Нов ред за обявяване на годишните финансови отчети (ГФО)


Нов ред за обявяване на годишни финансови отчети ГФО.

На 24.04.2020 г. бяха обнародвани изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“). Законодателните промени засягат реда за обявяване на ГФО и съпровождащите ги документи.

 

Следните изменения ще влязат в сила на 01.01.2022 г. и се изразяват в следното: 

 1. Процедурата за обявяване по електронен път на ГФО и годишни доклади за дейността ще бъде подчинена на допълнителни правила по Закона за статистиката. По-конкретно към заявленията за обявяване на съответните актове ще се прилагат следните документи:

  • попълнени статистически формуляри за задължителни изследвания, включени в Националната статистическа програма. За формулярите са утвърдени съответните образци със заповед на председателя на Националния статистически институт („НСИ“);
  • годишен отчет за дейността, който се подава пред НСИ, включващ съответните статистически справки и счетоводни документи.
 2.  

  Така посочените допълнителни изисквания ще бъдат актуализирани със заповед, издадена съвместно от председателя на НСИ и изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията. Заповедта ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

 

 1. Известни въпроси поражда новата регламентация за обявяване декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона за счетоводството. Съгласно измененията е възможно, но не задължително заявленията за обявяване на тези декларации да се подават  съгласно новия ред, описан в т. 1 на настоящата статия. Липсата на друга регламентация води до извода, че заявителите ще могат да изберат и досега действащия ред за обявяване на декларациите.
 2. Причините за въвеждането на въпросната алтернативна възможност предстои да бъдат изяснени. Повече информация ще бъде достъпна след обнародването на съвместната заповед на директора на НСИ и изпълнителните директори на Национална агенция за приходите и Агенцията по вписванията.

 

 1. Съгласно новите изменения отпада заплащането на държавни такси за обявяване на следните актове:

  • ГФО и консолидирани финансови отчети, ведно със съпровождащите ги документи, включително, но не само докладите по Глава седма от Закона за счетоводството (годишни и консолидирани доклади за дейността и др.);
  • декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона за счетоводството.

 

Считано от 24.04.2020 г. влезе в сила и нова разпоредба относно производствата по обявяване на ГФО и годишни доклади за дейността, които са започнали, но не са приключили към 01.01.2022 г. (§ 5. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ). По отношение на тези производства прилагането на декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ ще води до отпадане необходимостта да се прилагат други документи, удостоверяващи приемането по надлежния ред от органите заявителя на ГФО и годишни доклади за дейността. 

Следва да се има предвид, че по отношение на някои категории заявители, включително микро, малки и средни предприятия, доказването на горепосоченото обстоятелство понастоящем се извършва с декларация – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Този ред на доказване бе въведен неотдавна с чл. 62а, ал. 2, т. 2 от същата наредба. Предвид обстоятелството, че наредбата е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на изменения ЗТРРЮЛНЦ, то представянето на декларация – Приложение № 3 към същата наредба следва да отпадне, считано до 1.01.2022 г.

 


В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532