Кодекс на труда: Последни изменения

Кодекс на труда: Важни аспекти и промени през 2020 г.

Познаването на Кодекса на труда, един от основополагащите нормативни актове в сферата на трудовото право в Република България, е от еднаква важност както за работодателите, така и за служителите.
Основните разпоредби на Кодекса уреждат трудовите взаимоотношения и при подписването на трудов или граждански договор е добре да сте информирани относно своите права и задължения, независимо дали сте от страната на работодателя или от тази на работника/служителя. 

Въпреки че основните аспекти в Кодекса на труда са сравнително константни, често в Парламента се внасят нови проектозакони и предложения за промени и подобрения в него вследствие на искания от синдикати или асоциации на работодатели например.

Измененията понякога се налагат заради внезапните и динамични промени в заобикалящия ни свят и най-скорошният пример за това е пандемията от КОВИД-19, която завинаги промени начина, по който възприемаме трудовата сфера. Преди 2020 година работата от вкъщи беше рядкост и привилегия, докато сега, четири години по-късно, тя е по-скоро норма.

Разбира се, не е лесно да се следят всички нови закони, а и не е необходимо да се знаят дословно и в подробности. За целта е достатъчно да имате добър адвокат по трудово право, който да ви съветва и съдейства при необходимост.

Настоящата статия ще разгледа най-новите предложения (към месец март 2024 година) за изменения в Кодекса на труда и неговите основни аспекти, както и важността от професионална правна помощ при възникнали казуси, касаещи Кодекса.

Кодекс на труда: същност и цели

По дефиниция Кодексът на труда урежда “трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях”.

Целта на Кодекса е всеки гражданин да е свободен да практикува своята професия и да е защитен от закона, да му бъдат осигурени достойни и справедливи условия за изпълнение на трудовите му задължения. Кодексът също така спомага за “социален диалог” между държавните институции, служителите, работодателите и всички организации на работници и работодатели - с цел подобрение на трудовите отношения, условията на труд и всички други свързани аспекти.

Важни аспекти в Кодекс на труда

Кодексът на труда е един сред най-широко приложимите закони. Ето защо сме публикували редица статии по най-важните въпроси, за които този Кодекс се прилага.

Разгледайте следните теми и ако има въпрос, който ви интересува, а все още не е обсъден, не се колебайте да се свържете с нас.

 1. Уволнение на работници и служители - как се прекратява трудов договор по желание на работодателя или на служителя, уволнение при извънредно положение и закрила от уволнение.
 2. Обезщетение при съкращение - кога се дължи и как се изчислява?
 3. Регламент и правна помощ при трудова злополука
 4. Обезщетение при трудова злополука
 5. Специфики и сключване на трудов договор - включително какво трябва да съдържа всеки трудов договор, какво е времетраенето му, какъв срок за изпитване на служителя от постъпването му на работа се определя и още особености.
 6. Всичко за платения годишен отпуск

Прекратяване на трудов договор по чл. 326 и чл. 325 от КТ - включително как трудовият договор се прекратява при изтичането на срока, който е бил предварително уговорен, при изпълнение на определена работа, както и при невъзможност служителят да продължи да я изпълнява.

Последни предложения и промени в Кодекс на труда

Наскоро бяха внесени за обществено обсъждане предложения за определени изменения в Кодекса на труда, инициирани от Министерски съвет и от представители на партии. Както споменахме по-рано, една от основните промени на трудовия пазар е все по-разпространената опция за работа от разстояние. По време на пандемията от КОВИД-19 се наложи голяма част от работодателите да преструктурират начина на работа в своите предприятия и фирми и новата организация на труда се запази за много от тях и след отмяната на ситуацията на “извънредно положение”. 

Несъмнено това донесе много позитиви както за работодателите, така и за служителите, но същевременно и двете страни бяха изправени пред нови предизвикателства поради факта, че много от аспектите на работата от разстояние са недостатъчно или не са въобще регламентирани в съответното законодателство, а именно Кодекса на труда. По тази причина предложенията за промени в Кодекса през последните години са главно свързани с уреждането на дистанционната работа, но не само. 

Представяме ви най-важните предложения за изменения от последните месеци. Някои от тях са вече приети и обнародвани в Държавен вестник, а други тепърва подлежат на обсъждане.

