Регистрация на търговска марка: Какво трябва да знаете


Регистрация на търговска марка.

Започвате или притежавате бизнес? Имате запазена марка, която отличава вашия продукт? Добра идея е да регистрирате търговската си марка, за да получите ексклузивни права върху нея и да можете да ги защитите при необходимост.

В тази статия ще намерите отговори на всички въпроси свързани с регистрацията на търговска марка и процедурата около нея.

Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите ви от тези на други лица. Този знак може да бъде дума, цифра, буква, рисунка, лого, фигура, формата на самата стока, комбинация от цветове, както и всякакви комбинации от тези знаци. Този знак често се нарича и “запазена марка”.

Какво печелите с регистрирането й?

Търговската марка е ключова за един бизнес. С регистрацията на търговска марка вие придобивате изключителни права върху този знак. Това означава, че:

 • можете да я използвате, тоест можете да поставяте знака върху стоките си и да ги предлагате на пазара;
 • можете да се разпореждате с нея, тоест да я прехвърляте или да разрешавате използването й от трети лица;
 • можете да забраните на други лица да използват в своята дейност знак, който е идентичен или много сходен с вашия и създава риск от объркване на стоките и услугите.

Ако някой реши да използва същата или подобна марка, той ще трябва да спре производството и продажбата и да ви плати обезщетение. Държавните органи са длъжни да ви съдействат и да защитят правата ви.

Ако пренебрегнете регистрацията на търговска марка, интелектуалната ви собственост няма да е защитена. Има опасност да загубите целия си пазар или значителна сума пари. Ето защо е важно да подадете заявка навреме.

Кой може да подаде заявка за регистрация на търговска марка?

Заявител на търговска марка може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице, както и чуждестранно такова. Чуждестранните лица биват представлявани пред Патентното ведомство от местен представител по индустриална собственост.

В българския закон няма изискване заявителят да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките (да извършва услугите), за които желае да регистрира търговската марка.

Какви са законовите изисквания за марката?

Преди регистрацията на марката трябва да се вземат под внимание някои условия, които законът поставя по отношение на самия знак като такъв:

 • да не се състои изключително от знаци или означения, които са обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на вашите стоки / услуги, да няма описателен характер;
 • да не противоречи на обществения ред и морала, тоест да не се употребяват обидни и непристойни думи и изрази;
 • да не въвежда потребителите в заблуждение за качеството и произхода на стоката;
 • да не включва гербове и знамена на държави, исторически и културни паметници;
 • да не е идентична на по-ранна марка, която се използва за означаване на идентични стоки или услуги, което би довело до объркване на потребителите.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Колко време отнема регистрацията на търговска марка?

За да бъде регистрирана, една търговска марка преминава през няколко етапа:

 1. Подаване на заявка
 2. Проверка от регистриращия орган
 3. Предоставяне на срок за опозиции
 4. Регистриране

В Европейския съюз и САЩ регистрацията отнема 7-8 месеца, а в България процедурата отнема над година.

Важното е, че вашата марка е защитена още от началото на процедурата, колкото и да трае тя. От значение е датата на подаване на заявката.

Процедура по регистрация на търговска марка

 1. Съдържание и подаване на заявката

  За регистрация на марка се подава заявка в Патентното ведомство. Това може да се извърши на място, по пощата, по факс или по електронен път.

  В заявката се посочват:

  • вашите име и адрес;
  • изображението на марката;
  • стоките и услугите, които ще бъдат означавани с нея;
  • документ за платена такса.

  Дължимите такси могат да се заплатят на касата в регистратурата на Ведомството, по банков път чрез стандартен банков превод или чрез електронно банкиране. Банковата сметка е посочена на сайта на Патентното ведомство.

  Държавната такса за международна регистрация на марката се определя от броя на посочените класове в заявката. За заявяване и експертиза до три класа таксата е 150 лв., за всеки следващ посочен клас – по 40 лв. и за публикация – 40 лв. Срокът за плащането им е един месец.

 2. Проверка на заявката

  Заявката за марка минава през две проверки.

  Първата проверка е свързана с това дали са изпълнени всички законови изисквания за изрядно оформяне на документите. При некоректност се дава срок да коригирате заявката си. Ако не го направите, процедурата по регистрация се прекратява.

  Втората проверка е свързана със самия знак, който искате да регистрирате като марка. Тя се извършва в 3-месечен срок от приключването на първата. Когато има основания за отказ, ще получите уведомление и възможност да предявите своите възражения в срок от 3 месеца. При изтичане на срока, без заявени възражения, ще получите пълен или частичен отказ.

  Важно е да знаете, че до вземане на решение по заявката можете да я оттеглите или да ограничите стоките и услугите, които ще предлагате с тази марка. Нямате право да внасяте промени в заявката, освен когато става дума за промени в името и адреса ви.

 3. Приключване на процедурата

  Процедурата по регистрация приключва с решение, с което или се регистрира марката на ваше име без промени и трябва да заплатите такса, или се отказва регистрирането на марката.

  В случай на отказ, можете да обжалвате в 3-месечен срок от датата на известието. Председателят на Патентното ведомство ще се произнесе по жалбата в срок от 3 месеца.

  Ако жалбата ви бъде приета като основателна, се разрешава регистриране на марката. Отхвърлянето на жалбата е равносилно на повторен отказ. Можете да подадете жалба срещу решението, което потвърждава отказа по заявката, пред Административния съд в град София в 3-месечен срок.

  Важно е да знаете, че нямате право да внасяте промени в марката по време на действие на регистрацията и / или при подновяването й.

Как да сте сигурни, че марката ви отговаря на изискванията?

