ТЪРГОВСКО ПРАВО

Нашата адвокатска кантора предоставя комплексно правно обслужване в областта на търговското право, а също така консултира, оказва съдействие и изготвя проекти на документи във връзка с отделни корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на търговски сделки и др.

Нашите адвокати по търговско право предоставят правни услуги, свързани с:

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

 • Учредяване и регистриране на търговски дружества
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества – изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове, изготвяне на корпоративни документи, свързани с годишните финансови отчети, назначаване и освобождаване на представители на търговски дружества и вписване на съответните промени в Агенция по вписванията – Търговски регистър и др.
 • Сделки за прехвърляне на дружествени дялове – съдействие при преговори между двете страни и изготвяне на съответните договори и други необходими документи, свързани с търговската дейност
 • Правен анализ и изследване на текущото състояние на търговски дружества и тяхната дейност преди придобиването им (due diligence)
 • Структуриране и регистрация на проектни дружества (SPV) за реализиране на конкретни проекти и привличане на инвестиции
 • Предоставяне на правни консултации в случай на спорове и проблеми в отношенията между съдружници и акционер
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма
 • Ликвидация на търговски дружества в съответствие с процедурата, регламентирана в Търговския закон
 • Представляване и правни консултации в процедура по несъстоятелност на дружества
 • Търговски сделки – съдействие при преговори; изготвяне / изменение / прекратяване на договори и едностранни сделки; изпълнение / неизпълнение на договори и едностранни сделки, покупко-продажба на предприятия и др.
 • Изготвяне на документи във връзка с дейността на търговски дружества (констативни протоколи, уведомления, покани, пълномощни и др.) и вписване на промени
 • Всякакви въпроси, свързани с правната уредба и правното положение на търговците, както и с производството по несъстоятелност

 

При нас ще намерите опитен адвокат по търговско право в София и страната, който ефективно ще разреши вашия правен казус. Сред нашите клиенти са юридически лица от разнообразни сфери и сектори. Предлагаме обслужване на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Потърсете ни за консултация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532