Облекчения при подаване и обявяване на ГФО (годишен финансов отчет)


На 14.03.2020 г. в Държавен вестник са обнародвани изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по отношение обявяването на ГФО и ГДД чрез заявление Г2. Промените, приети от Министерството на правосъдието, касаят долупосочените категории предприятия съгласно Закона за счетоводството и са с незабавен ефект.

Промяната се отнася за:

 • микропредприятия;
 • малки предприятия;
 • средни предприятия;
 • предприятия от горните три групи, които са променили своята категория в друга;
 • предприятия от обществен интерес (само тези, които са променили категорията си);

Тези предприятия (търговски дружества или ЮЛНЦ), наред с ГФО (Годишния финансов отчет) и ГДД (Доклада за дейността), ще прилагат само допълнителна декларация по образец, която удостоверява, че ГФО и ГДД са приети от компетентния орган на предприятието. Т. е. за тях отпада изискването да представят други документи, доказващи изпълнение на изисквания за приемане на ГФО и ГДД.

Въведен е и образец за новата декларация - Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2.

Промяната не се отнася за:

 • големи предприятия;
 • предприятия от обществен интерес (които не са променили категорията си);

Тези предприятия не подават декларацията, описана в Промяна № 1. За тях се прилага старият ред и ще представят документите, доказващи изпълнение на изисквания за приемане на ГФО и ГДД.

В обобщение:

С направената и влязла в сила от 14.03.2020 г. промяна в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се цели облекчаване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия във връзка с окомплектоване на заявлението за обявяване на годишен финансов отчет и доклад за дейността. Вместо досега подаваните допълнителни документи, доказващи свикването и провеждането на общото събрание и приетите от него решения, въпросните предприятия ще представят декларация по образец.

Очаква се това да доведе до облекчаване на бизнеса по отношение на разходи откъм средства и време и едновременно с това подобряване и ускоряване на работата на администрацията на Агенцията по вписванията.

Измененията в Наредбата за търговския регистър са валидни за тазгодишната кампания по подаване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията до 30 юни.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Често задавани въпроси:

 1. Какво следва от измененията и допълненията в Наредбата за водене на търговския регистър?

  При подаване на Заявление Г2 за обявяване на годишни финансови отчети в Агенцията по вписванията вече няма да се изискват документи, които да доказват, че е била спазена процедурата за свикване и провеждане на заседание на компетентния за приемане на отчетите орган в ЮЛНЦ (покани за общо събрание, списък на актуалните членове на сдружението, протокол от общото събрание и т.н.). Вместо това като удостоверение за спазената процедура ще служи представената Декларация по образец. С нея законният представител на ЮЛНЦ ще декларира, че отчетите са приети от компетентния за това орган.

 2. Облекченият режим за деклариране на годишни финансови отчети и доклади за дейността отнася ли се за ЮЛНЦ, които се категоризират като голямо предприятие?

  Не. За ЮЛНЦ, които отговарят на условията за голямо предприятие, няма промяна. Продължава да важи старият режим, при който се задължават към Заявление Г2 да приложат пълния набор документи, доказващи, че отчетите са били приети от компетентния орган на организацията.

 3. Какво се разбира под “голямо предприятие” в случая?

  Според чл. 19 от Закона за счетоводството “големи предприятия са тези, които към 31 декември на отчетния период надвишават най-малко два от следните показатели:

  1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;

  2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;

  3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души“.Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532