Please enable JS

Кодекс на труда: Важни аспекти и промени през 2020 г.


Кодекс на труда: Важни аспекти и промени през 2020 г.

Важно е да сте наясно с разпоредбите от Кодекс на труда, за да знаете какви са вашите права и задължения. В противен случай е възможно да се сблъскате с излишни главоболия и санкции.

Разбира се, не е лесно да се следят всички нови закони, а и не е необходимо да се знаят наизуст. За целта е достатъчно да имате добър адвокат по трудово право, който да ви съветва.

Нека видим какво урежда Кодексът на труда и какви са последните предложения за изменения в него от тази година.

Кодекс на труда: Какво урежда?

Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работодателя и работника или служителя, както и други непосредствено свързани с тях отношения.

Целта на Кодекса е да се осигури свобода и закрила на труда, достойни и справедливи условия за изпълнение на трудовите задължения, а също и осъществяване на социален диалог между държавата, служителите/работниците, работодателите и техните организации във връзка с уреждането на трудовите и свързаните с тях отношения.

Важни аспекти в Кодекс на труда

Кодексът на труда е сред законите, които вълнуват най-много хора. Ето защо сме публикували редица статии по най-важните въпроси, за които този Кодекс се прилага.

Разгледайте следните теми и ако има въпрос, който ви интересува, а все още не е обсъден, не се колебайте да се свържете с нас.

 1. Уволнение на работници и служители - как се прекратява трудов договор по желание на работодателя или на служителя, уволнение при извънредно положение и закрила от уволнение.
 2. Обезщетение при съкращение - кога се дължи и как се изчислява?
 3. Обезщетение при трудова злополука
 4. Специфики и сключване на трудов договор - включително какво трябва да съдържа всеки трудов договор, какво е времетраенето му, какъв срок за изпитване на служителя от постъпването му на работа се определя и още особености.
 5. Всичко за платения годишен отпуск
 6. Прекратяване на трудов договор по чл. 326 и чл. 325 от КТ - включително как трудовият договор се прекратява при изтичането на срока, който е бил предварително уговорен, при изпълнение на определена работа, както и при невъзможност служителят да я изпълнява повече.

Последни предложения и промени в Кодекс на труда

Наскоро бяха внесени за обществено обсъждане определени промени в Кодекса на труда. Ето най-важните сред тях:

 1. Кодексът на труда да се прилага вече и за чуждестранни работодатели по отношение на работниците и служителите им с място на работа в Република България, независимо от тяхната националност и дали са от държави-членки на Европейския съюз или не. Той да се прилага и за български работодатели, които наемат граждани на трети страни в чужбина.

  За място на работата да се счита седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено в договора или не следва от характера на работата (чл. 66).

 2. Излизането в отпуск да е възможно при минимум 4 месеца трудов стаж.

  Досега законът гласеше, че всеки работник или служител трябва да е натрупал най-малко 8 месеца трудов стаж на позицията, ако иска да излезе в платен отпуск. Сега този период се съкращава наполовина.

 3. За трудов стаж да се признава и времето на работа в международна организация, в която членува България.

  Такива организации са например НАТО и ООН.

 4. За трудов стаж да се признава и времето, през което работодателят не е успял да намери подходяща позиция за бременна служителка или служител с ТЕЛК.
 5. Предвижда се легална дефиниция на понятието “системно нарушение на трудовата дисциплина”, което е едно от основанията за дисциплинарно уволнение.

Допълнението по тази точка е приветствано от мнозина специалисти, тъй като към момента не съществува легална дефиниция за “системно” нарушаване на дисциплината. Това води до много правни спорове и противоречиви съдебни решения.

Проблемът се корени в това, че Кодексът на труда не допуска за едно и също нарушение да се налага повече от едно наказание. Тоест не е ясно възможно ли е ако за едно закъснение на работника/служителя му е направена забележка или наложена определена санкция, той да бъде наказан с дисциплинарно уволнение заради същото провинение.