За да имате всички шансове за успех, важно е да проучите предварително дали марката ви покрива изискванията, какъв е рискът някой да възрази срещу нея и т.н. В противен случай ще загубите първоначално платената такса. Има особености и в самото производство в Патентното ведомство. Ето защо е препоръчително да се консултирате със специалисти от самото начало.

Адвокатите, специализиращи в сферата на интелектуалната собственост, ще изследват вашата марка от законова гледна точка и в контекста на вече регистрирани търговски марки, за да ви предоставят обосновано становище за това дали вашата покрива изискванията. Те ще ви запознаят с рисковете в процедурата и ще ви дадат конкретни препоръки.

Освен това, добрите специалисти могат да следят за новопоявили се заявки за регистрация на търговски марки - а те са хиляди дневно - и да ви уведомят при наличие на някоя, която застрашава вашата, за да изкажете навреме възраженията си.

Какво се случва, ако някой възрази срещу регистрацията на марката?

Възможно е в хода на процедурата трето лице да възрази срещу регистрацията на вашата марка. Това не означава, че тя няма да бъде регистрирана, а процедурата просто ще бъде спряна до разрешаване на спора. В такива ситуации е възможно да използвате услугите на адвокат за посредничество и разрешаване на спора.

За кои продукти и услуги да регистрирате марката си?

Според съветите на Офиса по интелектуална собственост на ЕС, е добре да мислите мащабно, но реалистично.

Сега бизнесът ви предлага определени услуги, но скоро гамата от продукти може да се разшири. Имате ли план за развитие за близкото бъдеще? Добре е да го съобразите и при регистрацията на марка.

От друга страна, не изброявайте всички възможни стоки и услуги, които потенциално в някой бъдещ момент може да развиете. Посочването на повече стоки и услуги повишава риска от атака на марката по време на процедурата.

Помислете какви са целите ви – защита на цялостния бранд на бизнеса ви или защита на определен продукт. Преценете и на кой пазар искате да развивате бизнеса си – локално в България, в Европа или другаде.

Прекратяване на регистрацията на марка

Действието на регистрираната от вас марка се прекратява с отказ от ваша страна или изтичане на срока й на действие, който е 10 години от датата на заявката. В последната година от този срок или до 6 месеца от изтичането му можете да подадете искане за подновяване на регистрацията, като заплатите таксата от 300 лв. по чл. 4, т. 8 от Тарифата за таксите.

Важно е да знаете, че всеки може да поиска отменяне на регистрираната от вас марка, ако:

 • не сте започнали реално да я използвате в срок от 5 години от регистрацията, например няма стоки и продукти с нея в оборот;
 • използвате марката по начин, който заблуждава потребителите на означените с нея стоки и услуги.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Регистрация на търговска марка в ЕС

Какво е марка на Европейския съюз?

Марката на ЕС е знак за идентифициране и отличаване на стоки / услуги, който е валиден в целия Европейски съюз и е регистриран в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по реда, посочен в Регламент 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета.

Регистрацията на такава марка предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз. Това е едновременно и алтернатива, и допълнение към регистрацията на търговска марка по национален и международен ред.

Как се подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз?

Марка на Европейския съюз се заявява директно пред EUIPO. Заявката може да се подаде лично в приемната на Службата в Аликанте, да се изпрати по пощата, по куриер или по факс. Когато заявката е подадена по факс, не е нужно допълнително да се изпраща оригиналният екземпляр.

Възможно е и е-заявяване – чрез електронен формуляр по интернет. Разходите за обработване на електронните заявки са по-малко, затова използването на онлайн заявяването е препоръчително, а основната заявителска такса е по-ниска.

Заявката трябва да съдържа:

 • искане за регистрация на марка на Европейския съюз;
 • информация за идентифициране на заявителя;
 • списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
 • изображението на марката.

Заявка за марка на ЕС може да се подаде на всеки от официалните езици на Европейския съюз и той се приема за първи език. Посочва се и втори език измежду петте работни езика на EUIPO: испански, немски, английски, френски, италиански.

Всички действия пред Службата след приключване на регистрацията се извършват на втория език. Вторият език ще може да се използва и от трети лица за подаване на възражения, искания за отмяна или заличаване на регистрацията.

За всяка заявка се заплаща основна такса. В случаите на заявяване на повече от 3 класа, за всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса.

Международна регистрация на търговска марка

Можете да подадете международна заявка онлайн преди Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с помощта на услугата Madrid Goods & Services Manager (MGS Manager).

Заявка за международна регистрация на марка по реда на Протокола към Мадридската спогодба може да се подаде както въз основа на подадена заявка за регистрация на същата марка в Патентното ведомство, така и въз основа на вече регистрирана там марка.

Какви са предимствата на системата за международна регистрация?

Международната регистрация носи редица предимства за притежателя на една марка. След регистрацията й или подаването на заявка за регистрация във Ведомството на произхода, трябва да подадете само една заявка на един от официалните езици и да заплатите само една такса.

Така не е необходимо да се подават заявки във всяко едно Ведомство по марки от договарящите страни на различни езици и да се заплаща отделна такса за всяко ведомство.

Спестява се и времето за изчакване Ведомството на всяка договаряща страна, в която е поискана закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката.

Ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се счита, че марката е получила защита на територията на съответната договаряща страна.

С една заявка за международна регистрация можете да осигурите правна закрила на марката си във всички страни членки на Мадридския съюз. Международната регистрация важи в тези страни, които са изрично посочени в заявката.

Заключение

Сега знаете защо е важно да подадете заявка за регистрация на търговска марка  - след внимателна преценка на бизнес плановете ви - и каква е процедурата. Имате опция да регистрирате марката си в страната, в Европейския съюз и / или международно, като процедурите са подобни.

За допълнителни подробности, пристъпване към регистрация и плащане на такси се обърнете към официалния сайт на Патентното ведомство.Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер и в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532