от добър адвокат по недвижими имоти.

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и всякакви правни услуги в областта на недвижимите имоти, изготвя проекти на документи във връзка с обследване правния статут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях; придобиване и разпореждане с правото на собственост върху недвижими имоти; учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти; както и във връзка с всякакви други видове сделки от подобен характер.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е сред лидерите години наред в категорията “Недвижими имоти и строителство” в престижната международна класация Legal 500.

Нашите адвокати по недвижими имоти предоставят правна помощ във връзка с:

  • Обследване на собствеността и статута на недвижими имоти, извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията - Имотен регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински администрации и др.
  • Правни консултации при придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижим имот (нотариални актове) и изготвяне на всякакви други видове договори за прехвърляне на собственост (замяна, дарение, доброволна делба и др.)
  • Изготвяне на всякакви други договори във връзка с недвижими имоти (договори за лизинг, договори за управление на недвижими имоти и др.)
  • Правни консултации при отдаване под наем на недвижими имоти и изготвяне на договор за наем
  • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с покупката на имоти и разпореждането с тях; детайлна проверка на собствеността, вписани искови молби, нотариален акт и др.
  • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с учредяване, придобиване и разпореждане с ограничени вещни права върху недвижими имоти (право на строеж, право на ползване, сервитути и др.) и детайлна проверка на правата върху тях
  • Консултиране по всички аспекти на финансиране и инвестиране в недвижими имоти, управление и последващи продажби
  • Структуриране на портфолио от недвижими имоти, придобити с инвестиционна цел
  • Изготвяне на договори за строителство (включително договори по FIDIC, договори за изграждане на инфраструктурни обекти и др.); консултации по правни и регулаторни въпроси, касаещи строителството и устройственото планиране
  • Съдействие и (процесуално) представителство пред държавни и общински органи и съдебни инстанции при всякакви имотни казуси и сделки за покупко-продажба на недвижими имоти

 

Накратко, ние ще ви съдействаме по време на целия процес по осъществяване на сделка с недвижими имоти - от изготвянето на предварителен договор до изповядване на сделката.

Вижте в нашата статия защо предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е жизненоважен и е добре да използвате услугите на опитен адвокат по недвижими имоти.

 

Потърсете ни за консултация, комплексно правно обслужване и повече информация по всякакви правни казуси, свързани с недвижими имоти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532