 1. Създава се “единен електронен трудов запис” - тенденцията е трудовата книжка на хартиен носител да отпадне до 1-ви юни 2025 г. и като нейна алтернатива всеки работник/служител да разполага със своето трудово досие в електронен формат. Единният електронен трудов запис съдържа личните данни и цялата информация относно трудовия стаж на съответното лице.

 2. Във всеки трудов договор, който касае работа от разстояние ще трябва да бъде упоменато конкретно “място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата”. Предложението, което предстои да бъде гласувано в Парламента, е направено, за да могат да се гарантират безопасни условия на труд при дистанционна работа. 

На практика обаче тази промяна противоречи на обещанията за повече гъвкавост що се отнася до работата от разстояние и постановява, че всеки служител, работещ от вкъщи, ще може законно да извършва трудовите си задължения само от едно определено бюро или маса в дома си.

 1. Друго предложение за промяна гласи, че служителят/работникът, извършващ работа от разстояние, е длъжен да предостави писмена информация на работодателя за характеристиките на работното си място, за да се оцени риска за здравето и безопасността му.

  Този текст също е посрещнат с критика, особено от Алианса на технологичната индустрия - експертите са категорични, че е задължение на работодателя да осигури безопасни условия на труд на всеки свой служител, независимо дали той работи на място или дистанционно.

 2. Работник или служител, работещ от разстояние, ще има т.нар. “право на изключване” - по време на междудневната и седмичната си почивка няма да е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя си. Изключение е допустимо само ако подобен тип комуникация е изрично упоменато и позволено условие в индивидуалния или колективния трудов договор. 

Предложението обаче не касае лицата, които не работят дистанционно - тоест ако работите на място в офис, нямате право да “се изключите”. По тази причина текстът е силно критикуван както от служители и работодатели, така и от народни представители, но най-вероятно в близките седмици ще бъде приет и вписан както изменение в Кодекса на труда. 

 1. Предвижда се и възможността отработеното време, включително и това при дистанционна работа, нощен или извънреден труд, да се отчита чрез автоматизиран процес, в това число и през системи, базирани на изкуствен интелект. Всеки работник ще има правото да поиска достъп до тази база данни и работодателят ще е длъжен да му го предостави.

 2. Предложение, внесено от лидер на една от партиите в Парламента, гласи, че трябва да отпадне шестмесечният срок за изплащане на обезщетения при незаконни уволнения. Работникът ще има право да получава обезщетение за целия период - от незаконното си освобождаване от работа до възстановяването си.

В случай че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Адвокат по трудово право: правно съдействие за казуси, касаещи Кодекса на труда

Трудовите отношения са основна и неделима част от ежедневието ни, но за съжаление не са редки случаите на несправедливо ощетени страни поради липса на добро познание на Кодекса на труда.
Както работодатели, така и служители често не успяват да защитят правата си, тъй като не са добре информирани относно респективните наредби.

Както вече споменахме неведнъж, важно е да сте запознати със своите задължения и права, за да не попадате в подобни ситуации. Въпреки това не е необходимо да познавате закона като юрист - за важните моменти във всяко едно трудово правоотношение потърсете помощ от професионалисти.

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” вече години наред е сред лидерите в областта на трудовото право в престижната международна класация Chambers and Partners. Можете да се свържете с нас, за да уговорите предварителна консултация, по време на която ще се запознаем с вашия казус и ще ви предложим стратегия за решение на проблема. 

Нашите висококвалифицирани адвокати предлагат правни съвети, съдействие и изготвяне на всякакви документи във връзка с уреждане на трудовите правоотношения между работодател и работник/служител. Това включва и съставянето на вътрешни актове на работодателя (например правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и т.н.), като се взима под внимание специфичната дейност.

Правните ни експерти следят за спазването на нормативните актове, регламентиращи изменение на трудовото правоотношение, безопасност и закрила на труда. Адвокатите ни консултират както работодатели, така и служители или работници. Нашите правни специалисти оказват съдействие за разрешаването на всякакви казуси по трудово и осигурително право в цялата страна, включително и за чуждестранни граждани.

Надяваме се, че гореизложеният преглед на най-новите предложения за промени в Кодекса на труда ви е бил полезен. Важно е да следите за всички изменения в законодателството, за да сте наясно с правата и задълженията си в ролята си на служител/работник или работодател.

А ако се нуждаете от консултация и съдействие от добър адвокат по трудово право, свържете се с нас. Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” е винаги насреща и ще ви помогне при всякакви казуси и запитвания.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532