Отговорът според новите предложения за изменения в Кодекса на труда: Системни нарушения на трудовата дисциплина са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред.

Така работодателите биха получили повече спокойствие и сигурност, тъй като в противен случай съществува риск незаконосъобразно наложено дисциплинарно наказание да бъде оспорено пред съда и служителят да бъде възстановен на работа, както и да му се присъди обезщетение.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Адвокати по трудово право и ползите от тях

Трудовите отношения са едни от основните в нашия живот. За съжаление, много хора се оказват несправедливо ощетени поради липса на добро познание на Кодекса на труда и не успяват да защитят правата си.

Важно е да сте наясно със своите задължения и права, за да не попадате в подобни ситуации. И все пак не е нужно да познавате закона като юрист. За важните моменти във всяко едно трудово правоотношение ще ви помогнат професионалисти.

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” е вече години наред сред лидерите в областта на трудовото право в престижната международна класация Chambers and Partners.

Нашите висококвалифицирани адвокати предлагат консултации, съдействие и изготвяне на всякакви документи във връзка с уреждане на трудовите правоотношения между работодател и работник/служител. Това включва и изготвянето на вътрешни актове на работодателя (например правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и т.н.), като се взима под внимание специфичната дейност.

Ето по-конкректен списък с основните правни услуги, които предлагаме:

 • Изготвяне, промяна и прекратяване на трудови договори, проектодоговори, споразумения, длъжностни характеристики, анекси и още всякакви документи, които са свързани с трудовото законодателство;
 • Подготвяне на колективни трудови договори плюс преговори със синдикални организации;
 • Експертна проверка на документи и запознаване на клиента с правата и задълженията му, както и с полагаемите компенсации;
 • Преструктуриране и промяна в организацията на труда;
 • Съкращение и (масово) уволнение на персонал, както и незаконно такова;
 • Внимателна експертна проверка на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Искове за отмяна на незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетения и други;
 • Правни становища по всякакви свързани въпроси;
 • Аспекти като дисциплинарно производство и дисциплинарна отговорност на служителите/работниците;
 • Имуществена отговорност на наетите лица;
 • Работодателска отговорност към наетите на трудов договор служители относно: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; застраховки; закрила при уволнение; продължителност на работното време; извънреден труд; трудоустрояване; командироване; трудово възнаграждение и системи за изплащането му; неизползван отпуск при прекратяване на трудов договор и още;
 • Въпроси покрай предоставянето на временна работа – изготвяне на трудови договори с предприятие, което осигурява такава; изготвяне на договори между предприятие, осигуряващо временна работа и предприятие ползвател по смисъла на Кодекса на труда;
 • Професионално консултиране на работодатели и служители/работници във връзка с уреждането на статута на пребиваване и работа на чужденци, които са наети и полагащи труд в страната;
 • Професионално консултиране по трудовоправни въпроси относно защита на личните данни;
 • Медиация и съдействие при воденето на преговори между работодатели и служители/работници и техните представители за ефикасно извънсъдебно разрешаване на трудови спорове;
 • Представителство и защита пред Инспекцията по труда, НОИ, Националната агенция за приходите и други институции и компетентни административни органи, синдикални органи; процесуално представителство пред съдебни инстанции.

Този списък има за цел да ви ориентира за какви примерни въпроси можете да се свържете с нас, но не е в никакъв случай изчерпателен.

Накратко, правните ни експерти следят за спазването на нормативните актове, регламентиращи изменение на трудовото правоотношение, безопасност и закрила на труда. Адвокатите ни консултират както работодатели, така и служители или работници. Нашите експерти оказват съдействие за разрешаването на всякакви казуси по трудово и осигурително право в цялата страна.

Заключение

Сега знаете какво урежда Кодекс на труда и какви са най-новите предложения за промени в него. Важно е да ги следите, за да сте наясно с правата и задълженията си в тази област.

Нуждаете ли се от консултация и съдействие от добър адвокат по трудово право? Потърсете ни. Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” е винаги насреща.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