Регламент, обезщетение и правна помощ при трудова злополука


трудова злополука

В България трудовата злополука е регламентирана от Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за инспектиране на труда и няколко други наредби.

Трудова злополука: опредение

Дефиницията за трудова злополука според чл. 55, ал. 1 от КСО гласи: “всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт”.

Не е задължително условие работникът да се намира на основното си работно място, за да може даден инцидент да се категоризира като трудова злополука. В този смисъл ако получите травма по време на командировка или докато изпълнявате служебните си задължения на място, различно от постоянния ви офис/кабинет, ще имате право на обезщетение. 

Чл. 55, ал. 2 от КСО предвижда и три допълнителни сценария, които се считат за трудова злополука, макар и да не са пряко свързани с извършването на работата или работното място:

 • Инцидент по време на пътуването до и от основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
 • Инцидент по време на пътуването до и от мястото, където осигуреният обикновено се храни по време на работния ден (ако се случи инцидент на мястото за хранене, той няма да бъде считан за трудова злополука);
 • Инцидент по време на пътуването до и от основното място за получаване на възнаграждение.

Право на обезщетение

Ако претърпяната от вас злополука бъде призната за трудова, имате право на обезщетение за всички вреди, нанесени ви вследствие на инцидента. Това включва следното:

Имуществени (материални) вреди

 • Претърпени загуби
  • Разходи за лечение, диагностични процедури, медикаменти, протези и т.н.
  • Принудителни пътни разходи
  • Всякакви други разходи, свързани със здравето на пострадалия
 • Пропуснати ползи
  • Обезщетение при временна неработоспособност
  • Обезщетение при инвалидизиране
  • Обезщетение при трайна неработоспособност

Неимуществени вреди

Обичайно размерът на това обезщетение е по-голям от това за имуществени вреди и се определя от съда по “справедливост” спрямо фактори като:

 • характер на увреждането;
 • конкретната ситуация, при което е възникнало увреждането;
 • продължителност на лечението и броя и вида на медицинските интервенции;
 • допълнителни последствия за здравето на пострадалия, както физически, така и психически (ако например има осакатяване или обезобразяване);
 • ако става дума за смъртен случай - ролята, грижите и отношенията на загиналия в семейството.

Размерът на присъденото обезщетение зависи от решението на конкретния съд и може да варира между 15 000 лева (при по-леки травми) и 120 000 лева (при причинена смърт). Не винаги обаче се стига до завеждане на дело, често работникът и работодателят сключват извънсъдебно споразумение, при което работодателят доброволно се съгласява да изплати компенсация.

Ако обстоятелствата са на ваша страна и наемете добър адвокат, ще имате значително по-големи шансове да получите справедливо обезщетение. Експертите от нашата кантора могат да ви съдействат при всякакви въпроси - свържете с нас.

Деклариране на трудова злополука

За да получите полагащото ви се обезщетение в случай на трудова злополука, е задължително инцидентът да бъде деклариран съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 

Осигурителят или упълномощеното от него длъжностно лице следва да бъдат уведомени за инцидента незабавно от самия пострадал, неговия ръководител или свидетелите на злополуката. Задължение на осигурителя е да подаде декларация в Националния осигурителен институт (НОИ) в срок 5 работни дни (от Кодекса за социално осигуряване, КСО). Пострадалият или неговите наследници (при смъртен случай) също имат право да подадат декларация в рамките на една година.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Установяване на трудова злополука

След като в НОИ бъде декларирана злополука, станала по време на работния процес, ръководителят на предприятието (осигурителят) е длъжен да проведе вътрешно разследване на обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът. Задължително е да бъдат поканени представители на работниците и служителите от комитетите по условия на труд и на синдикатите в предприятието. 

Съставя се подробен протокол с данни за осигурителя, пострадалото лице, обстоятелствата на инцидента, писмени показания на пострадалия и на свидетелите допуснати нарушения на нормативните актове и т.н.

Освен копие на протокола от проведеното изследване, осигурителят е длъжен да внесе следните документи в НОИ:

 • декларация за всеки пострадал в 4 екземпляра;
 • копие от болничния лист, издаден от лекуващия лекар, както и всякакви други прилежащи медицински документи;
 • епикриза или копие от смъртен акт и удостоверение за наследници при смъртен случай.

Разследващите случая в НОИ могат да изискат и други документи.

На базата на документите и събраните данни се издава разпореждане за приемане на злополуката за трудова от длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, в 14-дневен срок от декларирането на злополуката. Становището може да бъде обжалвано както от осигурителя, така и от пострадалото лице (или неговите роднини).

Ролята на адвоката в случай на трудова злополука

Претърпяването на трудова злополука е източник не само на физическа болка, но и на огромен психически стрес, и административният процес, съпътстващ подобна травма, често е изпитание както за пострадалото лице, така и за близките му.

Добрият адвокат по трудово право може да ви окаже подкрепа и съдействие, да защити вашите права и да издейства възможно най-добър изход от ситуацията. Адвокатът може да ви помогне по следните начини:

 • Да ви информира относно вашите права - финансово обезщетение, покриване на медицински разходи, отпуск, и как да ги получите;
 • Да ви представлява при преговори с работодателя или застрахователя за извънсъдебно споразумение и да договори възможно най-добри условия;
 • Да подаде иск в съда от ваше име, да състави и подаде необходимата документация и да ви представлява при съдебно дело;
 • Да обжалва съдебното решение, ако то е незадоволително, и да ви представлява пред апелативния съд.

Специалистите от “Данаилова, Тодоров и партньори” могат ефективно да защитят вашите права и интереси в случай на трудова злополука. Свържете се нас, за да запишете час за правна консултация в най-кратки срокове. 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532