Видове търговски дружества: Правилният избор за бизнеса ви


Пръснати оранжвеи и черни въпросителни знаци.

Започвате свой бизнес и искате да регистрирате дружество?

А знаете ли какво трябва да бъде то?

Нужно e да се запознаете с Търговския закон и различните видове търговски дружества, за да направите правилния избор за вашия бизнес.

Видове търговски дружества

В България търговска дейност може да се развива в следните организационни форми:

 • едноличен търговец - ЕТ,
 • търговско дружество - ТД,
 • холдинг,
 • клон,
 • търговско представителство.

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества:

 • ООД (дружество с ограничена отговорност) - учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения;
 • ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) - собствеността на капитала е еднолична, тоест едно физическо или юридическо лице;
 • акционерно дружество - АД;
 • еднолично акционерно дружество - ЕАД;
 • събирателно дружество - СД;
 • командитно дружество - КД;
 • командитно дружество с акции - КДА.

Най-разпространените правни форми са ООД / ЕООД и ЕТ.

Всички дружества, регистрирани в България, независимо от националността на собственика, са български юридически лица и се управляват в съответствие с българското законодателство.

Търговският закон позволява едно лице да участва в неограничен брой дружества. Дружествата могат да се учредяват както от физически, така и от юридически лица.

Възможно е след възникване на предприятието то да се преобразува в друг вид.

Не се смятат за търговци следните лица:

 • физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
 • занаятчии и лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
 • лица, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Персонални срещу капиталови дружества

Персонални дружества са СД и КД, а капиталови дружества са ООД, АД и КДА. Различават се по няколко точки.

Персоналните дружества:

 • изискват личното участие на всеки съдружник;
 • участието в тях е непрехвърлимо;
 • напускането им от един от съдружниците води до прекратяване на дружеството;
 • при тях отговорност носят и съдружниците, успоредно с имуществото на дружеството.

Капиталовите дружества:

 • не изискват личното участие на всеки съдружник, а участието при тях е капиталово - със средства;
 • членството в тях е свободно прехвърлимо;
 • напускането им от един от съдружниците не води до прекратяването им;
 • съдружниците не носят отговорност извън имуществото на дружеството.

Какво да вземете предвид при избора на вид търговско дружество?

Изборът на правна форма е обвързан със спецификата на бъдещата търговска дейност, която ще бъде извършвана, поставените цели, броя на съдружниците, данъчното облагане и други фактори, които са упоменати по-долу.

Брой съдружници

Ако целта ви е извършване на търговска дейност самостоятелно, можете да регистрирате ЕТ, ЕООД или ЕАД.

Но ако не сте сами в бизнес начинанието си, задължително трябва да изберете едно от следните: ООД, СД, АД, КД или КДА (поне 4-ма съдружници).

Важно! Ако имате съдружници, много стриктно подгответе дружествения договор. Изяснете в него точно и ясно професионалните си взаимоотношения и ги разграничете от личните.

Наличен капитал

Преценете средствата си. Ако не разполагате с голям капитал или дейността не го изисква, можете да регистрирате ЕТ, ООД / ЕООД, СД или КД.

За ЕТ, СД и КД няма изискване за минимален капитал при учредяването.

За учредяване на ООД / ЕООД се изисква символичен минимален капитал - 2 лв.

Ако сферата и мащабите на дейността изискват по-голямо капиталовложение (над 50 000 лв.), по-добре е да изберете АД или ЕАД.

Понякога е препоръчително учредяването на дружество да се направи с по-голям от минималния изискван капитал (например да се впише 100 лв. капитал вместо минимално изисквания от 2 лв.).

Изисквания при регистрация

Според Търговския закон, търговците трябва да се регистрират чрез вписване в ТР. Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията.

Регистрацията на ЕТ е по-улеснена от тази на ТД.

Регистрацията на всички търговски дружества изисква подписване на дружествен (учредителен) договор от съдружниците (или устав на акционерите).

Таксите за регистрация също са различни, като най-ниската е за ЕТ.

Отговорност за задълженията на дружеството

Много е важно да вземете предвид отговорността за формирани задължения.

Търговецът може да носи неограничена, ограничена и/или солидарна отговорност за формиран дълг.

Неограничена отговорност

Неограничена отговорност има, когато едно лице отговаря с цялото си лично имущество за формирания дълг до размера на несеквестируемата част. Несеквестируемата част от личното имущество е определена от закона с цел да се осигури минимален праг на живот за лицето.

Неограничена отговорност има при ЕТ, СД и при част от съдружниците в КД и КДА. 

Ограничена отговорност

Ограничена отговорност има при търговските дружества, които формират капитал чрез вноски на съдружниците. Всеки съдружник е отговорен за задълженията на фирмата до размера на направената от него вноска в капитала на дружеството. В този случай има пълно разделение на личното от фирменото имущество.

Ограничено отговорни са съдружниците в ООД / ЕООД, АД / ЕАД и част от съдружниците в КД и КДА.

Солидарна отговорност

Солидарна отговорност може да има само при наличие на съдружници.

Когато съдружник е солидарно отговорен, той носи отговорност за целия дълг на дружеството, независимо кога е станал съдружник.

Солидарна отговорност има при ООД, СД и част от съдружниците в КД и КДА.

Дължими данъци и осигуровки

Те се формират по различен начин при ЕТ и търговските дружества, тъй като ЕТ е търговец-физическо лице, а всички останали търговци са самостоятелни юридически лица.

ЕТ се облага с патентен данък, ако извършва определени дейности, изброени в Закона за местните данъци и такси, или с данък върху печалбата, който е 15%. Освен това дължи и осигуровки върху печалбата.

Всички останали търговци, с изключение на тези, които се занимават с хазартна дейност или с кораби, се облагат с 10% данък върху печалбата. Когато изплащат натрупаната си печалба (разпределят дивидент) към собствениците си физически лица, дължат данък 5% върху разпределените дивиденти.

Най-често от данъчна гледна точка е по-изгодна правната форма ЕООД или при наличие на съдружник (съдружници) – ООД.

Защо да регистрирате ЕООД (ООД), а не ЕТ (едноличен търговец)?

За започване на малък бизнес (например с капитал до 50 000 лева) е по-добре да регистрирате ООД или ЕООД.

Също така, при развиването на търговска дейност, често може да сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на глоби от държавните органи. При регистрирането си като Едноличен търговец, ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество. Това значи, че за погасяване на задължения от дейността ви може да бъде насочено изпълнение и срещу личния ви автомобил например, притежаван от вас като физическо лице.

Ето защо е препоръчително да регистрирате ЕООД (ООД), където като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал.

Заключение

Сега познавате по-добре различните видове търговски дружества въз основа на Търговския закон. Точният избор на правна форма за реализиране на бизнес е ключов, защото това ще определи възможностите и ограниченията пред бизнеса ви, вашата отговорност, данъци и други.

Предвид множеството фактори, които трябва да се вземат под внимание, препоръчително е да се посъветвате с професионалист, за да направите напълно информиран и правилен избор на вид търговско дружество за своя бизнес.В случай, че се нуждаете от консултация, съдействие, както и изготвяне на всички необходими документи за регистрация на търговско дружество, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532